Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Fényes László ma este interpellál. A Magyar Színház holnap mutatta volna be Bródy Sándor legújabb színművét a Szeretőt, amelynek premierjét Sándor László főkapitány ma váratlanul betiltotta. A darabban az egyik szövetséges uralkodóház egyik tagjának szerelmi életét tárgyalja az író és ezt a főkapitány a hadviselés érdekeibe ütközőnek találta – Nyírvidék. 1917. október  25.

Fényes László ebben az ügyben ma sürgős interpellációra kért engedélyt a ház elnökétől. Az interpelláció a következőképen szól:

Van-e tudomása a belügyminiszter úrnak arról, hogy a főkapitány jogerős határozattal betiltotta Bródy Sándor író A szerető című színművének színpadi előadását?
Ha van tudomása, hajlandó-e ismertetni a betiltás indokát és megjelölni azokat a passzusokat, amelynek alapján a betiltás történt’?
Ha nem tud fölmutatni ilyen passzusokat, összeegyeztethetőnek tartja-e az ilyen intézkedéseket a sajtó szabadságával?
Az interpellációra este nyolc órakor kerül sor. Beöthy László, a Magyar Színház igazgatója ma délelőtt egyébként személyesen nyújtotta át föllebbezését a belügyminiszternek.

 

Olaszország ellen megkezdtük az offenzívát

Berlinből táviratozzák, hogy hivatalosan jelentik: Ma reggel német, osztrák és magyar csapatok Flitschnél, Tolmeinnái és a Bainsizza-fensik északi részén elfoglalták az első olasz állásokat.

 

Egybehívják az alkotmányozó gyűlést

Pétervárról jelentik, hogy az orosz kormány elhatározta, hogy az alkotmányozó gyűlést Moszkvába egybehívja. A kormány novemberben Moszkvába költözik.

Pétervárról jelentik, hogy a kronstadti munkástanács elhatározta, vád alá helyezi Kerenszkit, mert egy napiparancsban szemére hányta a kronstadti helyőrségnek, hogy nem teljesítette kötelességét. Pétervárról jelentik, hogy a kormány elhatározta, hogy Pétervár védelmére külön forradalmi vezérkart létesít.

Orosz ellentámadás Rigánál

Péter várról jel entik, hogy a kormány erősítéseket küldött a rigai öbölbe. Az oroszok ellentámadása közvetlenül várható.

Egy Zeppelint Svájcba internáltak.

Genfből jelentik, hogy a Angliát támadó Zeppelinek közül egy Franciaországon át Svájcba jutott, ahol a léghajó földreszállott. A Zeppelin négy főnyi legénységét internálták.

Egy szabolcsi pilótahadnagy hősi halála

Küzdelem hét olasz repülővel

Az olasz harctérről szomorú hír jött a napokban Bökönybe. A kis falu fiatal, alig húsz éves segédjegyzője, Daróczy Ambrus az olasz harctéren hősi halált halt, ezt tudatta a szomorú levél, amelyet Daróczy hozzátartozói a hős hadnagy bajtársaitól kaplak.

Borzasztóan mélységes, szomorú tragikum van ennek a fiatal hadnagynak a halálában, aki a háború elején önként jelentkezett katonának és a legfényesebb, legszebb katonai karrier előtt állott. A jelentkezés után csakhamar frontra került Daróczy és ott merészsége, bátorsága által hamar kitűnt a többiektől. Parancsnoka ajánlatára hazajött és pilóta kiképzést nyert. Nemsokára, mint pilóta ment vissza az olasz frontra, ahol egyike volt a legvakmerőbb repülőknek. Minden támadásban, minden védelemben résztvett, minden fontosabb földerítő szolgálatot ö vállalt. Természetes aztán, hogy gyorsan haladt előre, hamar hadnagy lett, ezenkívül megkapta az összes kitüntetéseket az arany vitézségi éremig, valamint a szignum laudiszt.

József főherceg, míg az olasz front parancsnoka volt, többször elismerőleg nyilatkozott Daróczy Ambrus vitézségéről, sőt mikor a fiatal hadnagy az arany vitézségi érmet megkapta, a tiszteletére rendezett banketten maga is megjelent, A főherceg többször ajánlotta Daróczynak, hogy aktiváltassa magát, azonban Daróczy kijelentette, hogy míg katona, teljesíti kötelességét, de a háború után vissza akar menni a polgári életbe. Ekkor rendelte el József főherceg, hogy a hadimúzeum számára fessék meg Daróczy arcképét, ami meg is törtérit. Mikor pár héttel ezelőtt a király rendeletet adott ki, hogy az arany vitézségi érmes hősöket kímélni kell és hadtáp beosztásban kell őket elhelyezni, Daróczy ezredparancsnoka öt is kevésbbé veszélyes beosztással kínálta meg, Daróczy azonban kijelentette, hogy a beosztást nem fogadja el, ezután is, csakúgy, mint eddig, az első vonalban akar küzdeni .

Pár nappal ezután, alig két hét előtt nagy repülőtámadást intéztek az olaszok állásaink ellen Aránylag kicsiny területen hét olasz repülő támadt és Daróczy pilótahadnagy egyedül szállott föl, hogy az olasz repülőket elűzze. A levegőben nagy csata fejlődött ki és az aránytalan küzdelem végső eredményét előre lehetett látni. Az ellenséges repülők közrefogták a magyar pilótát, aki bátran védekezett és a küzdelem első negyedórájában két olasz repülőt le is lőtt. A túlerővel azonban nem bírt és hamarosan halálos sebet kapott, de annyi ereje még volt, hogy a mi vonalainkon belül szállította le gépét. Leszállása után azonnal elvesztette eszméletét és egy óra múlva meg is halt. Halálának híre Bökönyben, ahol a jómodorú, buzgó segédjegyzőt igen szerették, most érkezett meg és általános, mély részvétet keltett. A hős pilótahadnagy családja úgy tervezi, hogy hazahozatja a holttestet és itthon katonai dísszel temetteti el Daróczy Ambrust.

Mikecz Dezső – udvari tanácsos

Fővárosi tudósítónk telefonálja, hogy a király Mikecz Dezsőnek, Szabolcs vármegye alispánjának kiválóan buzgó és eredményes  közhivatali működése elismeréséül az udvari tanácsosi címet adományozta.

Az uralkodó emez elhatározása kétségtelen  elismerése annak a nagyfontosságú, komoly munkának, amelyet a háború három évén át a közigazgatási hatóságok kifejtettek és amely lehetővé tette a front mögötti háború sikeres megvívását. Mikecz Dezsőnek hatalmas, összehasonlíthatatlanul nagy érdeme van abban, hogy Szabolcsvármegye közigazgatása a háború három esztendején keresztül megakadás nélkül, zavartalanul működött, szem előtt mindenkor egyedül a haza és a vármegye közönségének érdekét tartva. Az alispánnak a közigazgatás minden körében való alapos jártassága, nagy tudása, önmagának céltudatos, energiateljes munkája tette lehetővé, hogy a nagy háború viharát, nyomorúságát. — dacára, hogy sokszor nagyon közel voltunk a veszedelmekhez. — alig érezte a vármegye lakossága, mindenre kiterjedő gondossága elhárította, megelőzte a bajokat, nélkülözéseket. Példás rendben működött Mikecz Dezső alatt a vármegye közigazgatása úgy bent Nyíregyházán, mint kint a járásokban és községekben s ha mégis valahol panasz hallatszott, Mikecz Dezső volt az, aki azt végighallgatta, aki elsőnek igyekezett segíteni a panaszkodók baján. Ajtaja mindig nyitva a vármegye minden polgára előtt és sokan vannak ebben a vármegyében, akiknek az ügyet-baját Mikecz Dezső sajátkezűleg intézte el, még pedig nem a hivatalos lassúsággal, hanem gyorsan, ahogy az alispánnak emberi, meleg szíve diktálta az elintézést.

Mikecz Dezső 23. éves korában, 1886. január 18-án lépett Szabolcsvármegye törvényhatóságának szolgálatába, mint közigazgatási gyakornok. Pályáján gyorsan haladt előre és három évtizedes törvényhatósági működése alatt úgyszólván minden közigazgatási ágazatban dolgozott. Alig félévre, hogy közigazgatási gyakornokká kinevezték, már aljegyző lett, majd árvaszéki jegyző, szolgabíró, másod és első aljegyző, míg 1896-ban a vármegye főjegyzőjévé választotta meg a törvényhatóság. Tíz évig volt Mikecz Dezső Szabolcsvármegye főjegyzője, 1906-ban pedig egyhangúlag a vármegye alispánjává választották meg és azóta nagy ambícióval, páratlan munkaerővel vezeti Szabolcsvármegye törvényhatóságának ügyeit. Elsőrangú közigazgatási szakember, akinek nagy gyakorlati tudását és tapasztalatát a háború alatt a minisztériumok is nem egyszer vették igénybe.

Azonban nemcsak a közigazgatási, hanem a társadalmi és közéletben is vezetőszerepet visz Mikecz Dezső ebben a vármegyében-. Ügyvezető alelnöke a Nyírvízszabályozó társulatnak, tanácsbíró a református egyházban, elnöke a Nyíregyházi zenekedvelők egyesületének, és ezeket a tisztségeket nemcsak névleg tölti be,  hanem állandó, komoly érdeklődéssel vesz részt minden közéleti munkában és nagy közéleti tevékenységet fejt ki. Jellemző Mikecz Dezsőre, hogy minden kultúresemény iráni állandó, nagy érdeklődéssel viseltetik, él-hal egy jó könyvért, a szép muzsikáért valósággal rajong különben pedig maga is mesterien játszik zongorán. Kitüntetése általános örömet keltett a vármegyében és a vármegye tisztikara, amely ma reggel értesült Mikecz Dezső kitüntetéséről, a délelőtt folyamán nagy szeretettel üdvözölte az alispánt.

Az orosz fogoly merénylete

Az elszökött és megkerült muszka

A nyírpazonyi uradalomban állandóan több orosz fogoly dolgozik, akiknek a legtöbbje mindig megbecsülte  magát, szorgalmasan elvégezte u dolgát úgy, hogy soha panasz nem volt a foglyokra. Annál több baj, vesződség volt folytonosan az egyik fogollyal, Pszlavics Mílosszal, akit izgága, nyugtalan természete miatt társai sem nagyon szerettek.

Ez a fogoly, amellett, hogy folyton kötekedett, dolgozni sem nagyon akart, és Liptay Géza, az uradalom vezetője, mikor megunta az orosszal a bajt, elhatározta, hogy megszabadul tőle és beküldi a nyíregyházi fogolytáborba. Tegnap maga elé hívatta az oroszt, alaposan leszidta, azután pedig tudomására adta, hogy mivel nem becsülte meg magát, még aznap visszaküldi a fogolytáborba.

Mikor ezt az orosz meghallotta, kérni kezdte Liptayt, ne küldje őt el, ígéri, hogy megbecsüli magát. Liptay azonban szemére vetette az orosznak, hogy ezt már sokszor ígérte, azonban soha nem tartotta be szavát, így hát kénytelen a fogolytáborba küldeni.

Az orosz erre kiabálni kezdett, szidta Liptayt, majd mikor ez kiutasította a helyiségből, kést rántott elő és nekiment Liptaynak. A támadás oly gyors volt, hogy Liptay azt nem tudta kivédeni és a hatalmas bicska balvállán megsebesítette Liptayt, sőt a kés hegye a bal tüdőszárnyat is érte

Liptay kiabálására a gazdasági cselédek berohanlak és elsősorban gazdájuk segítségére siettek, a zűrzavart pedig a fogoly orosz arra használta föl, hogy elmeneküljön. Hiába kutatták föl az egész uradalmat, a foglyot nem lelték, sikerült neki elmenekülni. Nem sokáig bujdosott azonban a támadó orosz, ma jelentkezett  a nyíregyházi fogolytábor parancsnokságánál, ahol elmondotta, hogy honnan szökött meg és hogy mit követett el. Az oroszt azonnal letartóztatták és kihallgatása után átkísérik a kassai hadosztálybíróság fogházába. Liptay Gézához azonnal orvost hívtak, aki megállapítottá, hogy a szúrás a tüdőt is megsértette, azonban komoly veszély nincs, úgy, hogy Liptayt kórházba sem kellett szállítani és otthon ápolják.

A Képviselőház ülése

A képviselőház tegnapi ülését Teleszky végigbeszélte. Az utolsó szónok Esterházy Mihály gróf volt, aki a Károlyi-párt nevében elfogadta az indemnitást.

A mai  ülésen az első szónok  Rakovszky Iván volt, aki a munkapárt nevében hibáztatta a kormány élelmiszerpolitikáját, valamint a cenzúra túlszigorúságát. Utána Ráth Endre beszélt, aki a csendőrség és rendőrség fizetésrendezését követelte. A délutáni ülésen Tisza, majd Andrássy szólaltak fel.

Árdrágítás Károly-csapatkeresztekkel. Az utóbbi időben több panasz érkezett a Hadsegélyző Hivatalhoz, hogy egyes kereskedők a Károly-csapatkereszteket a megállapított két koronánál drágábban adják el Az a kereskedő aki szalag nélküli Károly-csapatkeresztért két koronánál többet kér árdrágítást követ el. A Hadsegélyező Hivatal, amely a keresztek kizárólagos eladási jogát gyakorolja, felkéri a közönséget, hogy az árdrágítókat kíméletlenül jelentse fel, akár közvetlenül a rendőrhatóságnál, akár a Hadsegélyző Hivatalnál (V.  Akadémia-utca 17. )

Személyi hír. Mikecz Dezső udvari tanácsos, alispán, egy napi távollét után Budapestről hazaérkezett.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22