Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Fényes László interpellációja: A tegnapi ülés egyik nagy szenzációja Fényes László interpellációjára volt Bródy Sándor „A szerető” című színművének betiltásáról. Az interpelláció előterjesztése után Fényes ismertette a darab tartalmát – Nyírvidék. 1917. október 26.

Egy alispán leánya beleszeret egy grófba, aki nem veszi el a leányt, mire a leány lelövi a grófot. Fölvetődött az a hír, hogy a darab egy bécsi közismert tragédia eseményéből szövődött. Ha így volna, sem szabad betiltani egy darab előadását. Kérdi a belügyminisztert, hajlandó e visszavonni a betiltást és törvényjavaslatot előterjeszteni, hogy a színdarabok előadása a jövőben intézményesen biztosíttassék.

Ugron belügyminiszter azonnal válaszolt Fényes interpellációjára. Kijelentette, minthogy a darabban azok a szempontok, amelyek miatt a darabot betiltották, figyelembe vétettek és a darab kifogásolt részei módosíttattak, az előadás megtartását megengedték. Különben pedig hangsúlyozza a miniszter, hogy az ábrázoló előadás szabad terjesztésére nincs szükség.  A ház a belügyminiszter válaszát tudomásul vette.

20.000 olasz fogoly az offenzíva eddigi sikere

Flitsch-et elfoglaltuk

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök a képviselőház mai ülésén délután két órakor bejelentette, hogy Olaszország ellen a szövetséges csapatok megkezdték az offenzívát, amely, a legszebb reményekkel indult meg. A mai napon csapataink elfoglalták Flitschet, a németek Tolmeinnál haladnak előre és az itten levő összes olasz állások birtokunkban vannak. Eddig húszezer olaszt fogtunk el, a zsákmány rengeteg.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy a magyar, osztrák és német haderők támadása a legjobban halad előre, térnyerésünk igen nagy, a zsákmány növekszik.

A Magyar Távirati Iroda .jelenti: Az olasz, fronton csapataink az összes megtámadott magaslati támaszpontokat elfoglalták.

A sajtóhadiszállárról jelentik: Olasz ország elleni offenzívánk szerdán hajnali két órakor kezdődött, a tüzérségünk előzetesen hatalmas pergőtűzzel készítette elő a támadást. A csata közben nagy zivatar töri ki és az ágyúdörgésbe villámlás és  menydörgés vegyült.

A Wolff-ügynökség jelenti: Az olasz fronton támadásunk negyven kilométeres fronton indult meg. A németek helyenként az olaszok hátsó állásaiban is megvetették a lábukat.

Luganóból jelentik, hogy az olasz lapok a legrosszabbra készítik elő a közvéleményt, hangsúlyozzák azonban, hogy semmi ok sincs komoly aggodalomra,

Grátzból jelentik, hogy oda napok óta hallatszik az ágyúszó.

Luganóból jelentik, hogy milanói lapok jelentése szerint az olaszok hosszabb idő óta várták támadásunkat. A tüzérségi előkészítés négy napig tartott. Az olaszok nagy erővel készültek hogy föltartóztassák a támadást.  Az utóbbi, hetekben francia gyalogságot, és tüzérséget szállítottak az olasz frontra. Az olasz gyalogság heves ellentámadásra készül.

A sajtóhadiszállásról jelentik este: Az Isonzó melletti hadműveletek kedvezően haladnak előre. A szövetséges csapatok az ellenséget harminc kilométer front szélességben kivetették első állásaikból és több ezer foglyot, valamint több ágyút szállítottak be.

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügynökség jelenti: Chemin des Bameson csekély tüzérségi tevékenység, a franciák támadásaikat nem folytatták. — Keleten semmi különös Az olasz fronton közös támadó hadműveletünk tervszerűen folyik. Eddig több ezer foglyot jelentenek.

Luganóból jelentik, hogy Cadorna tegnapi jelentésének megfelelően az olasz lapok kiemelik, a német haderőknek az olasz fronton való megjelenését. A Corrierra azt állítja, hogy az olasz hadvezetőséget ez nem találja készületlenül, noha még nem tudják, hogy a cadorei támadás offenzívánk előjele-e és mily nagy a németek segítsége. Az olaszok egyáltalán nem aggódnak  és ha a központi hatalmak stratégiai cél helyet politikai célokat akarnak elérni, ezt meg is fogják akadályozni.

A képviselőház ülése

A képviselőház mai ülésén az indemnitási vitát folytatták. Elsőnek Novák János kisgazdapárti szólalt föl, aki elfogadta a javaslatot, utána Szilágyi Lajos munkapárti képviselő foglalkozott a Reichsratban elhangzott osztrák támadásokkal, majd a honvédséget ért több sérelmet telt szóvá.

Szurmay honvédelmi miniszter azonnal válaszolt és kijelentette, hogy a sérelmek orvoslására megteszi a kellő intézkedéseket, egyébként pedig tudomásara hozza a háznak, hogy a tisztek készültségi pótdíját fölemeli, a csendőrség illetményeit rendezik, a tisztek és családtagjaik a katonai ruhatárból fognak kedvezményes ruhát kapni. Azután Hadik János gróf közélelmezési, miniszter szólalt föl és reflektált azokra a kifogásokra, amelyeket az élelmezés terén egyes képviselők fölhoztak. Végül bejelentette, hogy a központokra vonatkozó rendelet holnap, vagy holnapután megjelenik. Legvégül Károlyi Mihály szólalt föl, aki Tisza tegnapi beszédével foglalkozott.

A tegnap délutáni ülés.

Tisza István beszéde további folyamán kijelentette, hogy halasszák el a választói jog kérdésének a megvitatását a háború utánra. A munkapárt hajlandó a kormányt a háború alatt támogatni, csak ne tegyék erkölcsi lehetetlenséggé azt. Találják meg a becsületes kompromisszumot, mert koncentrációra van szükség. A munkapárt részéről személyi  akadályok nem fognak előállni. A javas- latot elfogadja.

Wekerle Sándor miniszterelnök nyomban válaszolt Tiszának. Abban egyetért vele, hogy a nemzeti erők koncentrációjára van szükség, de Tisza evvel a fölszólalásával nem nagyon járult hozzá ehhez. Wekerle nem a múltból akar élni, hanem a jövőt akarja megalkotni. Csodálkozik rajta, hogy van valaki, aki elhiszi, hogy ő (Wekerle) reverzálist adott. Ilyen gyanúsításokra nem reflektál. Senkinek, sem a királynak, sem elődjének semmiféle külön ígéretet nem tett.

Azután a bácsmegyei főispán ügyéről emlékezett meg és kijelentette, hogy a főispán ellen konkrét vádakat nem tettek. Minthogy egyszerű vádon kívül bizonyíték nincs, a főispán tagadását fogadták el. Kérdi Tiszától, hogyan képzeli, hogy ő, aki a választói jog programmjával jött ide, most cserbenhagyja azt. A választói jogot az adott viszonyoknak megfelelően oldották meg. Tisza választójoga nem elégítette volna ki a nemzetet, annyi erőnk azonban mindég lesz, hogy a túlradikális elemektől a nemzet megóvja magát.

Nagyatádi Szabó István és Werner Gyula, fölszólalása után a vitát, megszakították és áttértek az interpellációkra. Horváth Gyula a kisüstön való szeszfőzésről, Pop Csicsó István a románok internálásáról, Radvánszky Antal báró pedig gazdasági ügyekben interpellált. Valamennyi interpelláló megnyugtató kijelentést kapott. Az ülést féltizenegykor zárta be az elnök.

 

Az alispán üdvözlése.

A Nyírvidéknek az a tegnapi híre, amely szerint a király Mikecz Dezső alispánnak az udvari tanácsosi címet adományozta, az egész vármegyében a legnagyobb örömet keltette. Tegnap és ma egymásután keresik föl a tisztelgők százai az új udvari tanácsost, akinek magas méltóságához mindenfelől a legnagyobb melegséggel és szeretettel gratulálnak bizonyítékául annak, hogy a magas kitüntetés igazán érdemes férfiút ért Szabolcsvármegye alispánjában. A vármegyei és városi tisztikarokon kívül a társadalom minden osztálya siet szívből gratulálni Mikecz Dezsőnek, akit az üdvözlő táviratok százaival is fölkeresnek az ország minden részéből. Úgy tudjuk egyébként, hogy a városban mozgalom indult meg abból a célból, hogy az alispán tiszteletére nagyobb ünnepséget rendeznek, amelynek keretében a közhivatalok hivatalos üdvözlése is lesz.

A város közgyűlése.

Nyíregyháza város képviselőtestülete holnap, pénteken tartja október havi rendes közgyűlését, amelyen Oltványi Ödön helyettes polgármester elnököl. A közgyűlésen azok a közügyek kerülnek tárgyalás alá, amelyeket a szakosztályok előkészítése nyomán már volt alkalmunk megismertetni.

Összeírják a közönség tüzelőkészletét.

Pár nappal ezelőtt a,város levelezőlapokat bocsátott ki, amelyet minden háztartás megkapott. A levelezőlapokon be kell jelenteni kinek mennyi tüzelőanyaga van és ha nincs elegendő, mennyi az igénye, mennyi a fűthető helyiségek száma. Az összeírással kapcsolatban egyesek azt a rémhírt terjesztették el a városban, hogy a hatóság azért íratja össze a tüzelőanyagot, mert el akarja azt rekvirálni. Ebből a híresztelésből egy árva szó sem igaz. A valóság ennek ép az ellenkezője. A város tudni akarja, mennyire van ellátva a város tüzelőanyaggal és amennyiben nincs ellátva, gondoskodni  fog a szükséglet mielőbbi beszerzéséről. Ezért írják össze, hogy kinek mennyi fája és szene van, nem pedig azért, hogy elrekvirálják. Ilyesmire a hatóság nem gondol és joga sincs reá.

Új hadnagyok.

A király ifj. Kubacska István és Szabó Sándor evangélikus néptanítókat, akik hosszabb idő óta teljesítenek harctéri katonai szolgálatot, hadnaggyá nevezte ki.

Gyászünnepély a Baraktemetőben

November elsején, délután három órakor nagyszabású gyászünnepéllyel adózik Nyíregyháza Város közönsége ama hősök emlékének, akik a nyíregyházi barakktemetőben alusszák örökálmukat. Minden évben gyászünnepélyt tartott itt a város, és a rövid pár háborús év hagyományához képest ezidén is sokan fognak kizarándokolni a katonatemetőbe, hogy egy csendes imával adózzanak a közel kétezer itt nyugvó ismerős és ismeretlen hősnek. A város vezetősége most állította össze a gyászünnepély műsorát, amely a következő: 1. Gyászének, énekli, a városi dalegylet. 2. Ima, tartja Bartók Jenő dr. 3 Ima, énekli a városi dalegylet 4 Gyászbeszéd, tartja Bujdos Balázs tábori lelkész. 5. A hősök emlékére emelt obeliszket a vármegye, a város és a katonaság megkoszorúzza. 6.  Himnusz, énekli a dalegylet. A temető és a sírok földíszítését az ipartestület, a leányegylet és a polgári leányiskola növendékei vállalták magukra.

8-2-ig lesz hivatalos óra a városházán.

November elsejétől a hivatalos órák új rendje lép életbe a városházán, az új rendszer szerint reggel nyolctól egyfolytában délután kettőig tart a hivatalos óra. Az új beosztást az tette szükségessé, hogy a villamostársaság  a szénhiány miatt délután négy óra előtt nem tud áramot adni, a téli idők beálltával azonban már három órakor oly sötét van, hogy a városházi tisztviselők már most is alig látnak dolgozni, később pedig egyáltalán nem fognak látni és így a délutáni munkaidő mindenképen kárba veszne. Ezen akar segíteni az új intézkedés, amelynek következtében nemcsak nagymennyiségű világító-, hanem igen sok fűtőanyagot is megtakarítanak. Az új rendszer természetesen csak ideiglenes és április elsejéig tart. Ebben a beosztásban megváltozik a tudakozódási idő is, amikor a közönség a tisztviselőkkel érintkezhet. Ezt az idén 11 órától egy óráig határozták meg. Mivel a tisztviselők ilyképpen csak délután két órakor mennek haza ebédelni, a délután tartani szokott ülések, a közgyűlés, szakosztályok és más bizottsági ülések ezentúl délután négy órakor kezdődnek.

A szénínség idejében különféle eszközökkel és módokkal igyekeznek a csekély szénkészletből mennél több meleget lekötni. Erre vonatkozólag szíves tanáccsal szolgál válaszos levelezőlapon Gotthard Sámuel nyugalmazott tanító, Palánkán (Bácska.)

Nagy betörés Tiszadadán.

Tegnap reggelre virradóra nagy meglepetés érte Friedmann Márton tiszadadai kereskedőt, akinek a község főutcájában van nagyforgalmú üzlete és korcsmája. Mikor reggel hét órakor ki akarták nyitni az üzletet, nagy megdöbbenéssel látták, hogy az üzletben az éjszaka betörök jártak, akik fölfeszítették a vasrollót és az üzletből mintegy húszezer korona értékű szövet és cipőárut elloptak. A betörők 11 óra tájban nyithatták föl az üzletet, mert a kisbíró akkor elment az üzlet előtt és látott is világosságot az üzletből kiszürlődni, azonban azt hitte, hogy a tulajdonos dolgozik az üzletben és így nyugodtan tovább ment. Friedmann Márton a betörésről azonnal jelentést tett a csendőrségen és értesítette a nyíregyházi rendőrséget is.

Agyongázolták a lovai.

Rakics József felsőpázsiti gazda tegnap bejött a hetivásárra és szekerével rövid időre a Zöldség téren állott meg. A lovak valamitől megvadultak és magukkal ragadták a szekeret, amelyben Rakics is bentült. A gazda a legnagyobb erőfeszítéssel sem volt képes megállítani lovait, sőt egy fordulónál kiesett a szekérből és a kerekek testén keresztülmentek. Rakicsot, aki súlyos agyrázkódást és koponyatörést szenvedett, a gyorsan kivonult mentők beszállították az Erzsébet kórházba.

Huszárok verekedése.

Nagy riadalmat keltett tegnap az állomás mellett két huszár verekedése. Urbán János és Borbély Frigyes 14-es huszárok nagyobb társaságban iszogattak, közben azonban valamin összekaptak. Szó szót követett és Urbán nekiment Borbélynak, aki futással próbált menekülni, Urbánnak azonban jobb lába volt, utolérte Borbélyt és a bajonettjével háromszor hátbaszúrta. Azonnal előhívták a mentőket, akik Varga Sándor mentőőrmester vezetésével gyorsan kivonultak és beszállították a súlyosan sérült embert a barakkórházba. Urbánt pedig az előkerült patrull vette üldözőbe és sikerült is elfogni.

Öröm és büszkeség töltheti el a kinematographiát azért a megtisztelésért, hogy a hős bolgár nemzet uralkodója, őfelsége Ferdinánd király és a nemrég elhunyt Eugénia királynő a „Sumi Marica” című 5 felvonásos filmben, a nekik irt szerepek eljátszására vállalkoztak. E darabban fenti szereplőkön kívül a Wieni Burg-szinház legelőkelőbb művészei játszanak nagy és hatásos szerepeket, s viszik diadalra a lebilincselően érdekes cselekményt, amely Amerikában, Berlin, Wien, Budazest. Szófiában és a macedóniai harctéren játszik. Bemutatva a Városi Színház Mozgóban. Péntek, Szombat, Vasárnap. Budapestet is megelőzve. Siessen mindenki kellő időben jegyről  gondoskodni, mert meg kell hogy nézzük e ritka szépségű filmet.

A tizedik isonzoi csata — filmen.

A pokoli dühvel tombolt  tizedik isonzói csatát, péntek, szombat és vasárnap a Diadal mozgóban mozgófényképen megörökítve látjuk az izgató viaskodás legkábítóbb, rendkívüli részleteit .A sajtóhadiszállás hadi filmosztályának parancsnoksága ugyanis megengedte, hogy az egész ország közönsége lássa majd, milyen fékevesztett, megdühödt harcokban vesznek részt és állják meg diadalmasan helyüket az olasz fronton dicső katonáink. A film felülmúlja mindazokat a látványosságokat, amiket eddig a kínematográfia a harcterekről hozott. Ez a film voltaképpen éppen úgy a sajtóhadiszállás filmarchívuma számára készült, mint számos olyan felvétel, amely megrázó közvetlenséggel csakis katonai célokra szolgál és sohasem fog a közönség elé kerülni. A sajtószállás azonban ma, a háború 4-ik évében mikor mindenki szíve-lelke megedződött a viharokban, mikor közelről-távolról mindenki részese a háborúnak, már nem akar gyámkodni többé itthonmaradottak érzelmein sem, és megmutatja maga a véres, ám felemelő valóságában a legsúlyosabb harcok színhelyét. Az a hét felvevő operatőr, aki munkáját a rohamcsapatok közzé beosztva, vassisakkal, fegyveresen, valóban sok életveszedelem közt végezte. Köztük egyetlen magyar operatőr: Fodor Aladár, aki felvételi közben meg is sebesült; egy srapnellszilánk az orrcímpáját találta. Filmoperatőröknek — mint a filmen konstatálható, — igazi tűzkeresztsége volt ez a felvétel. Csupa közelről való fotográfia, lövőárokban, aknatölcsérekben, tavakon átgázolva, rohamok közben és repülőgépen az Adria fölött. A három felvonásos nagyszabású hadifilm. nagy eseménye lesz a Diadal mozgónak.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22