Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Stockholmból jelentik, hogy az orosz maximalisták külügyi bizottsága kijelenti, hogy a háborút egy napig sem akarja folytatni, ha az antant nem bocsátkozik béketárgyalásokba. Az orosz proletárság nem tudja megakadályozni, hogy a központi hatalmak hadosztályaikat keletről nyugatra vigyék és ott az antant seregeket megtörjék, de folytatni fogják a háborút, ha a központi hatalmak a lengyel, litván, kurlandi kérdést a béketárgyalások előtt egyoldalúan akarják elintézni – Nyírvidék. 1917. november 18.

Stockholmból jelentik : A finn szociálisták államcsínyt hajtottak végre és Tokoi elnöklésével a polgárság kizárásával új szenátust létesítettek. A szociálisták a távíróhivatalokat és közintézményeket megszállották. Finnországban nagy izgalom uralkodik, sztrájk tőrt ki, amelyben a vasutasok is részt vesznek.

Rotterdamból jelentik, hogy angol lapok szerint az orosz szociálista pártok és a bolsevikiek között tárgyalások folynak. A bolsevikiek programmja a gyors békekötés, a földbirtokok szétosztása és az alkotmányozó gyűlés azonnal való összehívása.

Stockholmból jelentik, hogy a makszimálisták csapatai jól állanak és a helyzet még akkor sem volna aggodalmas, ha az ellenpárton kétszer annyi erő volna is, mint most van.

Az új francia kormány

Párisból jelentik, hogy az új francia kormány megalakult. Miniszterelnök és hadügyminiszter Clemencau, külügyminiszter Bissot.

 Japán nem segít az antanton

Tokióból jelentik, hogy Japán vezető köreiben az a fölfogás uralkodik, hogy Japán nem küldhet Európába segítőcsapatokat, mert húsz hadosztály átszállításához mintegy két millió tonna hajótér szükséges, ezt pedig hamarosan lehetetlen előteremteni.

Amsterdamból jelentik, hogy Japánban nagy aggodalommal szemlélik az oroszországi eseményeket és azt hiszik, hogy hamarosan fontos döntés történik Oroszországban.

Mennyi olasz területet foglaltunk el

Buda

Berlinből jelentik, hogy az antant lapok nagy görögtűzzel ünneplik az angol és francia csapatok nyugati hódítását, amelynek kizárólagos célja az volt, hogy a németek búvárhajó bázisait megbontsa. Az antant csapatok nyugati hódítása négy hónap alatt mindössze 143 négyzetkilométert tesz ki, ezzel szemben a szövetségesek Olaszországban három hét alatt 45550 négyzetkilométer területet hódítottak meg.

Franciaországban elfogyott a liszt

Genfből jelentik : Párisi lapok azt írják, hogy Lyonban az utóbbi időben teljesen kifogyott a liszt és emiatt a zavargások napirenden vannak. Párisban a lakosság több lisztüzletet kifosztott, a berendezést pedig elpusztította.

Az új francia kormány

Párisból jelentik, hogy az új francia kormány megalakult. Miniszterelnök és hadügyminiszter Clemencau, külügyminiszter Bissot.

Bernből jelentik, hogy Clemencau kormányra jutását sok helyen nem fogadták szívesen és úgy hiszik, hogy Clemencau kíméletlenül föl fogja áldozni azokat az elveket, amik mellett az eddigi kormányok kitartottak.

Amsterdamból jelentik, hogy Clemencau kabinetalakítását semleges körökben fenyegető veszélynek tartják Franciaországra nézve.

Bernből jelentik, hogy Clemencau lapja azt írja, hogy a legnagyobb sürgősséggel meg kell szervezni az amerikai segítséget, mert különben Franciaország komoly veszély előtt áll.

A legbiztosabb takarékoskodás

A háború alatt megszoktuk a takarékoskodást, — de nem a pénzzel. Sőt azt látjuk, hogy a pénz vásárlóerejének csökkenése következtében, különösen azok, akik jól kerestek a háborúban, — rendkívül könnyen adják ki a pénzt, néha a leghaszontalanabb dologra, míg ha a takarékoskodást tartanák szemük előtt, a könnyelműen kiadott összegekből tekintélyes vagyont gyűjthetnének egybe.

Sokan vannak, akik a pénzköltés csábításának nem tudnak ellentállani, mert nincs meghatározott céljuk, hogy mire gyűjtsenek. Ezek legjobban teszik, ha önként olyan kényszert vállalnak magukra, mellyel a takarékoskodás nemes erényét követhetik.

Erre nyújt módot a hadikölcsön-biztosítás.

Az, aki a bő esztendő feleslegéből nem tud önként félre tenni egy kis tartalékot a szűk esztendőre, az kössön hadikölcsön-biztosítást, amelynek lényege az, hogy 15 évi díj befizetése ellenében hadikölcsönkötvényekben megkapja a biztosított összeget, de ha előbb meghalna, akkor a díjfizetés kötelezettsége megszűnik, s örökösei megkapják a biztosított összeget.

Tehát e díjnak évi fizetése az a sarkalló eszköz, amely arra buzdít, hogy a fenntartásunk után fennmaradó összeget félretéve, magunknak, vagy a hozzátartozóinknak megtakarítsuk.

A hadikölcsön-biztosítás még azt a célt is szolgálja, hogy azoknak is lehetővé tétessék a hadikölcsön- jegyzés, akiknek nincs módjukban egyszerre nagyobb összeget az államnak kölcsön adni, de viszont évenkénti jövedelmükből félre tehetnek annyit, hogy abból nagyobb összegű jegyzést törleszthetnek. Hadikölcsön-biztosítást 400 koronától 4000 koronáig minden egészséges férfi és nő köthet, ha elérte a 18-ik évet, de nincs felül az 55 éven. Megkötéséhez orvosi vizsgálat nem kell, csak a 4000 koronán felüli összegnél szükséges.

A takarékoskodásnak ezt a legbiztosabb módját, — amely annyira kedvező mindenkire, hogy saját maga ellen vét, ki nem köti meg, — a népnek két tekintélyes intézménye, az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Gazdák Biztosító Szövetkezete indította meg. Aki bővebbet akar tudni, forduljon a két intézet valamelyikéhez, ezek megbízottaihoz, vagy a központ kötelékébe tartozó bármelyik hitelszövetkezethez.

A hadikölcsön-biztosítással is a hadikölcsön ügyét szolgáljuk, sőt azzal érjük el, hogy a fillérekből milliókat gyűjtünk az államnak. Senkise mulassza el tehát hazafias kötelességét  teljesíteni s saját érdekét szolgálni.

A vasárnapi művészest

Az Irodalmi Est műsora

Mára már teljesen összeállította a rendezőség annak az irodalmi estnek a műsorát, amelyet a jövő vasárnap rendeznek a nyíregyházi rokkant katonák alapja javára. A műsor minden egyes száma biztosítja az est művészi jelegét és Lázár, valamint Milotay szereplése csakúgy, mint Zsámboky Miklós és Gergely Miksa részvétele biztosíték arra, hogy az est a legszigorúbb művészi követelményeknek is megfelel. Az irodalmi est műsora egyébként  a következő:

  1. Bródy Sándor: Prológ. Előadja Nádayné, Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház művésznője.
  2. Az Isonzó mentén. Írta és felolvassa Lázár Miklós
  3. Boellmann: Szimfonikus változatok. Előadják: Zsámboky Miklós gordonka művész és Gergely Miksa.
  4. Verseiből felolvas dr. Borbély Sándor.

Szünet.

  1. Nyíri emlékek. Írta és felolvassa dr. Milotay István.
  2. Verseket szaval Nádayné, Tasnády

Ilona.

  1. a) Lucatelli: Adagio.
  2. b) Popper: Tündértánc.

Előadják Zsámboky Miklós gordonkaművész és Gergely Miksa.

A kilenc órás tanítás. Hunyadvármegye közigazgatási bizottsága föliratot intézett a kormányhoz, hogy az elemi iskolákban rendelje el a tanításnak reggel kilenc órakor való megkezdését. Ezt a föliratot Hunvadvármegye közigazgatási bizottsága pártolás végett megküldötte Szabolcsvármegye közigazgatási bizottságának is, amely kimondotta, hogy a javaslatlal nem foglalkozik érdemlegesen, mivel a nyíregyházi iskolák egy részében télen amúgy is kilenc órakor kezdték a tanítást, a többi iskola speciális viszonya pedig a nyolc órai kezdést teszi alkalmasabbá.

Nem fizetnek adót a falvakban. A pénzügyigazgató a közigazgatási bizottság legutóbb tartott ülésén bejelentette, hogy dacára az általános pénzbőségnek, a falvak lakossága, különösen pedig a gazdák semmi hajlandóságot nem mutatnak az adófizetésre A közigazgatási bizottság éppen ezért fölhívta a főszolgabírókat és a községek elöljáróit, hogy az adok beszedésé körül a legnagyobb eréllyel járjanak el.

Betörés a vasúti állomáson. Az elmúlt éjszaka betörők jártak a nyíregyházi vasúti állomáson, akik behatoltak az első osztályú étterembe és ott fölfeszítették a szekrényeket, ahonnan több száz korona értékű ital neműt elvittek.

A tüdővész gyógyítása. Közismert dolog, hogy az orvostudomány sok szellemi hagyatékot örökölt a régi papoktól és tanítóktól, kik nemcsak akkori hivatásukból, de szeretettel is foglalkoztak a népgyógyászat terén. Nagyon sok találmány került ki e laikusok kezéből is, mert hiszen a találmányok legtöbbje a véletlennek köszöni létezését. Így Gotthard Sámuel nyug. tanító is a tüdővész ellen meglepő hatású gyógyszert talált föl. Az eddigi fényes sikerek azt mutatták, hogy 5—6 héten belül teljes és alapos gyógyulás állott be akkor és ott is, hol e kórral szemben tehetetlenül és tanácstalanul állott a modern gyógytudomány. Ez örvendetes jelenség, mely ismét a népgyógyászát felé tereli a figyelmet, nemcsak a szenvedő betegek közt keltett méltó érdeklődést, de a budapesti, bécsi és berlini egyetem orvosi fakultásán is, hol e gyógyszer be lett mutatva. Gotthard, miután magángyógyászattal nem foglalkozhatik, a hozzáforduló betegeken közvetve az orvos által úgy segít, hogy a beteg megírja orvosát, kinek aztán megküldi a gyógyszereket és a kúra leírását. Az orvosok e módszertől nem is idegenkednek sőt van orvos, aki fiát e kúra szerint gyógykezeli . A betegség ereje, mint Gotthard írja egyik nyíregyházi kartársának, 1—2 hét múlva megtörik s a paciens rohamosan indul javulásnak, míg 5—6 hét múlva teljes a gyógyulás. A kúra csak a kezelő szakorvossal lesz közölve, mert a derék tanító míg a szenvedőkön segíteni, ugyanekkor az orvosokkal konkurenciát csinálni nem akar. Mindazok a szenvedők, kik Gotthard Sámuel palánkai (Bácskai nyug. tanítóhoz fordulnak a tüdővész gyógyítási ügyben, mellékeljenek válaszbélyeget, levélpapírt és borítékot, mert a szegényes tanítói nyugdíj nem elég egy világposta felszerelésre. Gotthard magyar és német nyelven levelez.

Fekete gyémántok. A magyar irodalomnak, művészetnek és iparnak harmonikus diadalmas eseménye az Apollóban színre kerülő Fekete gyémántok! A legnagyobb magyar író, Jókai Mór tüneményes, halhatatlan szépségű regényéről készült filmcsoda. Hogy mit produkált az Uher-gyár ? Hogy játszanak Somlay, Fenyvessy, Balassa, Martens Vulesia és a pähier? Milyen mesteri kézzel, művészi ihlettel dolgozott a rendező; ezt tollal jellemezni nem lehet, ezt látni kell. Elbűvölően szépek a film egyes jelenetei, nem csoda, ha Berlin, Bécs nyugati ízlésű közönsége is tapssal honorálja ezt a magyar világszenzációt. A Fekete gyémántok előadása iránt szokatlanul nagy az érdeklődés Nyíregyházán is, a jegyek túlnyomó része elővételben kél el.

Hirdetmény.

A m kir. minisztériumnak a gyertyakészletek bejelentése zár alá vétele és közszükségleti célokra igénybevétele, valamint a gyertya elszállításához szükséges igazolványok és a gyertyáért követelhető legmagasabb ár megállapítása tárgyában 3,850—1917. M. E. számú rendelete alapján a következőket teszem közhírré:

I.

A gyertyakészletek bejelentése.

  1. §.

A magyar szent korona országainak területén lévő gyertyakészletektt az alábbi rendelkezéseknek megfelelően be kell jelenteni.

Kép: Wikipedia

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22