Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Szmolár János sulyán-bokori tanyabíró pár nappal ezelőtt észrevette hogy a nyíregyházi tanyákat három fiatal ember járja, akik a gyöngyösi tűzkárosultak részére gyűjtenek. A tanyabíró igazolásra szólította föl az idegeneket, akik erre előadtak egy írást, amelyben engedélyt nyernek arra, hogy a gyöngyösi tűzkárosultak javára gyűjthessenek. Az íráson a város pecsétje volt, alá volt ezenkívül nyomva Bencs Kálmán dr. pénzügyi tanácsos névaláírásos bélyegzője. A tanyabírónak mindamellett szeget ütött a fejébe a dolog és mikor bejött a városba, első dolga volt fölkeresni Bencs Kálmánt, akit megkérdett, adott-e annak a három idegennek tényleg engedélyt a gyűjtésre – Nyírvidék. 1917. november  17.

Bencs Kálmán természetesen megdöbbenve hallotta a dolgot, és kijelentette, hogy semmit nem tud az egészről és rögtön meg is mondotta, hogy szélhámosokról lehet szó. A tanyabíró ekkor a rendőrségen kezdett érdeklődni, azonban sem Kiss Sándor főkapitány, sem Juhász Etele alkapitány nem tudtak semmit arról, hogy Nyíregyházán valaki gyűjtésre engedélyt kapott volna. Ekkor már tisztán látta mindenki, hogy szélhámosok garázdálkodnak a tanyákon, és a főkapitány megbízta Gönczy János detektívet, hogy fogja el ezeket. Ez szerdán történi és Gönczy hamarosan ki is nyomozta, hogy a szélhámosok előző nap még a tanyákon jártak, a fuvarosuk Sajben Pál volt. Sajben elmondotta, hogy a három idegennel egész nap járták a tanyákat, este pedig, mikor a városba bejöttek, úgy beszélték meg, hogy csak csütörtökön folytatják a körutat, mert a gazdák szerdán a városban vannak és nem érdemes kimenni a tanyákra,

Mialatt Gönczy nagy buzgalommal az egész városban kereste a szélhámosokat és egész haditervet dolgozott ki azok elfogására, azalatt azok szépen a rendőrségen voltak, de senki sem sejtette, hogy a keresett szélhámosok. Az történt ugyanis, hogy Györke Ignác detektív kedden este egyik kávéházban három idegent igazolásra szólított föl. Ezek nem tudták igazolni magukat, ellenben meg akartak lépni Györke egy rendőr segélyével azonban elfogta és bekísérte őket.  A három idegennél közel kétezer koronát találtak és mivel igazolványaik nem voltak rendben, a rendőrségen őrizet alá vették őket.

Mikor aztán kiderült, hogy a három, keresve keresett szélhámos már majd egy napja a rendőrségen hűsöl, természetesen nagy lett az öröm és azonnal hozzáfogtak a fiatalemberek vallatásához. Grünvald István hajdúszoboszlói foglalkozásnélküli pincér elmondotta, hogy pár héttel ezelőtt a püspökladányi állomáson megszólította egy 50 -55 év körüli, alacsony, őszbevegyült ember, aki azt mondotta, hogy neki igazolványa van a minisztériumtól a gyöngyösi tűzkárosultak számára való gyűjtésre és vállalkozó szellemű, ügyes fiatalemberekre volna szüksége. Megegyezett Grünvaldda, hogy ez elhozza magával Sándor nevű bátyját és Aufber Pál kereskedősegédet, akik hárman aztán Nyíregyházára jönnek gyűjteni. Az öregember a debreceni állomáson találkozott a két Grünvald testvérrel, átadta nekik a gyűjtőívet, meg két könyvet, amelyben az állítólagos belügyminiszteri engedély volt a gyűjtésre.

A két Grünvald az öreggel és ennek egy társával Nyíregyházára jött, azonban sem az öreg, sem annak társa nem vettek részt a gyűjtésben. Grünvaldék kimentek a Markó és Zombori tanyákra, ahol egy nap alatt 650 koronát szedtek össze. Este a Figeczky-féle korcsmában találkoztak és átadták az öregnek a pénzt, aki 20—20 korona napidíjat adott a gyűjtőknek, megváltotta nekik a vasúti jegyet Debrecenig, végül elvette tőlük a gyűjtőívet. Azután azt az utasítást adta nekik, hogy november tizedike felé nézzenek ki a debreceni vasúti állomásra, akkor majd folytatják a gyűjtést.

November 11-én újra találkoztak Debrecenben, átjöttek Nyíregyházára és velük jött Aufberg is. Kedden reggel két szekeret fogadtak és az egyiken a két Grünvald testvér, a másikon pedig Aufberg indult el gyűjteni. Bejárták a Sulyán-, Werbőczy-, Beiffy- és Cigánybokrokat, a gazdák bőven adakoztak, legtöbben 20—30 koronát adtak, de volt, aki 100, sőt 200 koronát is adott a szélhámosoknak. Grünvaldék több, mint ezer koronát, a másik pedig 800 koronánál többet gyűjtött. Este találkoztak az öreggel, átadták neki a gyűjtőívet, Grüvaldéktól  800 koronát, Aufbergtől pedig 650 koronát vett el, a többi pénzt náluk hagyta az öreg, azzal, hogy menjenek vacsorázni. Azután azt mondta az öreg, hogy miután másnap szerda lesz, ne gyűjtsenek, hanem majd csütörtökön reggel találkoznak és folytatják a gyűjtést.  Közben azonban Györke lefülelte a szélhámosokat és így megakadt a gyűjtés. A három szélhámos kihallgatása tegnap egész nap folyt és a vallatás főcélja az volt, hogy ki az a titokzatos öregember és  hogy jutott hozza a hamisított bizonyítványokhoz. A három fiatalember azonban erre nézve semmi fölvilágosítást nem tudott adni, állhatatosan azt állítják, hogy az öreg nem mondta meg nekik a nevét, sem a lakhelyet A rendőrség épen ezért most ebben az irányban terjesztette ki a nyomozást és valószínű, hogy a titokzatos öregember, a szélhámosság igazi értelmi szerzője is hamarosan kézrekerül.

A Frankfurter Zeitung jelenti: Az antant Kínának ama ajánlatát, hogy Európába katonai segítséget küldjön, megköszönte. de nem fogadta el és kijelentette, hogy megelégszik a jósszándékkal.

A bolsevikiek döntő csapást mértek Kerenszkire

Stockholmból jelentik : A Pétervárról érkező legtöbb hír megerősíti azt, hogy a bolsevikiek fényes győzelmet arattak. Murajev alezredes a napiparancsban megcáfolja azt a hírt, hogy Pétervár helyőrsége átpártolt Kerenszkihez, Az orosz fővárosban nyugalom van. Három cirkáló, egy iskolahajó és több torpedónaszád Pétervár alá érkezett, hogy Kerenszki csapataival szemben esetleg fölvegyék a küzdelmet.

Stockholmból jelentik, hogy a két párt között véres harcok folytak le, amelynek során a boseivikiek 2000 halottat veszítettek. A pártok között megegyezés készül, hogy a kormányban minden szociálista frakció részt vegyen. A Stockholmban élő oroszok arról értesültek, hogy a bolsevikiek Pétervárt fölgyújtották. A bolsevikiek egyébként legutóbb elhatározták, hogy a titkos szerződéseket lefordíttatják és közrebocsátják. A szerződések egy részét már nyomdába is adták. E miatt az antant diplomácia meg akarja szakítani az összeköttetést Oroszországgal.

Stockholmból jelentik, hogy az osztrák szocialistáknak a bolsevikiekhez intézett kiáltványa nagy örömet keltett. A bolsevikiek a kiáltvány vétele után azonnal válaszoltak arra és ebben közlik, hogy az a hír, mintha a bolsevikieket leverték volna, nem igaz.

Rotterdamból jelentik, hogy Pétervár alatt nagy csata folyt le, amelyben repülőgépek is részt vettek. A csatában Kerenszki 1500, a bolsevikiek pedig 250 halottat veszítettek. A bolsevikiek, hogy megvédelmezzék Pétervárt, a munkásságot kirendelték a főváros védelmére, a polgárságot pedig fölfegyverezték. Kerenszkinek csupán Pétervár külvárosába sikerült bevonulni, itt  azután a

hadseregének nagyobb része átpártolt a bolsevikiekhez. A bolsevikiek, hogy Kerenszki csapatainak visszavonulását megnehezítsék, föltépték a síneket, a hidakat megrongálták és a vasúti építményekben nagy kárt okoztak.

Stockholmból jelentik, hogy ott az az általános vélemény, hogy Oroszország a fölbomlás előtt áll. Pétervárt egyetlen gondolat foglalkoztatja, a béke. A szocialista pártok mindegyike a maga számára követeli a vezető szerepet és szeretne túlsúlyra jutni a kormányban. A bolsevikiek és Kerenszki harcáról legújabban érkezett hírek szerint Kerenszki csapatai Gacsinánál döntő vereséget szenvedtek, Kerenszki dél felé vonul vissza.

Sikeres harcok a velencei lagunákban

A Daily Mayl írja: Az olasz főhadiszállásról érkezett hírek szerint a második és harmadik olasz hadsereg helyre van  állítva és a Piavénál ellentállásra készül. Az ellenség megkísérelte, hogy a Piavén átvágja magát, de ez nem sikerült. Újabban azon kísérletezik, az ellenség, hogy a trentinoi fronton hátba támadja az olasz csapatokat. Az olaszok veresége romba döntötte az antant jövő évi összes haditerveit. Az isonzói ágyúveszteség meghaladja az olasz hadsereg békeállományát, értéke több, mint egy negyed milliárd, a muníciót pedig föl sem lehet becsülni.

Kína segítsége nem kell az antantnak

A Frankfurter Zeitung jelenti: Az antant Kínának ama ajánlatát, hogy Európába katonai segítséget küldjön, megköszönte. de nem fogadta el és kijelentette, hogy megelégszik a jószándékkal.

Nagy kémkedés Svájcban

Genfből jelentik, hogy Bernben nagy kémkedésnek a nyomára jöttek. Ez a kémkedés a legnagyobb méretű, amelyet a világháború során leleplezlek, és egyik, még nyilvánosságra nem hozott hadviselő állam irányította. A terv az volt, hogy ez a hadviselő állam Svájcon keresztül megtámadjon egy másik államot. A részletes tervek a hatóság kezébe kerültek.

Az Apponyi-párt a cseh támadások ellen

A Magyar Tudósító jelenti, hogy tegnap délután négy órakor Wekerle Sándor miniszterelnök elnöklésével minisztertanács volt, amely a folyó ügyekkel foglalkozott Az Apponyi-párt este 7 órakor értekezletet tartott, amelyen Bakonyi Samu indítványt terjesztett az értekezlet elé és ez ezeket mondja: Mélységes megdöbbenéssel szemléljük az osztrák képviselőházban történő dolgokat, amelyek nyíltan Magyarország földarabolására törekszenek. Megütközéssel tapasztaljuk, hogy a folytonos támadásokkal szemben osztrák részről egyetlen visszautasító szó nem hangzott el. A békés viszonyban levő államok és köztük megengedhető nyilatkozatok gyengítik a mérhetetlen áldozatok erejét, amelyeket a magyarok a hazáért és az uralkodóház biztonságáért hoztak. A kormány összes pártjainak meggyőződése az, hogy találják meg a módját, hogy e felháborító hűtlenségnek véget vessenek.

 

A nyíregyházi rokkant katonáknak. Sok, nagyon sok pénz kell a nyíregyházi rokkant katonáknak, hogy nyugodt életet biztosíthassunk nekik a jövőre. Ezt az alapot, amelynek eddig már több ezer koronája van, akarja megnöveszteni az az irodalmi est, amely e hó 25-én vasárnap lesz a Koronában és amelynek két főszereplője Milotay István és Lázár Miklós, a magyar irodalom két nyíregyházi származású büszkesége. Ezeknek a rész vétele maga is teljes sikert biztosit, de még teljesebbé teszi azt a szereplők gazdag névsora és a programm, amelynek az összeállításán most dolgozik a rendezőség.

Megnyílik a leányegylet gyermekkonyhája. A leányegyesület elnöksége tisztelettel meghívja a mélyen tisztelt érdeklődő közönséget a folyo hó 17-én szombaton délelőtt a róm kath. népiskolába 12 órákor a Gyermekkonyha megnyitására. Az ünnepség keretében Énekes János prépost-plébános beszédet intéz a gyermeksereghez. Itt említjük meg, hogy a rom. kath. egyház a gyermekkonyha céljaira teljesen ingyen engedte át a megfelelő helyiségeket, azonkívül havonta 50 kor. adományt ad a Szt. Antal pénztárából. Haas Ignácné 85 mm. burgonyát ajándékozott. Nemeslelkű adományáért fogadja ezúton is hálás köszönetünket.                 A leányegyesület elnöksége

A nyíregyházi cipészek a szegény gyermekekért. Megírtuk, hogy az Országos Hadsegélyző Hivatal Meskó László dr. főispán és Fényes László országgyűlési képviselő közbenjárására a nyíregyházi szegény iskolás gyermekek számára hétszáz pár cipőre való bőrt kiutalt. Nagy baj volt azonban, hogy a fővárosi cipészek nem akartak vállalkozni a cipők elkészítésére és az a veszedelem fenyegetett, hogy dacára a bőrkészletnek, nem készül el idejére a 700 pár cipő. Mikor ezt a nyíregyházi cipészek meghallották, azt az ajánlatot tették, hogy dacára a kevés munkaerőnek, hajlandók elkészíteni a nyíregyházi iskolás gyermekek cipőit. Ez az ajánlat természetesen nagy örömet keltett és a cipészek, mihelyt a bőr megérkezik Nyíregyházára, azonnal hozzáfognak a cipők elkészítéséhez.

Vak tűzilárma a Vay Ádám utcában. Ma délelőtt tíz óra tájban a tűzoltóságnak telefonon jelentették, hogy Vay Ádám utcában nagyobb tűz ütött ki. Á tűzoltók azonnal kimentek a jelzett helyre teljes felszereléssel, de munkájuk már nem akadt, mert a tüzet a házbeliek eloltották.

A Kuruzsló. Magyarország legelső filmgyára a Phőnix. Milliós részvénytársasága alakult, s neve a világ filmpiacán az elsők közé emelkedett. Szenzációs filmsorozatait a Kuruzsló, Földes Imre kiváló darabjával kezdte meg, mely a Royal Apollóban Budapesten oly nagy sikert aratott, hogy kétszer is prolongálták e filmet, s mintegy 2 hétig került zsúfolt házak elé. A Kuruzsló meséje maga oly frappáns filmtéma, hogy a főalakot kreáló Csortos Gyula színpadi sikereit is túlszárnyalva szinte felülmúlja önmagát. A Kuruzsló a Városi Színházmozgó péntek, szombat és vasárnapi előadásain kerül bemutatóra.

Fekete gyémántok. Nagy ünnepe lesz az Apolló mozinak szombat, vasárnap, hétfőn és kedden. Ekkor fogja bemutatni a magyar mozgófém képezés ragyogó diadalát, Jókai Mór elbűvölően szép regényét a Fekete gyémántokat. Művészi játék, mesteri rendezés, csodás színterek, szóval minden kellék meg van ahhoz, hogy ezt a remekművet világszenzációvá avassa. Az a példátlanul álló érdeklődés amely a Fekete Gyémántok előadása iránt a városban, sőt a környékről is megnyilvánul, arra készteti az Apolló vezetőségét, hogy a filmet 4 napon át, és pedig 9 előadásban játssza. melyekre az összes jegyek már megválthatók.

Mady Christians nevétől hangos volt egész Budapest s a mozik törzslátogatói, csodálkozva kérdezték egymástól, ki ez a nagyszerű művésznő, hogy lehet az, hogy eddig nem láttuk filmen őt, aki most egyszerre a legnagyobbak közzé emelkedik szemünkben. Amit ez a pompás párductermetű nő a „Királyom . .. meghalok érted” c. darabban produkál, az a filmművészet non plus ultrája; Nem csoda, hogy ez a művésznő egyszerre „megfőzte” egész Budapestet. Az Uránia állandóan zsúfolt házak előtt adta a filmet, amelynek szépségével nem győzött a közönség betelni. A Mady Christians-filmeket kizárólagossági joggal a Diadal mozgó mutatja be. A papa helyettese három felvonásos Franz Hofer vigjaték és a Királyom . . . meghalok érted! című négy felvonásos regényes történet a Diadal Mozgó péntek, szombat és vasárnapi szenzációs műsora.

Kép: Mi Abonyunk

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22