Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Emerencia bűnei. Pár héttel ezelőtt vakmerő lopás történt Tiszapolgáron. A lopást Ferenci Emerencia züllött cselédleány követte el Vámosi Erzsébet nevű társával Az egyik polgári gazdánál nagy lakodalom volt és Emerencia is elnézett a lakodalomba – Nyírvidék. 1917. november 16.

 Előnyomulunk az olasz hegyvidéken

Olasz harctér: A Hétközség-fennsíkon osztrák-magyar zászlóaljak elfoglalták a Monté Castel Ombertot. A Sugana-völgyben elért sikerek után az ellenséget Primolanon tul vetettük vissza. Feltrétől délnyugatra tért nyertünk. A Piave mellett nem történt lényeges esemény.

Macedóniában az Ochrida-tótól nyugatra a franciák legelső állásaikat visszavonták.

A vezérkar főnöke.

Lenin kezében megszilárdult a hatalom

A sajtóhadiszállásról jelentik: Oroszországban a következő fölhívást tették közzé: A fenyegető veszedelmek legyűrhetése és a nyugalomnak a fronton való helyreállítása érdekében támogassátok a hadsereg főbizottságát, hogy a nemzetközi szociálistákból és a bolsevikiekből egységes kormányt alakíthasson, mely nyomban egybehívhassa az alkotmányozó gyűlést, javaslatokat tehessen az általános békére és a földeket a földbirtok bizottságnak átadhassa.

Perekrestov.

Londonból jelentik, hogy a Times távirati összeköttetése Pétervárral ismét helyreállott.

Londonból jelentik: Stockholmi mértékadó körök úgy tudják, hogy Kerenszki  Péterváron van és a lenininisták csak egy kis részét bíirják Pétervárnak. Az egész ország az ideiglenes kormány kezében van, a kozákok a vörös gárdát fölmorzsolták.

Párisból jelentik, hogy a Havas-ügynökség azt a jelentést kapta, hogy Lenin Carszkoje Szelo mellett teljesen legyőzte Kerenszki t.

Haparandából jelentik, hogy a bolsevikiek teljesen hatalmukba kerítették Pétervárt, elfoglalták a három kaszárnyát amelynek a legénysége csatlakozott hozzájuk. A bolsevikiek valóságos rémuralmat teremtettek Péterváron. A női gárdát teljesen felkoncolták. Hasonló borzalmas jelentések érkeznek Moszkvából, ahol ezerszámra hevernek a holttestek.

Stockholmból jelentik, hogy az új kormány 20.000 rubelt tűzött ki Kerenszki fejére. A vasúti munkások kivétel nélkül a bolsevikiekhez csatlakoztak. Kedden az új kormány egy héttagú bizottságot küldött a főhadiszállásra, hogy ott átvegye a hadsereg vezetését. A pétervári olasz követ azt a megbízást kapta kormányától, hogy ismerje el az új orosz kormányt.

Az alispán ünneplése a közigazgatási bizottságban

A főispán Mikecz Dezsőről

Bensőséges, meleg és közvetlen ünnepség színhelye volt ma délelőtt a vármegyeháza kisterme, ahol Szabolcsvármegye közigazgatási bizottságának ülésén meghitt ünneplésben részesítették Mikecz Dezső alispánt abból az alkalomból, hogy a király az udvari tanácsosi címmel tüntette ki. A közigazgatási bizottság ülését, amelyen a tagok nagy számmal jelentek meg, Meskó László dr. főispán nyitotta meg

A főispán beszéde

Mielőtt a napirendre áttérnénk, — mondotta, — legyen szabad bejelentenem egy örvendetes tényt, amely abból áll, hogy őfelsége a király a mi szeretett és tisztelt alispánunkat, kiváló érdemei és buzgó hivatalos tevékenysége elismeréséül udvari tanácsossá nevezte ki. Ezzel a királyi elismeréssel oly férfiút sugaraznak be az érdem sugarai, akinek becse tevékenységeit régóta ismerjük és elismerjük. A kitüntetés széles körökben keltett meleg és őszinte visszhangot és  minden körben méltánylásra talált. De az örömnek és méltánylásnak még erősebbnek kell lenni a mi szűkebb körünkben, ebben a bizottságban, amely bizottságnak hosszú időn keresztül alkalma nyílt megismerni az alispán ritka érdemeit és tulajdonságait. Látjuk, tudjuk és ismerjük ezeket a tulajdonságokat, amelyek közül különösen ki kell emelni azt a buzgalmat, amellyel Mikecz Dezső a vármegye ügyeit mindenkor intézte és érdekeit előmozdítani igyekezett.

Ki kell emelni gondolataink fennköltségét, lelkületének nemességét, emelkedett szellemét és külön azokat a tulajdonságokat, amelyek a magasabb közéleti erkölcs szempontjából számításba jönnek, egyéni korrektségét, páratlan igazi szívjóságát, közvetlen kedves modorát, amelyekkel méltán vívta ki mindnyájunk szeretetét és nagyrabecsülését.

Indítványozza, hogy a közigazgatási bizottság szívből üdvözölje az alispánt és fejezze ki örömét afelett, hogy a király udvari tanácsossá kinevezte, egyben kívánja, hogy továbbra is virágzó egészségben, jó erőben folytathassa működését a haza és a vármegye javára. A közigazgatási bizottság tagjai többször szakították meg éljenzéssel a főispán szavait, majd kimondották, hogy az alispán ünneplését a mai ülés jegyzőkönyvében örökítik meg.

Az alispán válasza

A főispán üdvözlő beszédére meghatott szavakban válaszolt Mikecz Dezső. Hálásan és köszönettel fogadja a közigazgatási bizottság üdvözlését és az a hála érzetét váltja ki belőle. Nemcsak 30 éves közpályáján működésének, ez alatt végzett munkájának megbecsülését. látja ebben, hanem úgy érzi, mint a hadvezér, akinek a kitüntetése voltaképen átháramlik a közlegényekre is. Része van ebben a kitüntetésben minden katonának, a közigazgatás minden tisztviselőjének, akik lelkesen, buzgalommal teljesítették kötelességüket. Ez a kitüntetés nemcsak őt, hanem Szabolcsvármegye tisztikarát is megtiszteli és ha itthon, Szabolcsban, szélesebb körben is visszhangot keltett, akkor ő közéleti működésének legszebb jutalmát, a vármegye közönségének szeretetét érte el. Ismételten megköszöni az üdvözlést és továbbra is kéri a bizottság támogatását.

A hosszas éljenzés után bejelentette még az elnöklő főispán, hogy Lengyel József segédtanfelügyelő, aki a közigazgatási bizottság ülésein is többször részt vett a napokban, aránylag fiatalon elhunyt. Sokáig volt érdemes tagja a szabolcsi tanítóságnak és szakértelmével, tevékenységével elismerést szerzett a maga számára. Emlékét jegyzőkönyvileg örökítik meg, a gyászoló családnak pedig részvétiratot küldenek.

Ezután áttértek a napirendre és Mikecz István főjegyző fölolvasta az alispán jelentését, amelynek lendületes bevezető sorai a következőkép szóknak:

A háború

Október hónap folyama alatt — a véget érni nem akaró háborúnak — újabb áldozatot, erőkifejtést kellett meghoznunk s hála a Gondviselésnek, újabb diadalok sorozatát is lehet feljegyeznünk.

A mindent felemészteni akaró világháború , a szeptember hó folyama alatt besorozott 18—20 éves ifjakat ragadta el szülei kebléről, akik alig lépve túl a gyermekkor küszöbén, a kezdő, vidám fiatalság boldog örömei helyett, a háború nehéz terhét vették — öntudatlan büszke bizakodással — ifjú vállaikra.

Immár azzal sem elégszik meg az a borzalmas világégés, hogy fegyvergyárak és lőszerraktárakból szedje a gyilkos fegyvereket, hanem eljutott már az Istenházának szelíd hajlékaiba is, onnan is kikövetelve a maga alkut nem tűrő adóját… Leszedetett a templom réz tetőzete, elindultak a hadak útjára a még megmaradt harangjaink s az áhítatott hirdető orgonasípjaink, hogy azok is gyilkos szerszámokká változzanak át. Áhítat és Istenfélelem helyett gyűlöletet, pusztulást és bánatot terjesztenek majd a jövőben az isten imádat szelíd eszközei

Ezeket a nyomasztó érzéseket szinte tüneményszerű gyorsasággal változtatta meg a hitszegő, galád szövetségeseinkkel az olasz néppel szemben elért óriási sikereink. Az Isonzófront legendahirü hősei nem csak ellentálltak tizenegy rettenetes csata tüzének, hanem támadásba menve át , az elbizakodott ellenséget rövid napok alatt ellentállhatatlan erővel törte össze, vetette ki szikla állásaikból, elfoglalva a szép Olaszország gyönyörű tájait, fogollyá téve hadseregük jelentékeny részét.

A hűtlen, hátbatámadó szövetségesen vett eme méltó megtorlás s a világháború legszebb diadala feletti örömünket fokozhatja az a meggyőződés is, hogy újabb hatalmas sikerünk, mégis csak közelebb hozza a mindannyiunk által szívből óhajtott béke lehetőségét.

Ugyan ez a nagy cél előmozdítása vezette az ország kormányát akkor, midőn a háborúval járó költségek biztosítása érdekében a hetedik hadikölcsön kibocsájtásával fordult a magyar nemzet áldozatkészségéhez, amelynek sikere érdekében természetesen minden lehetőt elkövetek.

 

A Nyírvidék budapesti telefonkapcsolásai. A Nyírvidék szerkesztősége legutóbb azzal a kérelemmel fordult a posta és távírda vezérigazgatósághoz, hogy budapesti tudósítójával folytatott telefonbeszélgetéseit soron kívül bonyolíthassa le. Erre a kérelemre most a következő értesítést kaptuk: A m. kir. posta és távírda vezérigazgatóság folyó évi október hó 29 én kelt 18846 számú rendeletével megengedte, hogy a hírszolgálat közérdekű voltára való tekintettel a tek. Címnek a budapesti tudósítójával folytatott hirlapbeszélgetései, ha  magasabb rangú, illetve korábban előjegyzett beszélgetések miatt előbb sorra nem kerülhettek, délután 2 és 3 óra közt és esti 7 és 8 óra közt soron kívül lebonyolíttassanak. A szóban tevő beszélgetések azonban az említett időben sem kerülhetnek a katonai és állami beszélgetések elé, de közvetlenül azok után soroztatnak be, vagyis az említett idő alatt megelőzik az összes magánbeszélgetéseket. Tartamuk 6 perc is lehet esetleg, ha más sürgős beszélgetés előjegyezve nincs, 12 percig is tarthatnak. Nagyvárad, 1917. november 8. A posta és távírda igazgatóság vezetője helyett: Szűcs, posta és távírda tanácsos.

Ifjú Pröhle Vilmos könyve. Megírtuk, hogy ifjú Pröhle Vilmos Holdsugár címen verseskönyvet bocsát ki, amelyre Nyíregyházán is sokan előfizettek A fiatal szerző most arról értesít bennünket, hogy a könyv ezen a héten megjelenik.

Mükiállítás. Nyíregyházán holnapután rendkívül értékes, és magas színvonalon álló műkiállítás nyílik meg Nyíregyházán, amelyet Harmat Miksa fővárosi műkereskedő hozott magával. A műkiállításon, a melyen a legjobb nevű magyar festőművészek szerepeinek, igen jutányos áron lehet képeket vásárolni és bizonyos, hogy Nyíregyháza műértő közönsége, amelynek régebb idő óta nem volt alkalma műkiállításban gyönyörködni, tömegesen fogja látogatni azt. A kiállításon a következő művészek szerepelnek: Romok Árpád, Benczúr Béla, Nyilasy Sándor, Margitay Tihamér, Kézdy-Kovách László, Szepesi-Kuszka Jenő, Boemm Rítta, Reinerné Istvánfy Gabriella, Berkes Antal, Molnár Z. János, Heyer Artúr, Csánki Béláné Bruck Hermin és még igen sokan. A kiállítás Zrínyi Hona utca 9. szám alatt tekinthető meg.

Emerencia bűnei. Pár héttel ezelőtt vakmerő lopás történt Tiszapolgáron. A lopást Ferenci Emerencia züllött cselédleány követte el Vámosi Erzsébet nevű társával Az egyik polgári gazdánál nagy lakodalom volt és Emerencia is elnézett a lakodalomba. Nem mulatni ment, ellenben alaposan szétnézett, kik vannak ott és kiszemelt magának egy gazdag özvegyet, akiről tudta, hogy mivel ez a lakodalomban van, senki nincs otthon a házuknál. Emerencia Vámosi Erzsi nevű társával elment tehát az özvegy lakására és teljesen kifosztotta azt. Aztán vonatra ültek, fölutaztak Budapestre és ott eldorbézolták a pénzt. Mikor minden pénzüket elköltötték, visszamentek Polgárra, itt azonban a csendőrök várták és lefülelték őket. A két jómadarat bekísérték a nyíregyházi ügyészség fogházába.

Lakodalom fejbeveréssel. Veczán József és Koczmann László újfehértói pénzügyőri fővigyázók a napokban portyázó körútra indultak a szakasz községeiben. Így jutottak el Bökönybe is, ahol csempészek után akartak nyomozni. Estére járt az idő, mikor beértek a községbe és a járókelőktől a községi pénztáros után tudakozódtak, aki véletlenül épen egy lakodalomban volt. Mivel a pénzügyőröknek sürgős volt a dolog, elmentek a lakodalmas házhoz és kihívatták a pénztárost. A lakodalmas nép észrevette a pénzügyőröket és beinvitálta őket egy pár percre a lakodalomba. A két fővigyázó bement, és leült az asztalhoz, sapkájukat pedig a fogasra akasztották. Bar János községi kovács úgy egy félóra tájban fölállott, hogy egy kicsit levegőzni kimenjen az udvarra. Jókedvében az egyik pénzügyőr sapkáját tette a fejébe, azonban ahogy kilépett az udvarra, valaki úgy vágta főbe, hogy elbukott, fejét pedig elborította a vér A Kovács jajveszékelését meghallotta a lakodalmas népség és kirohant az udvarra, ahol vértől elborítva feküdt a kovács, aki súlyos koponyatörést szenvedett. A támadónak semmi nyoma nem volt, azonban az azonnal megindult vizsgálat megállapította, hogy a támadó Bart az egyik pénzügyőrnek nézte és azért vágta főbe. A csendőrök már nyomában vannak a tettesnek, aki a községben csempészéssel foglalkozó gazdák közül került ki .

Felejthetetlen estét szerez magának, aki megtekinti a Városi Színház Mozgó csütörtöki előadásait, amidőn is amerikai aranysorozatunk első filmje „Az asszony bolondja” kerül bemutatásra. Egy házasságtörés regénye játszódik le előttünk oly tökéletes szépségben és művésziességben, melyhez hasonlót az amerikai film technika még nem produkált. A főszerepet Alice Brody a körülrajongott moziművésznő játsza.

A keresztes pók. E cim alatt az Apolló a csütörtöki előadásaiban a szezon legnagyobb detektív film-szenzációját fogja bemulatni, amely a főváros moziközönségét két héten át lázban tartotta. A főszerepet nem kisebb ember, mint a jelenkor legnagyobb film művésze Alwin Neuss játsza. A legbonyodalmasabb bűnügyi történet ez, a legraffináltabb trükkökkel fűszerezve. Mindkét napon d. u. 6 órakor is megy a keresztes pók!

Királynőm… meghalok érted! Mady Christians első filmje. Mady Christians új név a film közönsége előtt. E név mögött egy rendkívül bájos és kedves amerikai művésznő rejtőzik, aki a legutolsó hajón tért haza Európába, ahol Reinhardt színházának egyik első művésznője lett. Ezenkívül  a film, a kinematográfia is vonzotta őt és egy filmsorozat főszerepeinek eljátszására leszerződött. A sorozat első filmjét a Királyom… meghalok érted! című szenzációsan érdekes drámát, amelynek férfi főszerepeit Erich Kaíser Titz és Bruno Kastner kiváló német művészek játszák, folyó hó 16, 17, 18, péntek, szombat és vasárnap mutatja be fényes műsora keretén belül a Diadal Mozgószínház.

Kép: Magyar Néprajzi Lexikon

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22