Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Pár nap múlva beáll az őszi, csatakos, lucskos idő és sokan, nagyon sokan vannak ebben a városban, akik lyukas talpú cipővel mennek elébe a sáros, vizes ősznek. Hogy mi van a talpbőrrel, azt senki sem tudja, van is, meg nincs is talpbőr: féltalpra,  foltra semmi pénzért nincs, de háromszáz-négyszáz koronás csizmára, kétszáz koronás cipőre mindig akad talp a suszter fiókjában – Nyírvidék. 1917. október 19.

Úgy látszik, most azért mégis segítenek a bajokon, mert Nyíregyháza városa az elmúlt napokban körülbelül ötszáz kilogramm elsőrendű minőségű, valódi talpbőrt kapott, mégpedig olyképpen, hogy ebből kétszáz kilogrammot az ipartestület oszt szét, háromszázat pedig a város.

Ötszáz kilogramm bőr nagy dolog, legalább kétezerötszáz, háromezer rossz cipőt lehet vele megtalpalni, — ha okosan használják föl a bőrt. Félni lehet azonban, hogy dacára ennek a talpbőrnek, lyukas cipővel fogunk járni tovább is, mert még a hatósági úton kiosztott talpbőrrel is olyan manőverezést visznek végbe egyes cipészek, hogy abból mindenkinek, csak a lyukas cipőjű közönségnek nem jut. A talpbőr legnagyobb része — mint mondottuk — új cipő és csizma alá lesz földolgozva, ezeknek a legtöbbje pedig vásári munkának készül és így esik meg aztán, hogy a Nyíregyházának, a nyíregyházi közönségnek kiutalt talpbőrből a hajdúmegyei és zemplénmegyei vásárokon árulják a cipőket, csizmákat.

De ha valamelyik cipész vállal is talpalást, kiköti, hogy a rendelő vigye a talpbőrt, ő nem adhat. Hova lesz hát a talpbőr? Senki nem tudja, de, hogy segíteni kell ezen az állapoton, az bizonyos. Tessék a városnak itt is bevezetni a jegyrendszert, annyi jegyet kibocsátani, amennyi abból a háromszáz, illetve ötszáz kiló bőrből telik és akkor nem lesz baj, nem fogják a nyíregyházi közönségnek szánt és kiutalt bőrből készült lábbelit Hajdúnánáson, mag Nádudvaron eladni, hanem nekünk fognak jól és olcsón talpalni a nyíregyházi cipészek.

 

A németek benyomultak a rigai öbölbe

Berlinből jelentik hivatalosan: Tengeri haderőink Ösel sziget déli csúcsán elnémítva a nehéz ütegeket, benyomultak a rigai öbölbe. Előnyomulásukat október 17-én folytatták kelet felé és egészen Moontundig uralják a tengert.

Orosz-német tengeri ütközet?

Zürichből jelenti a Secolo: Rómában híre jár, hogy a német és orosz flotta között döntő harc van folyamatban.

Pétervár kiüritése

Stockholmból jelentik, hogy Ösel szigetének megszállása folytán bekövetkezett pánik sietteti Pétervár kiürítését. A lakosság tömegesen menekül a városból. A megszállás hírét nagy aggodalommal fogadták. A hadvezetőség arra. törekszik, hogy a Pétervár ellen készülő offenzívát elhárítsa. A helyzet komoly, de nem kétségbeejtő. A hivatalok állítólag már elhagyták Pétervárt.

Tisza Wekerlénél

Tisza István gróf ma délelőtt fölkereste Wekerle Sándor dr. miniszterelnököt, akivel parlamenti kérdésekről hosszasan tanácskozott.

Vilmos császár a Dardanelláknál

Konstantinápolyból jelentik, hogy Vilmos császár tegnap Enver pasa kíséretében a szultán jachtján hadihajók és tengeralattjárók kíséretében a Dardanellákhoz ment,  ahol megtekintette a tavalyi harcok színhelyét.

Vilmos császár – török marsall

Konstantinápolyból jelentik, hogy a szultán Vilmos császárt kinevezte a török hadsereg marsalljává és a kinevezési dekrétumot, valamint a marsallbotot átadta neki.

Konstantinápolyból jelentik, hogy  a német császár tegnap viszontlátogatást tett a trónörökösnél, azután a régi szerályba ment, ahol török szokás szerint megvendégelték és csibukkal megkínálták. A császár két órai ottidőzés után a német követségre hajtatott.

 

A kormánypártok vacsorája

Az Apponyi párt tegnap este a Hungáriában vacsorát rendezett, amelyen a kormány tagjai Serényi és Zichy Aladár gróf kivételével megjelentek, Szentiványi Árpád üdvözletére Wekerle kijelentette, reméli, hogy a kormányt támogató párt összetartása állandóvá válik, mert az összetartásra ama célok elérésére, hogy politikai és gazdasági életünket modernizáljuk, — nagy szükségünk van. Pótolni kell a háború okozta hiányokat, biztosítani kell az ország gazdaságát, hogy elviselhetővé tegyük a terheket. Poharát a maradandó összetartásra üríti. Kállay Ubul üdvözlésére Apponyi kijelentette, hogy a kitűzött nagy célokat a választójog megvalósítása tetőzi be. Ezek megvalósításához hosszú munka kell. Örül, hogy az összetartást csak tárgyi és ne személyi akadályok hiúsítják meg. Mi megindultunk a nagy föladatok egyik részének teljesítésére, megtettük a döntő lépéseket a demokratikus átalakulásra, a másik feladatunk a nemzeti életet teljessé tenni. Ha ezt megvalósítjuk, akkor a tárgyi akadályok összekötő kapoccsá lesznek. Arra üríti poharát, hogy a mostani öregek egy szebb, demokratikusabb Magyarországot hagyjanak a fiataloknak hátra.

Értesítés.

Értesítem Szabolcsvármegye káposzta termelő közönségét, hogy az Országos Közélelmezési Hivatal e hó 8-án kelt 95539-1917. számú rendeletével az Országos Zöldség-, Főzelék- és Gyümölcsforgalmi r.t. kérésére Szabolcsmegyében feltalálható összes káposztakészleteket hatóságilag igénybevettnek jelentette ki.

Kivételt képez a demecseri káposztasavanyítónak lekötött terület, melynek termése nem requirálható és csakis a gyárnak szállítandó.

A requirálás keresztülvitelével alantírott  bízattam meg és kérem az igen tisztelt káposztatermelőket, hogy minden ezzel kapcsolatos ügyben hozzám fordulni szíveskedjenek. Kisvárda, 1917. október 16.

Földes Miksa. Int. telefon 72.   Sürgönycím: Frugál.

Ipartestületi gyűlés.

A nyíregyházi ipartestület elöljárósága és számvevő bizottsága holnap, pénteken délután négy órakor az ipartestület helyiségében elöljáróság)’ ülést tart.

Tilos gabonával etetni az állatokat.

A közélelmezési hivatalnak tudomására, jut ott, hogy egyes állattartó gazdák búzával, rozzsal, kétszeressel és kölessel etetik az állatokat. Most a közélelmezési miniszter leiratot intézett az alispánhoz, akit értesít erről és szigorúan meghagyja, hogy ez tilos, akik azonban ennek dacára is gabonával eteti  az állatokat, azokat a kiszabható büntetés makszimumával sújtsák.

A tábori csomagforgalom.

A nyíregyházi posta és távirdafőnökség közli, hogy a tábori postai magáncsomag forgalomban beállott változási kimutatás a nyíregyházi postahivatalnál megtekinthető.

A kutya miatt.

Tornyospálcán történt, hogy Horváth István nyolc éves kisfiú gyermekszokás szerint a kerítéseket döngetve ment hazafelé. Polyók Lajosné portáján a kutya nagyon megharagudott a palánkdöngető gyermekre és dühösen kezdett ugatni. Potyók Lajosné, aki éppen az udvaron volt , meg akarta fenyíteni a gyermeket és egy meszelőnyéllel homlokon ütötte a gyermeket, aki igen súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a gyermek szüleinek följelentésére súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat Potyókné ellen, akit a bíróság bűnösnek is mondott ki és egy hónapi fogházra ítélt. Kötelezte ezenkívül a bíróság az elítéltet 120 korona kártérítés megfizetésére. Az ítélet ellen úgy az elítélt, mint az ügyész fellebbezett.

Fehérneműt a hadseregnek.

A hadvezetőség ismét a magyar társadalomhoz ferdül, még pedig fontos kérdésben: a hadseregnek fehérneműre van szüksége! A készletek fogyóban vannak, az anyagok feldolgozása a munkáshiány következtében meg van nehezítve, úgy, hogy a fehérnemű szükséglet gyors kielégítését csak az ország lakossága biztosíthatja. A honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala országos akciói indít a fehérneműek gyűjtésére. Szinre és minőségre való tekintet nélkül minden textilterméket szívesen fogad, a fősúlyt azonban a vászonneműekre fekteti. A gyűjtés módozatait a Hadsegélyező Hivatal falragaszok és a hírlapok útján legközelebb közölni fogja. Addig is mindenki gondoljon a fronton küzdő hősökre, a  kórházak betegeire és készítse elő szeretettel nélkülözhető fehérneműit.

Házastársak háborúja.

Martinovszki Andrásné és János nevű fia magánlaksértés bűntettével vádolva állottak tegnap a nyíregyházi törvényszék előtt. Martinovszkinét elkergette a férje és az elkergetett asszony egy szép napon a fia kíséretében megjelent a férje házánál, a lakást föltörte és onnan több bútor darabot elvitt.  Martinovszki feljelentésére a bíróság elé került a dolog, közben azonban a hadakozó házastársak kibékültek, sőt azóta újból együtt laknak, úgy, hogy a férj nem kívánta felesége megbüntetését. Mivel pedig a tanuk bebizonyították, hogy Martinovszkiné a saját tulajdonát képező tárgyakat vitte el a feltört lakásból, az ügyész elejtette a vádat.

Művészestélyek a Városi Szináz-Mozgóban.

Pénteken és szombaton délután és esteli előadásunkon elsőrendű budapesti művészekkel teljesen fehér kabaré-előadásokat tartunk, Ceglédy Gyula híres zeneszerző, zongoraművész, Cserey Irma szubrett-primadonna, Kalmár Tibor hegedűművész és Dussy Angella koloratur énekesnő fellépésével. Mindkét nap változatos műsor. Az előadások iránt nagy az érdeklődés, miért is igyekezzék mindenki jegyekről előre gondoskodni Jakobovits Fannyka dohánytőzsdéjében.

Az örvény.

(Művésziesen színezett filmregény 5 felvonásban. Színre kerül a Diadal Mozgóban, f. hó 19.. 20. és 21-én). Annyira megunta már minden nemzet, a háborút, annyira fúror nélkül folyik már a harc mindenütt, hogy talán már ki lehet írni dicséretül, hogy egy film – francia! A Diadal Mozgó péntek, szombat, vasárnapi műsorában ugyanis „Az örvény” című 5 felvonásos filmregény szerepel Francia produkció. Ha nem is írnok ki róla, megismernék rajta, annyira kulturált a technikájában és annyira finom a meséjében. „Az örvény”, mely társadalmi témát ölel fel, de a technikájához igénybe vették a filmkészítés minden modern eszközét. A fotográfiái feltűnően szenzációsak, a színészek mind vérbeli művészek, akiknek a játéka külön gyönyörűsége lesz a publikumnak.

Kép: museum-digital

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22