Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A máriapócsi hivők pár nappal ezelőtt kellemetlen meglepetésre ébredtek. Reggel, mikor szokás szerint a templomba mentek, megdöbbenve látták, hogy a templomban éjszaka idegenek jártak, akik szentségtelen kézzel megrabolták a régi, legendás hírű Mária-kegyképet. Azonnal értesítették a rendfőnököt, aki megjelent a templomban és megállapította, hogy a kegykép takaró üvegjét betörték és az üveg alatt levő 8—10000 korona értékű, ékszert, igazgyöngy füzéreket ós aranyneműeket elrabolták – Nyírvidék. 1917. november 10.

A vakmerő betörésről azonnal értesítették a nyírbátori csendőrséget, amely haladéktalanul megjelent Máriapócson és megindította a nyomozást. A csendőrök mindenekelőtt megállapították, hogy a betörést csakis a helyzettel ismerős egyén követhette el, aki a templommal szomszédos kolostorból az egyházfi céljaira szolgáló lépcsőn jutott be a templomba. Vallatóra vették a cselédséget, ez azonban ártatlannak bizonyult. A nyomozást vezető csendőrjárásőrmester ekkor az iránt kezdett érdeklődni, nem tartózkodott-e valaki idegen a betörés éjszakáján a kolostorban.

A rendfőnök elmondatta, hogy pár nappal ezelőtt Máriapócsra érkezett egy Bartha Lajos nevű orgonajavító, aki már több ízben javította a kolostorban levő harmóniumokat és aki most is a kolostorban dolgozik. A csendőrök azonnal vallatóra fogták az öreg, vándor orgonahangolót, aki először semmit sem akart tudni a dologról és azt mondotta hogy a betörés éjszakáján békésen aludt szobájában. Azonban a csendőrök megállapították, hogy ez nem igaz, mert a betörés előtt való este az orgonahangoló az egyik korcsmában volt, a honnan meglehetős ittasan távozott. Újra vallatóra vették hát a hangolót, mire ez bevallotta, hogy meglehet, hogy ő követte el a betörést, de nem emlékszik rá biztosan, mert annyira be volt rúgva, hogy azt sem tudja, mit csinált azon az éjszakán.

A csendőrök a templomban hagyott bűnjelekről aztán kétségtelenül megállapították, hogy az öreg orgonahangoló tört be a templomba és rabolta ki a kegyképet, az ellopott, tárgyak hollétét azonban semmiképp sem tudta megmondani az öreg vándor, aki a vallatás alatt is állandóan sírt és azt mondta, hogy nagyon megbánta, amit tett.

Mivel a csendőröknek a legkörültekintőbb nyomozás után sem sikerült megállapítani, hogy a vén orgonahangoló hová rejtette el az ellopott kegytárgyakat, a nyomozást beszüntették, Bartha Lajost pedig átadták a nyíregyházi ügyészségnek.

Molnár Ferencz híres diáktörténete „A Pál-utcai fiuk”, a fővárosi mozgószínházakat is megelőzve színre kerül a Diadal Mozgóban november hó 9., 10. és 11 én, péntek, szombat és vasárnap. A

legforróbb líra és a gyermekek imádata, ez a két szépség árad Molnár Ferenc híres diáktörténetéből, amely pesti gyerekekről szól, az egészséges vidéki homok helyett aszfalton nőtt, csenevész pesti fiukról, akik pajkosak, rosszak, de azért szeretni kell őket. Ezer diákcsíny mozaikjából állítódott össze ez a végtelenül vidám regény, melynek minden egyes figurája fotografikus élethűséggel, „molnárian” van megmintázva .

Lenin a forradalmi kormány miniszterelnöke

A Reuter-ügynökség jelenti: A Pétervári Távirati Ügynökségtől, amely a makszimálisták kezében van, jelentés érkezett, amely közli, hogy a makszimálisták hatalmukba kerítették a fővárost, a minisztereket letartóztatták. Lenin, a mozgalom vezére haladéktalan fegyverszünetet és azonnali békekötést követel.

Pétervárról jelentik hivatalosan : A legutóbbi harcok folyamán a kormány és a munkástanács között a viszály mindjobban kiélesedett. A maximálisták meglehetősen gyorsan dolgoznak.

Pétervárról jelentik november 6-án este féltízkor: Tegnap az orosz főváros helyzetében lényeges változás állott be. A maximalista mozgalom észrevehetően előrehaladt. Délután 5 órakor a munkástanács proklamációt intézett a hadsereghez és a néphez.

Pétervárról jelentik 6- án este 11 órakor: A fővárosban állomásozó három kozákezred kijelentette, hogy az ideiglenes kormánynak nem engedelmeskedik és a munkástanács ellen nem lép föl, ellenben hajlandók a közrendet biztosítani. Délután a munkástanács rendkívüli ülést tartott, amelyen Trotzki elnökölt. Kijelentette, hogy az ideiglenes kormány többé nem létezik, mert a miniszterek egy részét letartóztatták és a köztársasági tanácsol föloszlatták. Lenin, akit nagy tetszéssel üdvözöltek, beszédet mondott, amelyben kifejtette a demokrácia főbb problémáit. Ezután határozatot fogadtak el, amelyben kimondották, hogy a Lenin által említett  problémák oly gyorsan, — amint lehetséges, megvalósítandók. Az ülés végén fölolvasták a minimálisták nyilatkozatát, amely szerint a párt helyteleníti az államcsínyt és kilép a pétervári munkástanácsból.

Stoctkholmból táviratozzák, hogy Haparandából jelentik: A finnek szerint Pétervár és Finnország között a vasúti összeköttetés megszakadt. A német keleti Holta egy része Helsingfors előtt áll.

A Lokalanzeiger jelenti: Az orosz északi front csapatai a pétervári munkástanács mellett nyilatkoztak és útban vannak Pétervár felé. A munkástanácshoz hű csapatok megszállották a vibirgi muníciógyárakat.

A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irodának: A Pétervári munkástanács által kibocsátott proklamáció így hangzik:

A harctéren levő hadseregek összes katonabizottságnak !

  1. A pétervári helyőrség és proletárság megbuktatta Kerenszki kormányát. A változás vérontás nélkül történt. A munkástanács, amint kormánya megalakul, elismeri a hadiforradalmi bizottság intézkedési jogát. A katonákat fölszólítják, hogy a parancsnokokat és tiszteket, akik nyíltan nem csatlakoznak a forradalomhoz, ellenőrízzék és mint ellenséget tartóztassák le. A programm : a demokrata béke azonnali fölajánlása, a nagybirtokosok földjének átadása a parasztok számára, a hatalom átadása a tanácsoknak és az alkotmányozó gyűlés azonnali egybehívása.

A megbízhatatlan csapatrészeknek a frontról való elküldése nem tűrhető .  Az eltávolítást szükség esetén kíméletlen erőszakkal kell megakadályozni. E parancsnak a katonák elől való eltitkolása bűn a forradalom ellen, amit kérlelhetetlen szigorral fognak büntetni. A katonák békéért, kenyérért, az országért és népuralomért harcolnak.

  1. Ez a pont az összes századbizottságokboz szól és közlik, hogy a Kerenszki által a fronton újból életbeléptetett halálbüntetést eltörlik. A katonák és tisztek, akik politikai’ cselekedetért fogságban vannak, azonnal szabadonbocsátandók. Közlik, hogy a kormány tagjainak egy részét letartóztatták. Kerenszki elmenekült, letartóztatását elrendelték.
  2. Ebben a pontban a vasutak hoz szólanak. A nagyorosz kongresszus azt a meggyőződést fejezi ki, hogy a vasútvonalakon a rend föntartására az összes vonalakon a vasutasok megteszik az intézkedéseket. A forgalomnak pillanatig sem szabad szünetelni. A munkástanács magára vállalja a vasutasok anyagi helyzetének megjavítását.
  3. Ezt a pontot a hadsereg és hadosztályparancsnokokhoz intézték és közlik, hogy megnyílik a katonatanács kongresszusa és javasolják, hogy a katonák közül minden 25,000 ember válasszon megbízottat, azt küldjék el a kongresszusra.

A kiáltványt a pétervári munkás és  katonatanács írta alá.

Stockholmból táviratozzák, hogy a pétervári forradalom híre éjszaka érkezett oda. A táviratok szerint a forradalom teljesen győzött és az új kormány Lenin elnöklete alatt megalakulóban van. Pétervár katonai főparancsnoka Trotzki lesz.

Pétervárról jelentik, hogy a forradalmi bizottság tagjai öt órás ostromzár után hatalmukba kerítették a téli palotát, amelyben Kerenszki kivételével valamennyi miniszter jelen volt. A forradalmi bizottság az egész pétervári vezérkart elfogta.

Pétervárról jelentik, hogy a forradalom nagy utcai harcok között győzött. Különösen a téli palota és a tengerészeti minisztérium előtt voltak nagy harcok. A város egyes helyein a harcok még nem szűntek meg. A Plehanov-csoport elbarikádozta magát. Az utcai harcoknak mindkét részről számos halottja van.

Pétervárról jelentik, hogy egyre több csapat érkezik haza a frontról. Ezeknek a katonavonatait a pétervári állomáson megállítják és csak azokat engedik be a városba, akik hűségesküt tesznek a forradalmi bizottság mellett.

Stockholmból táviratozzák: A bolsevikiek, akik most győzelmet arattak, nyíltan hirdetik, hogy fegyverszünetet kell kötni. A különbéke kérdésében egyetlen föltétel, hogy Németország hajlandó-e Oroszországnak a keleti tartományokra vonatkozólag engedményeket tenni. Hír szerint Novocsekevben ellenforradalmi kormány alakult Gucskovval az élén. Ha Leninék meg tudják szilárdítani uralmukat, a különbéke kérdése befejezett dolog.

A Central Nevs Pétervárról táviratot kapott, amely szerint Lenint elfogták, az antant államok követeinek palotáját pedig erős fegyveres csapatok őrzik. A fölfegyverzett makszimálisták száma meghaladja a százezret.

Pétervárról jelentik, hogy Pétervár helyőrsége Lenin mellé állott. A munkástanács nagy kongresszust hívott egybe, amelynek a programmján szerepel a háború és béke kérdése, az alkotmányozó gyűlés egybehívása és a hatalom megosztásának dolga.

 

Orosz fogságból. A feministák egyesülete értesítést kapott, hogy Földes Albert nyíregyházi kadett orosz fogságba esett, Jaramszkban van, a viatkai kormányzóságban, egészséges, jól érzi magát és hozzátartozóitól értesítést kér.

Szent Péter esernyője. Mikszáth Kálmánnak, a nagy palócnak, aranyos humorú örökbecsű elbeszélését, Szent Péter esernyőjét a magyar szépirodalom mindig egyik legbecsesebb darabjának fogja tekinteni. Ezt a remekművet, amelynek a meséjénél csak a miliője bájosabb, mutatja be ma, holnap és holnapután a Városi Színház Mozgó, amely a fővárosi színházakkal egyidejűleg szerezte meg a bemutatás jogát. Ami finomságot, szint és erőt Mikszáth írásművészetével ki tudott fejezni, azt mind a legteljesebb mértékben sikerült átültetni a filmre, amelynél színpompásabb, fordulatosabb meséjű képet rég nem mutattak  be. A Városi Színház Mozgó nagy áldozatait,  amellyel megszerezte a film előadási jogát, a  közönség a legteljesebb mértékben fogja honorálni és sietni fog megnézni a filmet, amelyet  József főherceg családja kétszer egymásután nézett meg Budapesten.

Kép: Nyíregyházi Egyházmegye

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22