Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A Korona-szálloda nagytermében díszes és nagyszámú közönség előtt tartotta meg tegnap este a Mikecz Dezsőné elnöklete alatt dolgozó szociális missziótársulat nyíregyházi fiókja első kurzusát, amelyen vázolták annak a nagyszabású munkának a kereteit, amelyet a missziótársulat a közeljövőben Nyíregyházán is meg akar kezdeni. A munka célja a könnyek letörlése, de még inkább megelőzése, a szegényeken, gyámoltalanokon, elhagyottakon való segítés, lelkes, szívből jövő munka a jótékonyság terén – Nyírvidék. 1917. október. 30.

Énekes János prépost-főesperes plébános nyitotta meg a kurzust, és nagyszabású beszédben vázolta, mi a missziótársulat célja, tagjainak kötelessége. Mindenek előtt arra mutatott rá, hogy a háború nemcsak anyagi és erkölcsi téren is iszonyú rombolást végzett és szinte teljes bizonysággal lehet állítani, hogy az erkölcsi téren való pusztulás sokkal nagyobb. Kötelessége az emberiségnek, hogy ennek a rombolásnak legalább a jövőre való hatását csökkentse és a jövő nemzedéket oly körülmények között, oly életfölfogásra nevelje, amely egyrészt megakadályozza az erkölcsök további eldurvulását, másrészt pedig, minden körülmények között megtalálja a bajban a segítés módját, sőt ha lehet, megelőzze annak a szükségességét. Mindenkin nem lehet segíteni, de legalább azoknak kell segítőkezet nyújtani, akiknek eminens szükségük van a segítségre. A segítés kétféle téren kötelező. — anyagi és szellemi, erkölcsi téren. Részletesen vázolja a segítés módozatait, a missziótársulat célját, amely nem más, hogy módot nyújtson a gyakorlati segítés megtanulására. Rettenetesen nagy kötelesség ez mindenkivel szemben, de különösen azokkal szemben, akiknek a hozzátartozója a háborúban elesett, vagy képtelenné vált a kenyérkeresetre. Ez a missziótársulat célja, de célja az is, hogy egységes szellemet vigyen a jótékonyságba, megszüntesse a társadalom különbségeit a jótékonyságban. Ezután fölkérte Slachta Margit missziótársulati nővért, hogy tartsa meg előadását.

Slachta Margit részletesen ismertette a missziótársulat munkáját, majd bejelentette, hogy megalakítják a népleány-egyesületet, amelynek az a célja, hogy a serdülő leányok a vasárnapi olcsó és lelket durvító szórakozások helyett, léleknemesítő, magasabbrendű  szórakozást találjanak. Az egyesület e célból vasárnaponkint fölolvasásokkal, énekléssel kézimunkálással tarkított összejöveteleket fog tartani, az egyesület tagjai apróbb színdarabokat fognak előadni, megvalósítják a népbiztosítást, szegényebb leány számára kiházasítási alapot teremtenek, — praktikus házimunkákat tanítanak a leánynak, — egyszóval igyekeznek őket úgy vezetni, hogy a jelen életükbe színt, magasabb lelki szórakozást öntsenek, a jövőre pedig biztos boldogulást szerezzenek nekik.

A nagy tetszéssel hallgatott előadás után Meller Rudolfné, a szociális missziótársulat hadiárva osztályának elnöke tartott előadást az anya- és csecsemővédelemről. Statisztikai adatokkal bizonyította, hogy a csecsemőhalandóság tekintetében Magyarország Európa népei sorában csaknem a legutolsó helyen áll és rámutatott a teendőkre, amik e téren mindenkire várnak. Széles keretű programmot mutatott be, amelynek a megvalósításával csökkenteni lehel a csecsemőhalandóságot és e programmban első helyen szerepel a szülésznő-hiány megszüntetése,a szülő nő munkamentése, a csecsemőotthonok felállítása, a rendszeres csecsemőtáplálás kérdése és száz más kérdés. Bejelentette, — hogy februárban az összes magyarországi leányiskolákban, — az elemitől kezdve az egyetemig, — tanítani fogják a csecsemőápolást és ennek a tárgynak a tankönyvét most írják. Biztosra lehet venni, hogy ha a leányoknak gyermekkoruktól kezdve tanítani fogják, hogy kell helyes irányban ápolni és nevelni a gyermekei, — ugrásszerűen csökkeni fog a csecsemőhalálozás.

Ezután Szentiványi Károly prépost tartott előadást Miért ragaszkodunk a krisztusi zászlóhoz címmel, amelyben hatalmas szónoki készséggel fejtette ki azokat az okokat, amelyek a keresztyénséget uralkodó vallássá tették. A nagy hatást keltő beszéd után Énekes János szólalt föl, aki megköszönte a megjelentek érdeklődését és bezárta az értekezletet.

Karinthiában is megindult az offenzíva

130.000 fogoly, 900 ágyú

A sajtóhadiszállásról jelentik: őfelsége vezetésével szakadó esőben követik vitéz csapataink a visszavonuló ellenséget. A foglyok száma a mai napon százharmincezerre, a zsákmányolt ágyuk száma kilencszázra emelkedett. Az olasz-angol ágyukat körülbelül teljes számmal elfoglaltuk, a beépített ütegek legnagyobbrészt birtokunkban vannak.

A sajtóhadiszáilásról jelentik, hogy, őfelsége autója minden pillanatban tengelyig süllyed a borzalmas sárban, a király azonban ennek dacára is követi az előnyomuló seregeket. Az olaszok ágyúikat fejnélkül hagyják birtokunkba jutni, egyik hadseregünk például rövid két óra alatt 12 24 centiméteres üteget zsákmányolt.

A sajtóhadiszáilásról jelentik, hogy, az olaszok kiürítették a Valone-völgyet. — Monfalcone visszafoglalásával a Sdobba-ütegek válságos helyzetbe jutottak. Elfogott olaszok szerint Cividale az elfoglalása előtt való napon már lángokban állott.

A sajtóhadiszáilásról jelentik, hogy Cividale elfoglalásával Udine városa támadó körzetünkbe jutott. Cividalei állásainkból csupán 15 kilométerre vagyunk Udinétől. Cadorna volt főhadiszállásától, amely így ágyútüzeléssel elérhető. Ugyancsak ágyútüzünk körzetébe esik St. Manzano pályaudvara.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy Károly király az olasz offenzíva sikerei alkalmából üdvözlő táviratot intézett Vilmos császárhoz, akinek megköszöni, hogy csapatainak segítségével oly rövid idő alatt nagy eredményeket értek el. — Vilmos császár viszont Károly királyhoz intézett üdvözlő táviratot, akinek elismerését fejezi ki abból az alkalomból, hogy vezetésé alatt a német és magyar-osztrák csapatok kitűnő eredményeket értek el.

Berlinből táviratozzák, hogy á Wollf ügynökség jelenti: Flandriában élénk tüzérségi tevékenység. — Dixmuidennél, a houthoulsti síkságon, az Oise-Aisne csator nábon Filainnél helyi harcok. Keleten — semmi.

A második és harmadik olasz hadsereg megverve visszavonul. A hegységtől egész a tengerig gyors iramban üldözzük őket. Eddig százezernél több foglyot és hétszáznál több ágyút számláltunk össze.

A sajtóhadiszáilásról jelentik: Az olasz vezérkar jelenti 27-én: Miután az ellenség a Monta- Canin és a Jdrio bejáró között olasz területre lépeti, kísérletet lett, hogy a völgy kijáróját elérje. A Karszton az ellenség fokozta nyomását és erős lökéseket intézett ellenünk, amelyeket visszautasítottunk.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy a vásárnap délig elfogott olaszok száma elérte a kilencvenkétezret. Repülőink jelentésé szerint angol és francia tüzérség ágyúkkal lövi a visszavonuló olasz gyalogságot.

A sajtóhadiszállásrói jelentik, hogy, csapataink tegnap a Karszton a Monte San Míchaelén át előnyomulva elérték a Podgora magaslatot, elfoglalták Coglilét, és Cividálét, ahonnan nyugati irányban nyomulnák előre. Egyes osztagaink a Cividaletől északnyugatra fekvő magaslatokért harcolnak.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy csapataink a karniai hegynyeregben elfoglalták a Nagy Paalt, amivel a karinthiai fronton is kezdetét vette az offenzíva.

A sajtóhadiszállásról jelentik Az Estnek: Magyar és osztrák tüzérség ágyúi gránátesőt zúdítanak a cormonsi pályaudvarra és Velcignanorra. A teljes Isonzó-front áttörése magyar és galíciai ezredek nehéz, lelkes munkája volt és hat óra alatt ment végbe. Az olaszok fejvesztetten menekülnek és menekülés közben minden fölszerelésüket hátrahagyják. Görz elfoglalása egetverő hurrákiálltás közben történt meg, csapataink azonban Görzben — nem álltak meg, hanem tovább nyomultak nyugat felé. Podgorát csapataink szintén elfoglalták és keresztülhaladtak Al-Pontenen.

A tenger mellett Tuino vára romhalmaz, a gradói fürdőtelepet a gránátok teljesen fölperzselték.

Luzernből jelentik, hogy az angol és francia sajtó egyértelműleg azt írja, hogy a központiak egy csapással teljesen le akarják teríteni egyik ellenfelüket, Olaszországot, hogy aztán megint egy más hatalom ellen forduljanak.

 

Pétervárt megerősítik

Bernből táviratozzák, hogy Skovban Kerenszki a hadügyminiszter és számos generális részvéteiével fontos tanácskozást tartott, amelyen elfogadták Cseremisov tábornoknak Pétervár védelméről szóló javaslatát, mely szerint Pétervárt 3 irányból Reval, Hapsal és Bernau irányából várható megtámadása esetére megerősítik és éppúgy megerősítik a finn partokat is.

A közönséghez.

Az utolsó hetekben a papírnak és a nyomdai anyagoknak oly nagy méretű drágulása következett be, hogy az a lapkiadást a legnehezebb helyzet elé állította Az újságpapír ára, amelyhez csak a legnagyobb nehézségek árán és akkor is korlátolt mennyiségben lehet jutni, napról-napra magasabbra szökik, úgy, hogy ennek a drágulásnak egy bizonyos, csekély százalékát kénytelenek vagyunk a közönségre áthárítani. Nem szívesen tesszük ezt, de a lap megjelenésének érdekében kénytelenek vagyunk vele. Hisszük, hogy a közönség megérti a helyzet nehézségét s tudja értékelni a körülményeket, melyek benniünket e helyzet elé állítottak. — November 1-től a Nyírvidék egyes számának ára 10 fillér,

előfizetési ára pedig egy évre 32 korona, félévre 16 korona, negyedévre 8 korona, egy hónapra 3 korona, Tanítóknak egy félévre 10 kor.

Lelopták a lábáról a csizmát.

Főcy Mihály napszámos részegen bement a Lővy-féle korcsmába és ott elaludt. Mikor alvás után fölébredt, észrevette, hogy csizmáját, amelyet nemrégiben vett, valaki alvás közben lelopta a lábáról. A rendőrségre ment és Györke Ignác detektív megállapította, hogy a tolvaj Zámbó István napszámos, akinél a csizmát meg is találták. Zámbó ellen megindult az eljárás.

Tolvaj szabósegéd. Propper Ede nyíregyházi szabómester följelentést tett a rendőrségen, hogy műhelyéből nagyobb mennyiségű kész férfiruha ezer korona értékben elveszett. A nyomozást Györke Ignác detektív indította meg, aki megállapította, hogy a tolvaj Proppernek egyik segédje, Türr Neumann Zoltán rokkant katona, akinek műlába van és aki pár nappal ezelőtt megszökött nyíregyházáról. A rendőrség körözést adott ki a tolvaj szabósegéd ellen.

A gyermekek fegyverrel játszanak.

Csonka András kisvarsányi révész vadászatról hazament a kemence mellé, egy sarokba tette a fegyverét, azonban elfelejtette kiszedni belőle a töltést. A révész tíz éves öccse másnap megtalálta a fegyvert, kivitte az udvarra, és ráfogta Kiss L. Bertalan hét éves gyermekre. A fegyver elsült és a golyó megölte Kiss L. Bertalant. A bíróság Csonka Andrást felelősségre vonta és az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés címén emelt ellene vádat. A bíróság bűnösnek mondotta ki a révészt és két heti fogházra ítélte.

A hamis tanú. Ifjú Vámos Károly polgári lakosnak nagyobb mennyiségű búzája veszett el. Vámos a lopással bátyjának, Vámos Gáspárnak Márton nevű fiát gyanúsította és ellene följelentést is tett a csendőrségen, sőt a tiszalöki járásbíróság elé került a dolog, ahol Vámos Mártont a vád alól fölmentették. Mialatt a csendőrség a nyomozást folytatta, Vámos Károly elment Tanyi Bertalan polgári lakoshoz és száz koronát ígért neki arra az esetre, ha azt vallja, hogy a búzát a Vámos fiú lopta el. Ez Vámos Gáspárnak a fülébe jutott és Vámos Gáspár Vámos Károlyt följelentette hamis tanúzásra való rábírás büntette és hatóság előtt való rágalmazás vétsége miatt. A most megtartott főtárgyaláson Vámos Gáspár nem kívánta Vámos Károly megbüntetését és ezért az ügyész a hatóság előtt való megrágalmazás vétségének vádját el is ejtette, ellenben bűnösnek mondotta ki a hamis tanúzásra való rábírás bűntettében és három heti fogházra ítélte Vámos Károlyt.

A szénné égett gyermek.

Szilágyi Károlyné nyírbátori asszony férje a háború kitörése óta katona és az asszony  ide-oda dolgozgatni jár, és ezzel keresi meg a kenyerét. Ez év márciusában is elment hazulról Szilágyiné és mivel nagyon hideg volt, féléves gyermekét bölcsőben a tűzhely közvetlen közelébe tette. A gyermek ficánkolás közben oly közel jutott a tűzhelyhez, hogy a fején lévő kendő meggyulladt és a gyermek feje egészen szénné égett. A gondatlan anya ellen gondatlanságból okozott emberölés  vétsége miatt emelt vádat a királyi ügyészség és a bíróság az anyát bűnösnek is mondotta ki és egy hónapi fogházra ítélte.

Egyszerű szívek a címe annak a logikai erővel felépített, emberi konfliktusok izgalmas jeleneteiben bővelkedő igazi filmdrámának, amit hétfőn és kedden mutat be a Városi Színház-Mozgó. A darab a legszebb alpesi vidéken játszódik le, s a vadregényes szépségben folyton váltakozó tájak méltó hátterül szolgálnak az izgalmas cselekménynek, mely mesteri kézzel egy véletlen házasság regényét tárja elénk. A főszerepben Wilheim Klitschről kell megemlékeznünk, kinek neve a „Vörös herceg” bemutatása óta egyszerre népszerűvé lett előttünk. Méltó partnere Marschal Mária, bécsi Opera fiatal, ragyogó szépségű művésznője.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22