Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Leleplezett csempészek: Soha olyan kapós nem volt a jó szabolcsi föld termése, mint éppen most, soha nem tudták annyira értékelni,- mi a jó élelmiszer, hol van sok zöldség, burgonya, káposzta, mint éppen most. A háború alatt, különösen pedig az idén úgyszólván az egész ország lakossága rájött arra, hogy Szabolcs egy ősi Kánaán, ahol minden megterem, minden van és bármennyit szállítanak is ki a vármegyéből, mindig akad itt még egy pár waggon élelmiszer – Nyírvidék.1917. október 24.

A Dunántúl, a délvidék, Felsőmagyarország városai számára waggon, sőt vonatszámra viszik néha a főbb  élelmicikkeket Szabolcsból, Budapest is Szabolcsból látta el magát káposztával és burgonyával, Ausztriának is jutott zöldség, meg főzelékféle, nekünk is maradt, ha egy kicsit szűkösen is mindenből, természetes tehát, hogy ezek mellett a legális és szabályszerű fogyasztók mellett jelentkeztek a kevésbbé legális fogyasztók, — a csempészek is.

Több ízben irtunk már arról, hogy Zemplén, Ung és Borsod lakosságának egy része szabolcsi élelmiszerrel él. A zempléniek a csapi vonalon, meg a Tiszán át jönnek Szabolcsba és csempészik vígan az élelmiszereket, a borsodiak a szerencsi és dombrádi vonalat veszik igénybe üzelmeikhez, most pedig újabb csempészésről rántották le a leplet, — amely Hajdúvármegye ós Debrecen fölé irányult.

A nagykállói járásban levő községek elöljáróinak már régebben feltűnt, hogy Hajdúvármegye felé rendkívül sok burgonyát szállítanak ki szekéren és alaposnak látszott az a gyanú, hogy a szállítások vásárlási és szállítási engedély nélkül történnek. Különösen Újfehértó ós Nagykálló vidékéről csempésztek ki sok burgonyát: — mint azt a jegyzők megállapították, — hajdúvármegyei és debreceni lakosok.

Jelentést tettek a csempészésről a közélelmezési hivatalnak, amely két fővárosi detektívet küldött ki Újfehértóra, hogy megállapítsák a csempészéseket és a további üzelmeknek elejét vegyék. A detektívek napokon át tartózkodtak Újfehértón és Nagykállóban és megállapították, hogy a lehető legnagyobb arányban folyik a burgonyacsempészés Hajdú felé. — A csempészek természetesen túlfizetik a maximális árat, ezzel szemben azonban szállítási és vásárlási engedélyük nincs. A detektívek erélyes kézzel nyúltak bele a csempészésekbe, több waggonra menő burgonyát elkoboztak, a csempészek ellen pedig  megindították az eljárást.

A németek bekerítik az orosz flottát

Pétervárról  jelentik, hogy az orosz kabinet szerdán minisztertanácsot tart, amelyen az északi hadsereg főparancsnoka és a finn kormányzó is résztvesznek. A minisztertanácson a finn öböl egyes vidékeinek kiürítéséről fognak tárgyalni.

Stockholmból jelentik, hogy a svéd fővárosban élő oroszok rendkívül izgatottak a keleti-tengeri események miatt, mert attól tartanak, hogy a németek esetleges előnyomulása elvágja az Oroszországba való útjukat. A Svédországban élő oroszok ezért tömegesen utaznak haza.

Luzernből jelentik: Olasz lapok aggasztónak tartják a keleti-tengeri orosz flotta helyzetét és azt írják, könnyen meglehet, hogy a németek bekerítik az orosz flottát, amelynek aztán ekkor nem marad más hátra, mint vagy a föltétlen megadás, vagy a megsemmisülés.

Stockholmból jelentik, hogy a német aknakutatók lázasan dolgoznak, hogy a finn-öböl vidékét és Helsingfors bejáratát megtisztítsák a tengeri aknáktól.

Pétervárróí elvitték a muníció gyárakat

Rotterdamból jelentik, hogy pétervári hírek szerint a Zeppelin támadástól való félelem következtében Pétervárróí az összes muníciógyárakat eltávolították Pétervárról.

Az eltévedt Zeppelinek sorsa

Párisból jelenti a Havas-ügynökség: Megállapíttatott, hogy az Angliából hazatérő Zeppelinek közül valószínűleg hat veszett el.

(A Wolff-ügynökség megjegyzi, hogy csak négy Zeppelin jutott francia kézre.)

Londonból táviratozzák, hogy a Reuter-ügynökség jelenti: A Franciaországban lelőtt egyik Zeppelint, amelyet huszonhat elhárító lövés szedett le, egyik erdő szélén megtalálták. A burkolatot több gránát átlyukasztotta. A léghajó közelében öt borzalmasan megcsonkított holttestet találták. Valószínű, hogy a roncsok alatt még több áldozat van. Az I. 50. Zeppelin Martinnál leszállott gondoláját leoldották, mire a léghajó négy emberrel újból a levegőbe emelkedett. Fraisban is láttak egy Zeppelint, amely délirányban haladt, később Toulonból jelentették, hogy egy Zeppelin érkezik a város felé. A léghajó sérültnek látszott és keresztben lebegett, a levegőben. Valószínű, hogy az a Zeppelin később a tengerbe veszett.

Károly király az olasz fronton

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy Károly király tegnap szakadó esőben megtekintette a Judikariákban álló csapatokat.

Vilmos császár Berlinben

Berlinből jelentik, hogy Vilmos császár hazaérkezett törökországi útjáról és fogadta a kormány elnökét, valamint a tengerészeti vezérkar főnökét, akiknek a jelentését meghallgatta. A császár legfelsőbb kéziratot intézett Lipót bajor herceghez és neki, valamint vitéz csapatainak köszönetet mond a rigai öböl szigeteinek elfoglalásáért. Hasonló köszönőlevelet intézett a császár Hindenburghoz.

Hét millió tonna a tenger fenekén

Bécsből jelentik, hogy a központi hatalmak hadi rend szabályai következtében ellenségeink által használt kereskedelmi hajótérből szeptember havában 672000 tonna hajótér pusztult el. Ezzel a korlátlan búvárhajóharc kezdetétől 6 975 000 bruttó tonna hajóteret semmisítettünk meg.

 

Személyi hír. Mikecz Dezső alispán több napi tartózkodásra hivatalos ügyekben Budapestre utazott.

Szociális kurzus Nyíregyházán.

Megemlékeztünk nemrégiben arról,  hogy a  szociális missziótársulat nyíregyházi szervezete  több napos szociális kurzust vett tervbe Nyíregyházán és ezen a kurzuson főképen az  elméleti és gyakorlati patronázsmunkáról fognak  előadást, tartani. A szociális missziótársulat vezetősége most összeállította önnek a kurzusnak a programmját, amelyet alább közlünk A három napos kurzus vasárnap, október 28-án kezdődik a Korona-szálloda nagytermében és naponta délután 5—7-ig tart. A részletes programm a következő : Október 28 án : 1. Megnyitó : Énekes János főesperes.. 2. Az ifjúságvédelemről: Slachta Margit. 3. Az anya- és

csecsemővédelemről: Meller Rudolfné. 4. Miért ragaszkodunk a krisztusi zászlóhoz: Szentíványi Károly prépost. Október 29-én : 1. Hadiárvák gondozása: Meller Rudoltné 2. A rendszeres patronázs-munka módja: Balázs Benedikta. 3 Gyakorlati katholicizmus : Szentíványi Károly prépost. Október 30-án: 1. Az egyesület élettechnikája: Slachta Margit. 2. A fiatalkorúak pártfogolása : Balázs Benedikta 3. A modern  subjektivizmus társadalmi kihatása : Szentíványi Károly prépost.

Paulay Erzsi Nyíregyházán.

Szerdán és csütörtökön délután 6, este fél 9-kor Paulay Erzsi, a Nemzeti-Szinház bájos drámai művésznője fog először bemutatkozni Nyíregyháza közönségének Békeffy László hatalmas filmszenzációjában, a „Hallhatatlan asszony”-ban az Apollóban. Rendkívül hálás szerepben az Örök asszonyt aposztrofálja Fáraótól napjainkig.

Az áldozat. Büchner gyári munkás nagyon beteg. Röhmer tanácsos pénzzel támogatja a szerencsétlent, miért az egész családot örök hálára kötelezi le. Büchner szanatóriumba kerül és meg is gyógyul. A munkásnak van egy gyönyörűfiatal leánya, kibe dr. Stark ügyész beleszeret. Ugyanis az ügyész egy ízben  autójával elgázolta és fölfedezte a leány csodás szépségét.. A tanácsos leánya szintén szerelmes dr. Starkba  és midőn, megtudja, hogy ő az egyszerű munkásleánnyal elutazott, annyira megbetegedett, hogy atyja, midőn már látja, hogy nincs más remény, nagy lelki küzdelem után a fiatal párt fölkeresi, a leányt lebeszélni a férfiről.  Azonban pénzzel semmí célt nem ért el, annyira szerették egymást. Mikor Röhmer látta, hogy nem tud célhoz érni, az utolsó eszközhöz nyúlt és a leány szemére hányta, hogy ő már édes atyját egyszer a halálból szabadította ki. A leány ezért hálából saját boldogságát és életét áldozza föl. Férjét féltékennyé teszi és úgy intézi, hogy dr. Stark őt egy másik fiatalemberről találja együtt. Az ügyész természetesen őt elhagyja. A szerencsétlen leány végső kétségbe esésében öngyilkosságot követ el. — Dráma 4 felvonásban. Bemutatja a Diadal Mozgószínház szerdán, október 24-én és csütörtökön, október 25 én.

Városi közlemények

Hírdetmény

a szabadságvesztésre ítélt egyének bűntetésének elengedése tárgyában.

A nyíregyházi kir. ügyészségnek 1917. Bln. 1— B. 100. szám alatt kelt átirata alapján közhírré teszem, hogy a kir. igazságügyminiszter úr 1917. évi szeptember hó 6-án kelt 46739—1917.- I., II, III. számú rendelete szerint Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége a Reichenauban 1917. évi augusztus hó 12-én kelt következő legfelsőbb elhatározást méltóztatott kibocsátani :

„Magyar igazságügyminiszterem előterjesztésére azoknak a hat hónapot meg nem haladó szabadságvesztés büntetésre ítélt egyéneknek. akik a most folyó háborúban jelen elhatározásom keltéig

1 legalább két évet katonai szolgálatban töltöttek,

  1. legalább két hónapig harctéri szolgálatban voltak és ütközetben részt vettek,
  2. harctéri szolgálatuk tartamára, tekintet nélkül ütközetben tanúsított vitézségükért, kitüntetésben részesültek, vagy megsebesültek, avagy háborús fáradalmak folytán keresetképtelenné lettek, fő- és mellékbüntetést, illetőleg a büntetésnek hátralevő részét kegyelemből elengedem”.

Ennélfogva felhívom az érdekelteket, hogy e végből összes katonai okmányaikkal jelentkezzenek a nyíregyházi kir. járásbíróságnál.

Nyíregyháza, 1917. október hó 17-én.

Oltványi Ödön,   h. polgármester.

Kép: Napi Történelmi Forrás