Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Olchváry Pál közélelmezési kormánybiztos kezdeményezésére Mikecz Dezső udvari tanácsos alispánnál tanácskozás volt, amelyen az említetteken kívül Mikecz István vármegyei főjegyző, Oltványi Ödön helyettes polgármester és Benecs Kálmán dr. városi tanácsos vettek részt. A tanácskozás összehívásának az volt a célja, hogy Nyíregyháza közélelmezésének a legfőbb íntézői megoldást találjanak azokra a módokra, amelyekkel megszüntethető lenne Nyíregyházán az élelmiszerek beszerzésénél az ácsorgás – Nyírvidék. 1917. október 28.

Azon kivül, hogy kormányrendelkezés is kötelességévé teszi a helyi hatóságoknak az ácsorgás lehetőség szerint való megszüntetését, az adott közvetlen impulzust a hatóságnak a cselekedetre, hogy Nyíregyházán a városi mészárszék előtt már az esti órákban kezdenek gyülekezni s egész éjszaka csapatostul várnak ott asszonyok arra, hogy másnap reggel, esetleg egy fél kilogramm zsírnak valóhoz, vagy egy kis húshoz jussanak.

Fényes László, Nyíregyháza város országgyűlési képviselője már a múlt hónapban avval a kérelemmel fordult a város vezetőségéhez, hogy igyekezzék valahogy fölöslegessé tenni az éjszakákon át való várakozást és a tolongást, ami egyre több botránynak az okozója. Ekkor a városházán tanácskozások folytak, a város vezetői hozzáértőket hallgattak meg és hogy a város közélelmezési tanácsot és hivatali állít föl, ez is ezt a célt kívánja szolgálni.

Az alispánnál tartott értekezleten — Bencs Kálmán dr. tanácsos, az élelmezési ügyek referense ismertette azokat a módokat. amelyekkel meg lehet szüntetni az ácsorgást. Szerinte az első teendő az, hogy meg kell szüntetni mindenféle élelmiszer eloszlásnál a jegy rendszert és helyette bevezetni a vásárlási könyv rendszerét, a mi a városnál a lisztelosztásnál be is vált A jegyrendszer mellett sok visszaélés történt, illetéktelenek is jutottak jegyhez és a kereskedők ellenőrzése is fölötte nehéz.

Ha minden élelmicikknél behozzák a könyvrendszert, akkor megfelelően el lehet osztani a fogyasztókat a kereskedők között, tehát az áruk kiszolgáltatását megfelelően decentralizálhatják. Emellett a vásárlási könyvek sorszámot kapnának és ha egyszerre nincs annyi egy-egy élelmicikkből, hogy mindenki kaphasson, akkor egyszerre egy-egy csoport kapna előre meghirdetett sorrend szerint, így aztán mindenki megbatározott napokon vehetné meg a részére kiutal élelmicikkeket minden várakozás és tolongás nélkül, míg a legközelebbi alkalommal másik turnus jut na hozzá.

Bencs tanácsos alapos fejtegetései helyesléssel találkoztak és az alispán maga is hozzájárult ennek a rendszernek az élet beléptetéséhez. Az új rendszer előkészítése és életbeléptetése már a közélelmezési hivatal föladata lesz.

40.000 olasz jutott eddig fogságba

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy az olaszok déli pozícióit katasztrófa fenyegeti. Óráról-órára fogy az a terület, amelyet az olaszok elvettek tőlünk. A foglyok száma elérte a negyvenezret.

A sajtóhadiszállásról jelentik: A délnyugati fronton elért sikerünket továbbfejlesztettük. A foglyok száma és a zsákmány óránként növekszik.

A Wolff-ügynökség jelenti este: A flandriai harcok nagy csatává fejlődtek. A franciák és az angolok erős támadásai Bíschofentől és Rulers-Ypern vasútvonalig terjedő területen és a menin-yperni út mindkét oldalán több rohamtámadás ellenére védelmi zónánkban véresen összeomlottak. Az olasz fronton hadtesteink gyorsan hatolnak élőre.

A sajtóhadiszállásról jelentik: Az olaszok tegnapelőtti pánikszerű hátrálásuk után tegnap hasztalan igyekeztek a hátsó vonalakon ellentállást tanúsítani. A szövetséges csapatok elragadták az olaszoktól a második és harmadik állást domináló magaslatokat. — Csapataink ama magaslatokat ellen nyomulnak előre, amelyek őket az Isonzótól elválasztják. A harc egészen a tengerig folyamatban van. A Friula, Genove, Etna, Caltanisetta, Alessandra, Taro, Pezzia dandárok, valamint számos ezred és alpini zászlóalj megsemmisült.

Baselből jelentik, hogy az olasz határról írják: Luganóból érkezett utasok szerint erős angol és francia tüzérség, — páncélautók és repülőrajok indultak el útnak Olaszországba az antant államokból. Valószínű, hogy az olasz városokban lázadás esetére csapatok vannak elhelyezve.

Az olasz vezérkar jelenti 26-án: Ellenséges csapattömegek nyomása folytán első vonalunkat és a Bainsizza fensíkot kiürítettük.

A sajtóhadiszállásról jelentik Az Estnek: A font mögötti hegyekről levezető utakon, mint árvíz hömpölyög lefelé az olasz foglyok tömege. Az olasz hadseregben levő hangulatra jellemző, hogy az összes ágyuk sértetlenül jutottak a szövetséges csapatok kezére. A zsákmány között van igen sok automobil, ló és hadiszer.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy a kedd éjszakai áttörésnél a németek valami egészen új gázt használtak, amely mindenféle gázmaszkon áthatol. Ez tette lehetővé, hogy az olaszok tüzérségét alig két órás gáztámadás cselekvő képtelenné tette. A hadműveletek a szövetségesekre rendkívül kedvezően folynak, a zsákmány beláthatatlan és megszámlálásához még hozzá sem fogtak. Az olaszok fejvesztetten menekülnek és a 11. Isonzó-csatában elfoglalt terület már teljesen elveszett számukra.

Luganóból jelentik, hogy az olasz határzárlat sohasem volt még oly szigorú, mint éppen most. Ennek az oka az, hogy Északolaszországban véres zavargások törtek ki, amelyek felülmúlják a milánói és turini zavargásokat is. A zavargások politikai jelleggel bírnak. Az olasz lapoknak a hivatalos jelentéseken kívül semmiféle tudósítást nem szabad közölni az offenzíváról.

 

46.000 korona rejtélyesen eltűnt

Nyomozás három városon át

Blum Béla nagyecsedi kereskedő a napokban nagyobb bevásárlások végett Nyíregyházára készült. Mátészalkán nem kapott csatlakozást, és ezért az, állomás mellett levő vendéglőben bérelt szobát. Este, mikor lefeküdni készült, a folyosó végében egy öreg, szegényesen öltözött asszonyt látott kuporogni. Blum odament az asszonyhoz, megkérdezte tőle, mit keres ott. Az asszony elmondotta, hogy reggel továbbutazni készül, azonban szobára nincs pénze és mert az utcán nem akar aludni, ide húzódott. Blum megsajnálta az asszonyt és azt mondta neki, menjen be az ő szobájába, ott a kályha mellet, a szőnyegen elaludhat.

Be is ment az asszony Blum szobájába, le is feküdt a kályha mellé. Nemsokára Blum is nyugovóra tért és mélyen el is aludt. Hajnalfelé fölébredt a kereskedő és megdöbbenve látta, hogy az asszony eltűnt a szobából. Ijedtében keresni kezdte a pénztárcáját, amelyben negyvenhatezer korona volt, a pénztárca azonban sehol nem volt. Blum azonnal a csend őrségre sietett és jelentést tett a dologról. A csendőrök az állomáson el is fogták az öreg asszonyt, ez azonban tagadott és azt mondta, azért hagyta ott a szobát, mert félt, hogy elkésik a vonatról. A negyvenhatezer koronáról semmit sem akart tudni és hiába faggatták, vallatták, megmaradt állítása mellett, hogy ő nem vette el a pénzt. Hiába motozták meg, a pénznek semmi nyoma nem volt.

A csendőrség ekkor más irányban kezdett nyomozni és a nyomozás szálai Nyíregyháza felé vezettek. Blum Nyíregyházára jött és itt is bejelentette a rejtélyes lopást. Nyíregyházáról Gönczy János detektív és Gincsay György rendőrbiztos mentek ki Mátészalkára és több napi nyomozás után most tértek vissza. A rendkívül rejtélyes és homályos ügyben ma sem lehet tiszta képet kapni, mert Blum, mielőtt aludni ment volna, nagyobb társaságban volt és nincs kizárva, hogy a társaság valamelyik tagja lopta el tőle a pénzt. Az is megeshetett egyébként, hogy Blum valahol elveszítette a 46000 koronát, és a nyomozást ebben az irányban is megindították.

Személyi hír.

Meskó László dr. főispán Budapestről, ahol hivatalos ügyek elintézése végeit több napot töltött, hazaérkezett.

Kitüntetés.

A király Krasznay Lász ló 12-dik honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagynak, az ellenség előtt tanúsított kiválóan bátor és eredményes magatartásáért a Signum Laudist adományoz- ta. Krasznay Lászlónak ez már a harmadik kitüntetése, amennyiben nemrégiben kapta meg a kis és nagy ezüst vitézségi érmeket.

A  hősök sírjainak földíszítése.

Jelentettük már, hogy Nyíregyháza város közönsége november elsején a katonai temetőben gyászünnepélyt rendez a hősi halált halt katonák emlékére. A síroknak virággal való földíszítését az ipartestület vállalta magára és az ipartestület elnöksége most azzal a kérelemmel fordul a város közönségéhez, hogy minél több virágot adjon, hogy egy katonasír se maradjon virág nélkül. A virágokat október 30án reggel nyolc órától kell a városháza tanácstermébe vinni, ahonnan november elsején reggel viszi ki a virágokat a temetőbe.

Krecsányi alkapitány beteg.

A képviselőtestület tegnap négy heti szabadságol adott Krecsánvi Lajos rendőrkapitánynak, aki pár napja súlyos betegséggel küzd. Krecsányi Lajos alkapitány betegsége súlyos körülmények közé sodorta a rendőrséget, amelynek legkiválóbb munkaerejét rabolta el a betegség. Mivel Krecsányi Lajos a legfontosabb ágazatban dolgozik és rendőri büntetőbiró is, állása még rövid ideig sem maradhat betöltetlen. A képviselőtestület éppen ezért utasította Kiss Sándor főkapitányt, hogy a beteg alkapitány helyettesítéséről sürgősen gondoskodjék.

Makkal etetik a város disznóit.

A  városnak a majorkertben tudvalevőleg több száz disznója hízik, amelyeknek az etetésére most felhasználják a sóstói erdő makktermését is. Bár a makktermés az idén az egész országban gyenge, mégis jelentékeny az a mennyiség, amelyet a sertések etetésére fölhasználnak. A makkot a 14-és és 15-ös huszárezred huszárjai szedik össze és felét katona célokra használják föl, másik felét pedig átengedik a városnak.

Miért nincs dohány és cukor?

A bolgár  hadügyminisztérium érdekes panaszt tett a közös külügyminiszter útján a hadügyminiszternél és a honvédelemügyi miniszternél. Budapesti munkatársunk jelentése szerint úgy szól, ez a panasz, hogy magyar, német és osztrák katonák nagy mennyiségben csempésztek át Bulgáriába cukrot, dohányt, sót, cigarettapapirost és sok olyan jó dolgot, amiben nálunk szintén nem bővelkednek az emberek. A bolgár hadügyminiszter nem is azért panaszkodik, hogy ezek a dolgok kimennek Bulgáriába, hiszen bolgár bajtársaink bizonyára nem vetik meg a cukrot és a dohányt, a panasz inkább odairányul, hogy ezzel a sok portékával Bulgáriában épen úgy uzsoráskodnak, akárcsak minálunk. A szövetséges állam hadügyminiszterének a panaszhoz mellékelt kívánságát szíves örömmel teljesítették nálunk, szigorú utasítás ment a nyíregyházi póttestek parancsnokságához, hogy a legénységet a csempészet tilalmas voltára oktassák ki és azokat, akik mégis kihágást követnek el, példaszerűen büntessék meg. Előfordult azután az is, a hadsereghez tartozók köréből tábori posta útján küldenek cukrot Romániába. Ezt is szigorúan eltiltották. Ha sikerül kinyomozni a feladót, akkor azt is szigorúan felelősségre fogják vonni. Budapesti munkatársunknak ezt a kétségkívül érdekes hírét azzal a megjegyzéssel közöljük le, hogy a tilalomra nem igen van szükség, mert hiszen akinek Nyíregyházán cukra és dohánya van, azt itt is elég jó áron tudja értékesíteni és nincsen szüksége arra, — hogy ezt a drága jószágot akár Bulgáriába, akár Romániába csempésze ki.

Óvás!

Annak kiemelésével, hogy a „Csillag Mihály és Társa” bej. cégből még 1917. évi október hó 4-ik napján kiváltam és hogy ezen társas üzlet teljesen megszűnt, tudtul adom, hogy én a fent kitüntetett időtől kezdve a társas cég neve alatt létesített ügyleteket a magam személyét illetőleg sem jogosítólag, sem kötelezőleg el nem ismerem.

Egyben kijelentem, hogy Csillag Mihály úr nincs jogosítva a fennállott társas céget érdeklő követelések bevételezésére és nyugtázására.

Nyíregyházán, 1917. október 26-án.

Berkovlts Dávid,

Nyíregyháza, Zöldség-tér 11.