Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Tegnap délután a nagykállói vasútvonalon véres szerencsétlenség történt. Több pályamunkás egy pályakocsin igyekezett Nyíregyháza felé, közben azonban egyik munkás — Tóth Mihály 31 éves nyíregyházi lakos vaIamiképpen leesett a kocsiról és a kerekek összeroncsolták a lábát – Nyírvidék. 1917. október 31.

Társai föltették a szerencsétlen embert a pályakocsira és behozták Nyíregyházára. A szerencsétlenségről értesítették a mentőket, akik Varga Sándor mentőőrmesterrel élükön kivonultak és a szerencsétlen vasutast beszállították az Erzsébet közkórházba.

Udinét elfoglaltuk

Bécsből jelentik, hogy az urakháza ma délelőtti ülésén az elnök a következő bejelentést tette:

A tegnapi ülésen jelenthettem a háznak, hogy hazai területen mily nagy győzelmeket értek el vitéz csapataink. Most újabb dicsőséges fegyvertényről számolhatok be : a szövetséges seregek elfoglalták Udinét. A világháború egyik legnagyobb fontossággal bíró akciója folyik, amelynek az eredménye nem következett volna be, ha derék csapataink az olasz háború kitörésétől nem állották volna meg rendületlenül helyüket és nem szállottak volna szembe az ellenség legádázabb támadásaival is.

Az urakháza tagjai viharos éljenzéssel vették tudomásul az elnök bejelentését.

A Magyar Távirati Iroda jelenti a sajióhadiszállásról: A megvert ellenséget az alsó Taglioimentó felé teljes erővel üldözzük. Krobatin vezérezredes csapatai hatalmas iramban győzelmesen haladnak előre.

Görzből jelentik, hogy Károly király kíséretével ma bevonult az olaszoktól visszafoglalt Görzbe. Az ellenség a várost csaknem teljesen elpusztította, a lakosságot pedig nagyobbrészt magával hurcolta.

A Lokalanzeiger haditudósítója jelenti az olasz harctérről: Az olaszok első támadásunk elé nyolc hadosztály erejét vetették. Ez a nyolc hadosztály csaknem teljesen zárt sorokban vonult át fogságunkba.

Luganóból táviratozzák, hogy a kamarában rendkívül izgatottan tárgyalták az offenzíva eseményeit a képviselők. Különösen az ellenzéki képviselők agitáltak hevesen a béke mellett.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy, Krobatin vezérezredes csapatai elfoglalták a Nevea-Mozogna hegynyerget.

A tengerészeti sajtóhadiszálásról jelenti Az Est, hogy magyar és osztrák torpedónaszádok 3000 méter távolságból — nagy sikerrel lőtték az Isonzó torkolatánál levő, úgynevezett Sbobba-ütegeket, amelyeket sikerült elnémítani anélkül, hogy haderőink kárt szenvedtek volna.

Luzernbői jelentik, hogy az utolsó két nap alatt az olasz főértékpapírok átlag 50—50 lírával estek.

Luganóból táviratozzák: Az olasz király tizenhét tábornokot, akiket a vereség bűnbakjaiul tettek meg, — fölmentett állásától.

Luganóból jelentik: Tegnap egyes olaszországi városokban, így többek közölt Comoban is híre terjedt, hogy az olaszok megállították a központiak offenzíváját. Ez a hír azonban csak rövid ideig tartotta magát, mert csakhamar megérkeztek a városba az udinei és cividalei menekültek, akik a híresztelést megcáfolták.

Luganóból táviratozzák: Az a tény, hogy az olasz kormány Svájc felé hirtelen elzáratta a határt, arra enged következtetni, hogy azok a híresztelések, amelyek nagyméretű zavargásokról szólanak, mind igazak.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy az olasz király és Cadorna, — mint azt a fogolygyűjtő állomásokon átvonuló foglyok állítják, — offenzívánk megindulásának napján elmenekültek a főhadiszállásról, amely Udinében volt.

Genfből táviratozzák, hogy vasárnap éjszaka a francia-svájci határt is teljesen elzárták.

A Stefani-ügynökség jelenti, hogy az olasz király a fővárosból hétfőn visszautazott a főhadiszállásra.

Luganóból jelentik, hogy Velence, Latisana és több olasz város kiürítését megkezdték. Az idegen konzulok az olasz kormány utasítására máris elhagyták Velencét.

Az Est haditudósítója jelenti a főhadiszállásról, hogy Görzöt az offenzíva második napján foglalták el csapataink, amelyek a harmadik napon már Cividale előtt állottak.

Genfből jelentik, hogy Temps szerint az olaszországi offenzíva rendkívül nagy nyugtalanító erővel hatott a szövetséges országokban és helyenként valóságos rémületet keltett.

A Magyar Tudósító jelenti, hogy  Wekerle Sándor dr. miniszterelnök a legközelebbi napokban az olasz frontra utazik, hogy olt tegyen jelentést az uralkodónak a magyar képviselőházban péntek óta tör-tént eseményekről és kikérje az uralkodó döntését.

Az antant segít Olaszországon

Párisból jelenti a Havas-ügynökség: Vasárnap esté Poincare elnöklésével minisztertanács ült össze, hogy megvizsgálja a katonai helyzetet és határozatot hozzon a szövetségeseknek az olasz fronton való részvételéről.

Leleplezett összeesküvés Párisban

Párisból jelentik, hogy a francia fővárosban tegnap számos letartóztatás és házkutatás történt, ugyanis nagyszabású vizsgálatot indítottak olyan cselekmény dolgában, amelynek a célja az volt, hogy polgárháborút szítson.

Statárium az orosz városokban

Pétervárról jelentik hivatalosan, hogy számos városban és kerületben a folytonos rendzavarások miatt kihirdették az ostromállapotot.

Pétervárról jelentik: Kerenszki a frontra utazott. A pétervári helyőrség eltávolítása a fővárosból az operációs hadsereg kívánságára meg fog történni.

Gyűjtés a 65, gyalogezred özvegy- és árva-alapja javára

A 65. gyalogezred parancsnoksága el határozta, hogy gyűjtést indít ezrede özvegy és árva alap javára. Más ezredeknél már tekintélyes összeg ez az alap a társadalom áldozatkészsége folytán. Nálunk még csak az a csekély összeg szolgálja a nemes célt, mit az oly sok dicsőségteljes ütközetben részt vett Ludvig bakák — tisztjeikkel együtt — maguktól elvonva zsoldjukból önként adtak össze. Talán felesleges a Ludvig bakák érdemeit felsorolni, hisz élénk a fájó emlékezetében lehet még mindenkinek a többek kőzött a stanislaui csata, az ezred eme legvéresebb, de egyszersmind legdicsőségesebb napja, melyről oly jellemzően emlékezik meg a hadviselés terén oly kiváló tehetséggel bíró Möller ezredparancsnok.

Hősök csatája ez, melyhez hasonlót kevés csapat vívott végig oly szilárd kitartással s oly lelkesedő elkeseredettséggel — klasszikus küzdelem volt az, melyből a magyarság nemessége szinte az  égig sugárzik, emberfölötti viaskodás, melyben egy oly szellem nyilatkozik meg, mihez kevés hasonlót ismer az ország története. Oly lelki nemesség, melynek láttán a magyar nemzet bizalommal tekinthet jövőjébe. Igazolta ezt a legfelsőbb helyről, királyunk részéről közlött elismerés is.

A véres ütközetek sok áldozatot is követeltek. — Sok bánatos özvegynek, sok gyámol nélküli árvának hull fájó könnye a közelgő halottak napján, mind fájdalmasabbá tesz az, hogy nem is hullathatja könnyeit kedveseinek sírjára. Álljunk meg egy pillanatra a hősök sírja mellett, tekintsünk a zokogó özvegyekre s árvákra, — gondoljuk meg, mi lesz azokkal, kik utánunk jönnek a történelemben, kiknek semmi közük a háborúhoz,vigasztaljuk, támogassuk, segítsük, nehogy majd a jövőben egy halottak napján ima helyett elkeseredés szálljon fel ajkaikon a tekintélyes sírkövek mellett.

Ha katonák kértek, vagy ha katonák részére kértek, úgy Nyíregyháza s általában Szabolcsvármegye társadalma mindenkor fényes tanújelét adta áldozatkészségének s hazafiúi öntudatának. S ha odakünn, a véres csatamezőn látja a társadalom iránta tanúsított odaadó áldozatkészséget nem felemelő tudatban fokozottabb lelkesedéssel teljesíti hazafiúi — szent kötelességét.

Amidőn hozva a Ludvig bakák hazafias üdvözletét, kérem a nemes adakozókat, kiktől az idő rövidsége miatt szeretet adományaikat nem vehetem át, a községi elöljáróság útján — Nyíregyháza társadalma pedig a helyi lapok útján hozzám juttatni szíveskedjenek. Az adományok a helyi lapokban nyugtázva lesznek.

Délczeg Sándor  hadnagy.

A szociális kurzus második napja.

A Szociális Missziótársulat nyíregyházi szervezete tegnap délután tartotta kurzusának második előadását a Korona szálloda dísztermében. Az első előadó Meller Rudolfné volt, aki a hadiárvák védelméről tartott igen alapos és nagy elméleti és gyakorlati tudásra valló előadást. Különösen kiemelte az előadó, hogy a kihelyezett hadiárvákat úgy kell elhelyezni, hogy régi ós új környezetük között ne legyen nagy különbség. Utána Balázs Benedikta nővér tartott előadást a rendszeres patronázsmunkáról, amelyet szintén a missziótársulat kebelében kell kifejleszteni. A rendkívül nagy érdeklődéssel hallgatott előadás után Szentiványi Károly prépost tartott előadást a gyakorlati katholi- cizmus föladatairól

 

Az orosz foglyok orgazdái.

Jármy Gyula nyírábránvi birtokán a múltkoriban a cséplőgépről elveszett a gépszíj, amelynek az értéke 1500 korona volt. Jármy följelentést tett a csendőrségen, amely kiderítette, hogy a gépszíjat három orosz fogoly lopta el, akik a szíjat viszont Minya Istvánné, született Csüllnök Borbála nyírábrányi lakosnak adták el. Kiderült közben az is, hogy Csüllnök Borbála egyebet is vásárolt az orosz foglyoktól, így például egyszer négy, máskor pedig hat tyúkot. A bíróság orgazdaság büntette és orgazdaság vétsége címén emelt vádat Csüllnök Borbála ellen, aki töredelmesen beismerte, bűnét. A törvényszék bűnösnek mondotta ki és két hónapi fogházra ítélte az asszonyt, aki az ítéletben meg is nyugodott.

Dorian Dare.

A budapesti Uránia két hétig játszotta az idény legsikerültebb detektivfilm szenzációját Nyíregyházán, az Apolló fogja bemutatni szerdán és csütörtökön délután 6 órakor is. A legrafináltabb kalandor trückök küzdelme a legzseniálisabb detektívfogásokkal; az érdekes és izgalmas látványosságot képezi.

Hurka-kolbász estély!

A Bocskai-ban a nyári kerthelyiség bezártával, a téli helyiséget átalakítva és újonnan berendezve f. évi november hó 1-én

hurka-kolbász vacsora

keretében, Damu Béla jóhírnevű cigányzenekarának közreműködésével megnyitom.

Midőn ezt a t. látogató-közönség becses tudomására hozni óhajtom, főgondom lesz mindenben arra törekedni, hogy a t. közönség gondosan és feltétlen szolidan legyen kiszolgálva.

Szíves pártfogást kér   Tomasovszky László.