Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Több kisebb ügy után áttértek a város rimabányai erdejének eladási ügyére, amelynek újabb bonyodalmait tegnap ismertettük – Nyírvidék. 1917. november 15.

A képviselőtestület tagjai is megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy az a cég, amelynek három héttel ezelőtt eladta a város a kitermeletlen erdejét, — nem létezik és hogy Sebők Frigyes, ma még nem tudni, hogy milyen célzattal, — félre akarta vezetni a várost.

A kérdéshez sokan szóltak hozzá, köztük Murányi László, Somogyi Gyula, Énekes János, Paulusz Márton és Hoffman Móric a tanács javaslatát támogatták, hogy tudniillik Finály Dezsőnek adják el az erdőt és tőle vásároljanak 600 vagon fát.

Ezzel szemben Márkus Károly és Liptay Jenő azt állították, hogy ha Finály kitudja termelni az erdőt, a város is találhat módot a kitermelésre és biztosítson így a lakosságnak tüzelőt, mert Finály, — mint azt a beszerzett információk is bizonyítják — nem nagyon nyújt biztosítékot arra, hogy leszállítja a városnak a 600 vagon fát.

Hosszas vita után elvetették ezt a javaslatot és névszerinti szavazással egyhangúlag a tanács és a szakosztályok javaslatát fogadták el, hogy tudniillik a város Finályval próbálja meg lebonyolítani azt az üzletet, ami Sebőkkel nem sikerült.

Átléptük a Piavét

Bécsből telefonálják, hogy a délig beérkezett jelentések szerint az olasz fronton csapataink átlépték a Piavét és megszállották Feltrét.

Bernből jelentik: Svájci politikai körökben föltűnést keltett, hogy a berni olasz követ az utóbbi időben tizenkétszer látogatta meg a berni német követet, akivel fontos tárgyalásokat folytatott. Ezzel kapcsolatban Berlinből azt jelentik, hogy a kancellár hosszabb kihallgatáson fogadta a svájci német követet.

Görzből jelentik, hogy a király a bolgár cárt a 26-ik tábori vadászezred tulajdonosává nevezte ki. A bolgár cár hadnagy korában ennél az ezrednél szolgált.

Luganóból jelentik, hogy az első francia és angol segítőcsapatok Failoe tábornok vezetésével megérkeztek Velencébe.

Luganóból jelentik, hogy az olasz főhadiszállást Tereierába helyezték át.

Luganóból táviratozzák: Az olasz kormány megtiltotta, hogy egyenruhás katonák tartózkodjanak Velencében. A kormány ezzel Velence nyílt város jelegét akarja dokumentálni.

Luganóból jelentik, hogy Giolittit az olasz király hosszabb kihallgatáson fogadta. Giolitti a király előtt a béke azonnali megkötését követelte.

Helyreállott a rend Péterváron

Még mindig nem tiszta a helyzet

Londonból táviratozzák, hogy az admirálitás közli: A következő drótnélküli táviratot fogtuk el: Elkeseredett harc után tegnap a forradalmi hadsereg Carszkoje Szelonál Kerenszki hadait teljesen megverte.

A Kölnische Zeitung jelenti Pétervárról : Szibéria kikiáltotta függetlenségét és Miklós excárt császárává választotta.

Londonból jelentik, hogy Ramsay Macdonald Kerenszkitöl táviratot kapott, amely szerint az ideiglenes kormány tekintélyét sikerült helyreállítania.

Koppenhágából jelentik, hogy a Szocialdomokraten szerint Kornilov csapatai élén bevonult Pétervárra és a fővárost a munkásnegyed kivételével megszállotta.

Stockholmból táviratozzák: Három napi szünetelés után újból megindult Pétervárról a hírszolgálat, azonban nagyobbrészt zavaros és egymással folyton ellenkező jelentések érkeznek. Annyi bizonyosnak látszik, hogy két napi véres zavargás után Péterváron helyreállott a rend és nyugalom. Leninnek mintegy ötvenezer főnyi csapata van és ez tartja fönn az orosz főváros közbiztonságát.

Koppenhágából jelentik, hogy Kornilov kozákjai élén bevonult Pétervárra. A helyőrség megadta magát Kornílovnak, a matrózok azonban hűek maradtak Leninhez és megszállották a munkásnegyedet, ahonnan megtámadták és teljesen leverték Kornilov csapatait. Ez szombaton történt és hétfőn, valamint kedden Kerenszki újabb vereséget szenvedett.

Pétervárróí jelentik, hogy a kadettek megszállották a távirda épületét. A bolsevikiek nehéz ágyúkkal fölszerelve vonultak fel a pétervári utcákra. Közelharcra került a sor, amelynek során rengeteg kadetpárti meghalt.

Rotterdamból jelentik: A DailyTelegraph irja: Az ideiglenes kormánynak nincs elég katonai ereje, hogy megtartsa a hatalmat, viszont a bolsevikiek az uralom kivívásához nem rendelkeznek elég katonai erővel.

Stockholmból jelentik, hogy a Pétervárról érkező hírekből úgy látszik, hogy sem Kerenszki sem Kornilov nem győzött és a küzdelemnek, amelyről különben rengeteg ellentétes jelentés érkezett, még mindig nincs vége. Az eddig érkezett hírek mind csupán a részletekről szólanak.

Koppenhágából jelentik, hogy Kerenszkire nézve nagyon veszedelmes Kornilov szövetsége, mert ha Kornilov győz, ennek első feladata az lesz, hogy Kerenszkit kivégeztesse és a maga számára biztosítsa a hatalmat.

Az új pártalakulás

Félhivatalosan közlik, hogy Andrássy a kormányt támogató pártok intézőbizottságát csütörtökre együttes ülésre hívta össze, amelyen szóba kerül az egységes pártalakítás dolga is. Politikai körökben úgy tudják, hogy ebben a pártalakításban az alkotmánypárt és az Apponyi párt teljes számmal részt vesz, számítanak azonban arra is, hogy a néppártból és a Károlyi pártból is sokan belépnek a pártba.

 

Nyíregyháza város képviselőtestülete a városatyák meglehetős érdeklődése mellett tartott tegnap délután rendkívüli közgyűlést, amelyen a két főtárgy a város ismeretes faügye és a színház bérbeadásának a kérdése volt.

Oltványi Ödön helyettes polgármester nyitotta meg a közgyűlést és mindenekelőtt szívből jövő, részvétteljes szavakkal emlékezett meg Vadász Leó dr. haláláról, akiben régi, buzgó, önzetlen tagját veszítette el a képviselőtestület. A helyettes polgármester a város nevében koszorút helyezett a sírra, az elhunyt emlékét jegyzőkönyvileg örökítik meg, a gyászoló családhoz pedig részvétiratot intéztek.

A napirend során bejelentette az elnök, hogy Mikecz Dezső alispán, akit udvari tanácsossá való kinevezése alkalmából a képviselőtestület üdvözölt, szívélyes hangú levélben köszönte meg a figyelmet. A képviselőtestület tagjai éljenzéssel vették tudomásul az alispán levelét. Ugyancsak köszönőlevelet intézett a képviselőtestülethez Oehm Tivadar alezredes akit, mikor a király a vaskoronarenddel tüntetett ki, üdvözölt a képviselőtestület. Ányos Aladár őrnagy pedig személyesen jelent meg a polgármesteri hivatalban és köszönte meg a képviselőtestület figyelmét.

 

Fölmondták a színházat Pateknek

Pályázatot írnak ki

A tegnapi közgyűlésen megjelent városatyák között bizony alig akadt, egy-két színházlátogató, ennek dacára azonban nagy érdeklődést mutattak a színház bérlete körül felmerült újabb bonyodalmak iránt. Ezek a bonyodalmak úgy keletkeztek, hogy pár hét előtt Nyíregyházán járt Balla Kálmán pozsonyi színigazgató, aki ajánlatot lett a színház bérletére. A polgármesterhelyettes,  mivel a színházat tavaly 1920-ig Patek Bélának adták ki, nem tehetett ígéretet Ballának, ellenben a múlt héten összehívta a színügyi bizottságot. Ez a bizottság, amelynek a tagjai egyébként egy kivételével soha színházba nem járnak, — meghányták-vetették a dolgot, végül aztán kimondották, hogy bár december 31-ig jogában áll a városnak fölmondania a színházat Pateknek, — azt proponálják, hogy az 1918 as szezonra adják még Patek Bélának a színházat, természetesen szigorú művészi szempontok kikötésével. Tették ezt főkép azért, mert a háború alatt annyira lekötöttnek tudják a közigazgatást, hogy egy színházi pályázat kiírásával járó utánjárásra a város tisztviselőinek nincs ideje. A színház kérdése a háborúban másodrangú kérdés és amikor a város vezetősége előtt a szervezési és közellátási kérdések tömege vár megoldásra, nem lehet ideje egyetlen városi tisztviselőnek sem, hogy heteken keresztül színházi kérdésekkel foglalkozzék.

A hétfőn tartott szakosztályi ülésen a tagok nem osztották a színügyi bizottság véleményét es többen kifogásolták a Patek-féle színtársulat nívóját és a díszletek fogyatékosságát. Éppen ezért a szakosztályok azt a javaslatot terjesztették a közgyűlés elé, hogy a város Patekkel szemben éljen a fölmondás jogával, a jövő évre pedig írja ki a pályázatot.

A képviselőtestület tegnapi ülésén Garay Kálmán dr. közigazgatási tanácsos referálta ezt az ügyet. Ismertette az előzményeket, majd fölemlítette, hogy ifjú báró Wlassícs Gyula értesítette a várost, hogy a jövő évre Patek Bélának adott Nyíregyházára koncessziót és kérte, hogy a város ehhez alkalmazkodjék. A képviselőtestület azonban nem vette figyelem be a leiratot, hanem egyhangú határozattal ki mondotta, hogy fölmond Pateknek és pályázatot hirdet a színházra .

Korai volna már most jósolgatni, hogy kik fognak pályázni a nyíregyházi színházra, ki nyeri ezt el. Ez azonban még egyáltalán nem biztosítja a jövő szezont, mert könnyen megeshet, hogy a város bérbeadja  X, vagy Y színigazgatónak a színházat, a minisztérium azonban ennek a színigazgatónak nem ad koncessziót, mert a koncesszió a Patek Béláé. Így aztán egyáltalán nem lehetetlen, hogy a képviselőtestület határozata folytán színtársulat nélkül marad a jövő nyáron Nyíregyháza. Ennek a hiányát persze azok a szakosztályi és képviselőtestületi tagok fogják a legkevésbé érezni, akik ezt a határozatot hozták, mert hiszen ők egyáltalán nem járnak színházba.

A hivatalos szobák új beosztása.

Régi és jogos panasz volt a városházán, hogy Krecsányi Lajos alkapitány hivatalos helyisége szűk és céljának egyáltalán nem felel meg. Oltványi Ödön helyettes polgármester most helyes intézkedéssel megszüntette ezt az állapotot és Krecsányi hivatalos helyiségéül a községi bírói szobát jelölte ki, amely jóval tágasabb. A községi bíró az orvosi szobában nyer elhelyezést, a városi orvos az állatorvosi szobában, az állatorvos pedig Krecsányi kapitány régi szobájában.

Az Irodalmi Est jegyeinek árusítását holnap kezdi meg Jakavits Fanny k. a. dohánytőzsdéje. A rendezőség a műsort már teljesen összeállította és Milotay Isván részvétele is befejezett dolog. Sikerült a rendezőségnek megnyerni Zsámboky Miklós gordonkaművészt, és Gergely Miksa zongoraművészt is, az esten való részvételre, akik kamarajátékkal szerepelnek a műsoron.

Felhívás. Özv. Hugyecz Andrásné jelentkezzék szerkesztőségünkben, ahol 2 pár gyermekcipőt átvehet.

Megnyílik a Leányegyesület Napközi Otthona. A Nyíregyházi Leányegyesület a napokban megnyitja Napközi Otthonát, amelyet a háborús viszonyok folytán egy ideig zárva kelleti tartani. Hogy ez a hézagpótló szociális intézmény újra megkezdheti működését, főleg városunk országgyűlési képviselőjének, Fényes Lászlónak az érdeme, aki fáradtságot nem kímélve, kieszközölte, hogy az Országos Hadsegélyző Bizottság a Napközi Otthon fenntartásához havi 400 korona segéllyel hozzájárul. A Napközi Otthonban egyelőre 50 gyermek fog ebédet és vacsorát kapni. Dacára annak, hogy úgy a város, mint a vármegye vezető férfiai a legnagyobb jóindulattal kezelik a Leányegyesület kéréseit, a szükséges élelmiszerek beszerzése előrehatólag nehézségeket fog okozni; a Leányegyesület elnöksége ezért ezúton is kéri a közönséget, különösen pedig a gazdaközönséget, hogy lehetőleg természetbeni adományokkal járuljanak hozzá a Napközi Otthon fenntartásához.

Kép: Képcsarnok | Hungaricana

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22