Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Bécsből táviratozzák, hogy a királynak az a rendelete, amellyel megtiltja, hogy a hadsereghez tartozók becsületbeli ügyeiket párbajjal intézzék el, ma megjelent – Nyírvidék. 1917. november 11.

Kerenszki hadsereggel készül Pétervár ellen

Pétervárról jelentik hivatalosan, hogy  Kerenszki nem akar önként lemondani állásáról és hír szerint fegyveres erővel készül Pétervár ellen. A Daily Nevs azt jelenti, hogy Kerenszkinek sikerült elmenekülnie és vasúton a front felé tart, hogy onnan hadsereggel vonuljon Pétervár ellen.

Pétervárról jelentik, hogy a bolsevikiek Trotzkit akarják megtenni miniszterelnökké. Ha ezt sikerül, akkor az új kormány hivatalba lépése után azonnal békeajánlatot tesz a hadviselő államoknak. Ha Németország vonakodnék elfogadni a békeajánlatot, akkor Trotzki kész a háború további folytatására. Lenin kijelentette, hogy az új orosz kormány olyan békeajánlatot fog tenni, amellyel a világ összes proletárjai meg lesznek elégedve.

Berlinből táviratozzák, hogy a Reuter-ügynökség közli a pétervári kormány jelentését, mely szerint Kerenszkit letartóztatták.

Pétervárról jelentik, hogy a Balti flotta csatlakozott a munkástanácshoz. A revali forradalmi bizottság megszállta a város fontosabb sztratégiai helyeit. Kazánban a tisztiiskola növendékei megadták magukat.

Pétervárról jelentik: A forradalmi bizottság közölte a csapatokkal, hogy Kornilovot a Péterpál erődbe vitték és társaival együtt hadbíróság elé állítják, A főváros nyugodt. A júliusban letartóztatott makszimálistákat letartóztatták

Londonból jelentik, hogy ott általános az a vélemény, hogy Leninék forradalma a polgárháborút sietteti. Kerenszki tudott Lenin szándékáról és a kormányszékhelyét is ezért helyeztette át Moszkvába. A Daily Chronichle megállapítja, hogy Lenin és Trotzki Németország fizetett ügynöke. Angliában nem hiszik, hogy a makszimálisták forradalma győzne.

Conrád csapatai elfoglalták Asiagot

A vezérkar jelenti délután négv órakor :

A veneziai tartományban a szövetséges csapatok mind mélyebben hatolnak előre. Magyar, osztrák és német csapatok az alsó Piave mellett állanak, miután az ellenséget visszavonulásában mindenütt megverték, a Monté Paralbét rohammal elfoglalták és bevették az alsó Piave melletti erődítményeket. A 94. hadosztály dicsőséges harcokban elfoglalta Vigot és Piave di Cadorét és újabb tízezer foglyot ejtett, 94 ágyut, számtalan gépfegyvert és aknavetőt zsákmányolt. Csapataink Oderzot megszállották. A régi olasz arcvonal letörése minden ponton megtörtént. Csapataink a Sugana völgyben és a Hétközség fennsíkján is győzelmes csatákat vívtak. — Conrád tábornok csapatai előnyomulásukban erős utcai harcokban hatalmukba kerítették Asiagot.

A sajtóhadiszállás jelenti délben: Úgy a velencei síkságon, mint a hegységekben a magyar, osztrák és német csapatok újabb jelentős sikereket vívtak ki. A szövetségesek elérték az alsó Piavát és alig harminc kilométerre vannak Velencétől. Aborzót és Piave di’ Cadorét megszállottuk.

Luganóból jelentik, hogy Cadorna szigorú parancsot adott ki, amely szerint az országban szétszóródott csapatok, halálbüntetés terhe mellett, öt nap alatt kötelesek jelentkezni.

Triesztből jelentik, hogy a király meghívására a bolgár cár fiaival Triesztbe érkezett, hogy szemlélői legyenek nagy győzelmeinknek. A bolgár cár kíséretében van Jekow fővezér is. Jekow

Triesztből a frontra utazott.

 

Jegyezzünk hadikölcsönt!

Azoknak a követelményeknek nagysága, melyeket a világháború az egyénekkel és nemzetekkel szemben erő, kitartás, áldozatkészség tekintetében támasztott, e súlyos küzdelem hosszú tartama következtében meghalad minden eddig ismert és elképzelhető mértéket. Ép ezért örök dicsősége marad a magyar népnek, hogy ezt a nagy erőpróbát bámulatos önmegtagadással és áldozatkészséggel oly fényesen kiállotta. Tanúbizonysága ennek egyrészt katonáink páratlan tetteinek láncolata, mellyel a magyar névnek ország-világ előtt hírt, dicsőséget és elismerést szereztek, másrészt az eddigi hat hadikölcsön nagyszerű eredménye, mely az itthon maradottak józan belátását és lángoló hazaszeretetét hirdeti.

De hol is állnánk ma már akkor, ha mindez nem történt volna így?! Katonai hatalmunktól megfosztva, összetörten görnyednénk ellenségeink jármában, kik ugyancsak érzik ma öklünk súlyát, nemzeti és polgári jogainktól megfosztottan roskadoznánk a reánk rótt pénzügyi terhektől, mert hiszen aligha kétséges, hogy ellenfeleink akkor, ha bennünket legyűrnie sikerülne, a háború előidézte rengeteg költségüket szintén a mi vállainkra igyekeznének helyezni.

Igaz ugyan, hogy ennek a szomorú képnek valóra válásától mai rendkívül kedvező katonai helyzetünkben, midőn egyik legádázabb ellenségünknek, az áruló Olaszországnak jól megérdemelt sorsa van beteljesülő félben, nem kell tartanunk, de meg kellett mindezt ismételten mondanunk azért, hogy soha senki szem elől ne tévessze azokat a nagy, szent érdekeket, melyek e komoly időben kockán forognak. Ezért ne csak anyagi érdekekből, hanem ezeréves hazánk létének biztosítása és egy szebb, boldogabb jövő minél előbb megvalósítása céljából vessük minden erőnket latba, hogy a hetedik hadikölcsön sikere semmivel sem maradjon mögötte az előzőknek, sőt ellenkezőleg azokat — méltón hadainknak a legutóbbi időben kivivőit győzelmeihez — messze túlszárnyalja !

Reggel óta ég Glück-féle pince

Ma reggel nyolc órakor kigyulladt Glück Ignác Bessenyei-téri nagykereskedő pincéje, amelyben nagymennyiségű áru volt elraktározva. A tűz úgy keletkezett, hogy Glück leküldte egyik tanulóját a pincébe, hogy nézze meg, mennyi firnájsz van az egyik hordóban. Mivel a villanyvilágítás nem működött, a fiú gyertyával ment le a pincébe, azonban nem volt elég óvatos és a gyertyát beleejtette a hordóba, amelyben a firnájsz azonnal meggyulladt.

A tűzről rögtön értesítették a tűzoltókat, akik gyorsan megjelentek és hozzáfogtak a tűz oltásához. Ez azonban nehezen ment, mert a tűz kitörése után néhány pillanattal az egész pince lángba borult, úgy, hogy lehetetlenség volt a tűz fészkéhez lehatolni.

Két oldalról, az utcáról és az udvarról fecskendőkkel támadták meg a pincében égő tüzet, azonban lehetetlenség volt azt megfékezni, Sűrű, fekete füsttömeg tódult ki a pince ablakain és ajtaján es ezen a füsttengeren keresztül senki sem merészkedett leereszkedni a pincébe Végre füstvédő álarccal több tűzoltó és egy kéményseprő bementek a pincébe, azonban az óriási hőségben nem bírták ki sokáig és csakhamar föl kellett jönniök.

Nagy baj volt, hogy mivel villanyáram nem volt, közben kifogyott a víz és az egész oltási akcióval várni kellett, míg a villanytelepen befűtenek és áramot fejlesztenek, hogy meglehessen húzni vízzel a tűzoltó laktanya rezervoárját, amely teljesen kiürült.

Hogy a pincében mi égett, nem lehetett kétségtelen bizonysággal megállapítani, azonban valószínű, hogy olaj, petróleum és különféle zsiradék az, amivel a hatalmas vízsugarak semmiképp sem bírtak.

Délfelé a hőség, az olaj és vízgőz megbontották a pince terméskő falát és pillanatonként lehetett hallani, amint hatalmas zuhanásokkal egy-egy kődarab kivált a pince falából. Dacára annak, hogy ez azzal a veszedelemmel fenyegetett, hogy a pince fala beomlik és a tűz átcsap az üzlethelyiségre, nem lehetett ellene tenni semmit, mert később aztán egyáltalán nem lehetett a fojtó füstben a pincébe hatolni. A tűz félötkor még égett.

Közgyűlést tart a város. Nyíregyháza város képviselőtestülete november 13-án, kedden délután rendkívüli közgyűlési tart, amelyen a város faeladási ügye kerül újólag tárgyalás alá A közgyűlés tárgyait a hétfőn délután tartandó szakosztályi ülés készíti elő.

A nyíregyházi színház bérlete. Megírtuk a múltkorában, hogy Nyíregyházán járt Balla Kármán, a pozsonyi színház igazgatója,  aki ajánlatot tett a városnak a színház bérletére vonatkozólag. Mivel Nyíregyháza városa két év előtt Patek Béla dr. győri színigazgatóval 1920. őszéig szerződést kötött a színház bérletére. Patek közvetve tiltakozást jelentett be az ellen, hogy a színházat Ballának bérbeadják.  A Patekkel kötött szerződésnek van egy pontja, amely szerint a városnak minden év december 31-ig jogában áll a szerződést fölbontania, éppen azért Oltványi Ödön helyettes polgármester ma déli 12 órára ülésre hívta össze a színügyi bizottság tagjait, hogy megbeszéljék, milyen értelmű javaslatot tegyenek a színház bérletének ügyében a képviselőtestületnek. A színügyi bizottság ülésén Liptay Jenő, Lázár Kálmán, Moesz Béla, Szalay Béla és Kállay Rudolf dr. színügyi bizottsági tagok jelentek meg, akik előtt Garay Kálmán dr. közigazgatási tanácsos ismertette az ügyet. A bizottság tagjai között az a nézet alakult ki, hogy egyelőre nem élnek Patekkel szemben a fölmondás jogával, hanem a jövő esztendőre is neki biztosítják a színházat.

Szabolcsi fiuk kitüntetése. Az alispáni hivatalhoz értesítés jött, hogy a 10. honvéd gyalogezredben szolgáló szabolcsi fiuk közül újabban a következők kaptak  kitüntetést: Barna Mór dr. nyírbogdányi születésű ügyvéd, főhadnagy I. osztályú vitézségi érmet, Bodnár Gábor ibrányi születésű szakaszvezető és Csorba László nyíradonyi születésű honvéd a bronz vitézségi érmet.

Kanyaró és vérhas Kisvárdán. A kisvárdai elemi iskolában az utóbbi napokban több vérhas- és kanyaró- megbetegedés történt. A kisvárdai főszolgabíró éppen azért javaslatot tett, hogy az összes kisvárdai iskolákat zárják be.

Nyíregyházi írók irodalmi estje. Igaz és őszinte érdeklődéssel tekint Nyíregyháza irodalompártoló közönsége november 25. elé, amikor Krúdy Gyula és Lázár Miklós, ez a két Nyíregyházáról elszármazott íróember a nyíregyházi rokkant katonák javára irodaimi estét tartanak Nyíregyházán. Krúdy Gyula aki legnagyobb irodalmi sikereit éppen szabolcsi vonatkozású írásaival érte el, rég nem volt Nyíregyházán ós régóta vágyva-vágyik abba a körbe, ahol valamikor ezernyi impressziót szívott magába. Krúdy éppen a háborús esztendőkben ért el irópályafutásának zenitjére, könyvei most a legkapósabbak, regényeit, novelláit, legendás Szindbád-történeteit soha nem várta a közönség oly mohó érdeklődéssel, mint az utóbbi időben. Lázár Miklós, aki mint vidéki újságíró nemrég került föl a fővárosba, olt gyorsan előkelő helyet vívott ki magának, írásait a legjobb lapok közölték, hamarosan segédszerkesztője lett a Pesti Naplónak, amelynek a háború kitörésekor a haditudósítója lett, Az orosz-, szerb- és olasz-harcterekről színesnél színesebb tudósításokat küldött, amelynek mindegyike fölulmúlta a sablonos haditudósítás nívóját, mert azokba Lázár Miklós irodalmi értékeket öntött. Irodalmi munkássága is jelentős, novelláit a magyaros erő, a fordulatos mese és eredetiség jellemzik. Hajlama mégis inkább az újságíráshoz vonzotta és pár hónap előtt megalapította a Déli Hírlapot, amely a magyar zsurnalisztikában meglepetésként hatott. — Úgy Krúdy, mint Lázár kiváló előadóművészek és előadásukat, amely a legmagasabb irodalmi nívón fog állani, — külön élvezet lesz végighallgatni.

Új lap a fővárosban. Szakács Andor, a Magyarország felelős szerkesztője, új lapot indít. A lap, amelynek címe Virradat lesz, hetenként kétszer fog megjelenni, a napilapokénál nagyobb, új formában, politikai, irodalmi és művészi tartalommal. Független, radikális és magyar lap lesz a Virradat, amely két eredeti új regénnyel: Krúdy Gyuláéval és Oláh Gáboréval fog megindulni. E regények mellett folytatásokban fognak megjelenni Bródy Sándornak: Turini naplójegyzetei, Kossuth Lajos haldoklásáról és haláláról és a Kossuth-ház ekkori eseményeiről. Intim följegyzések ezek, amelyek közzétételére megjött már az idő. Politikai célja a Virradatnak a perszonális unió, vagyis a háború után Ausztriától való teljes elválásunknak publicisztikai előkészítése lesz. Vezércikkeit a legjelesebb függetlenségi publiciszták, köztük Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő írják. Külön nagy fontosságot fog tulajdonítani a Virradat a nemzetiségi kérdésnek, s élénken foglalkozni fog a birtokpolitikával . A lap szépirodalmi és aktuális része illusztrálva lesz. Pólya Tibor lesz a lap rajzolóművésze. A Virradat első száma december elsején jelenik meg

Kép: A Nagy Háború – Blog.hu

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22