Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A képviselőház pénzügyi bizottságának ma délelőtti ülése előtt a bizottság tagjai nagy számmal jelentek meg a kép viselőházban, ahol élénk érdeklődéssel tárgyalták az orosz fegyverszünetről szóló híreket. A bizottság elnökét arra kérték, engedje meg, hogy a bizottság ülésén szóvá tegyék a fegyverszünet dolgát – Nyírvidék. 1917. november 24.

Madarassy Gábor elnök a miniszterelnöknek jelentette, hogy a bizottság tagjainak mi a szándéka és a miniszterelnök hozzájárult a fölszólaláshoz. Az ülésen Lévay Lajos báró és Bródy Ernő intéztek kérdést a miniszterelnökhöz, hogy mi a kormány álláspontja a fegyverszünetre vonatkozó orosz kéréssel szemben.

Wekerle Sándor miniszterelnök kijelentette, hogy közvetlen összeköttetésünk Oroszországgal nincs és így közvetlen hivatalos értesülése még nincs arról, hogy az orosz kormány valóban utasítást adott az orosz hadsereg főparancsnokának a fegyverszünet megkérésére. A lapoknak erre vonatkozó híreit hivatalosan még nem erősítették meg, de azt máris kijelentheti, hogy okvetlenül szükséges, hogy akivel a fegyverszünet dolgában tárgyalásokat kezdünk, állandó jellegű hatalmat gyakorolhasson Oroszországra. Mi mindenesetre a legnagyobb békekészséggel fogadjuk az ilyen értelmű javaslatát az orosz kormánynak.

Oroszország kilépett a hadviselők sorából és fegyverszünetet kér

A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a londoni Reuter-ügynökség a következő híradást, adta ki: A bolseviki kormány utasította az orosz hadsereg főparancsnokát, hogy lépjen érintkezésbe az ellenséges parancsnokkal és kínáljon fegyverszünetet a béketárgyalások megkezdése céljából.

Berlinből táviratozzák, hogy a Berliner Tagblatt stockholmi híradások szerint megerősíti a Reuter-ügynökségnek azt a közlését, amely szerint a bolseviki kormány utasította az orosz hadsereg főparancsnokát, hogy tegyen ajánlatot a központi hatalmaknak a fegyverszünetre.

Stockholmi hírek kiegészítik ezt a híradást. A Stockholms Tidningen berni tudósítója ezt jelentette lapjának:

A bolseviki kormány november 20-án hivatalosan kijelentette, hogy a hadviselők sorából kilépettnek tekinti magát.

Stockholmból jelentik, hogy Trockij orosz külügyminiszter a békére vonatkozó manifesztumával egyidejűleg jegyzéket intézett az összes hatalmakhoz, amelyek háborút viselnek, hogy záros határidőn belül jelöljék meg hadicéljaikat és állapítsák meg azokat a föltételeket, amelyek alapján hajlandók a béke megkötésére. Ebben a jegyzékben a válasz határidejét november 23-ban állapították meg avval, hogy ezen az időponton túl jogosultnak érzi magát az orosz kormány arra, hogy semleges álláspontjára helyezkedjék. Bizonyosra veszik, hogy az antant hatalmai nem válaszoltak erre a jegyzékre és ennek a következménye az orosz kormánynak a fegyverszünetre vonatkozó intézkedése.

MeghiúsuIt angol támadások

A Wolff-ügynökség esti jelentése szerint Gambraitól délnyugatra az előretörő angol támadások meghiúsultak. Keleten és Olaszországban semmi különös esemény nem történt.

Felsőkereskedelmi iskola Nyíregyházán

Könyvtárt állít fel a gazdakör

A Kereskedők és gazdák körének választmánya legutóbb oly ügyeket tárgyalt, amelynek Nyíregyháza kulturális érdekeit igen közelről érintik. Még 1913-ban mozgalmat indított a Kereskedők és gazdák köre egy Nyíregyházán létesítendő felső kereskedelmi iskola érdekében. Ez a törekvés részben eredménnyel is jár, mert az anyagi előfeltételeket sikerült előteremteni, amennyiben a város és a Gazdakör 3000—3000, a nyíregyházi kereskedők pedig körülbelül 6000 korona, egyelőre három évre szóló évi hozzájárulást biztosítottak. A kultuszminiszter azonban akkor különböző okok miatt nem járult hozzá az iskola létesítéséhez.

A kör választmánya most újból felszínre hozta ez ügyet, s választmányi ülésén az az általános vélemény alakult ki hogy a jelenlegi viszonyok alkalmasak a felsőkereskedelmi iskola felállítására. Egyhangúlag elhatározták tehát, hogy az akciót a legnagyobb eréllyel folytatják és lehetőleg a jövő iskolai évre megnyitják az új intézetet. Guttmann Zsigmond dr. indítványára határozatilag kimondotta a választmány, hogy az akció támogatására Meskó László dr. főispánt és Fényes László orsz. képviselőt is fölkérik.

Mert kétségtelen, hogy Nyíregyháza kulturális fejlődése tekintetében rendkívül nagy horderejű volna a felső kereskedelmi iskola felállítása. Kereskedelmi köreink egy régi óhaja valósulna meg ezzel  s határozottan hézagpótló intézmény is volna, mert tudvalevő, hogy szakiskolánk ezideig a tanonciskolán kívül — melyet nagyrészben szintén a Gazdakör tart fenn — nincs. Bizonyosnak látszik, hogy a Gazdakör mozgalma ezúttal eredménnyel fog járni, hisz sokkal kisebb városok, mint Nyíregyháza kaptak az utóbbi időben kereskedelmi iskolát és ha Meskó László dr. főispán és Fényes László orsz. képviselő a tőlük megszokott buzgalommal karolják fel ez akciót, lehet, hogy Nyíregyházának rövidesen meg lesz a felső kereskedelmi iskolája.

A másik fontos tárgya volt a Gazdakör választmányi ülésének, egy könyvtár létesítésének kérdése.  A választmány örömmel üdvözölte Springer Géza dr. erre vonatkozó indítványát s egyhangúlag elhatározta a könyvtár felállítását, s megszavazta az e célra szükséges összeget.

Végül elhatározta a választmány, hogy a VII. hadikölcsönből újabbi 20 000 koronát jegyez. Ezáltal a kör eddigi jegyzései 40,000 koronára emelkedtek. Megszavaztak továbbá a Leányegylet gyermekkonyhája részére 400 koronát.

Beleesett a motorekébe. A Klár-féle tanyán napok óta motorekével szántanak és az egyik gépet Rédey Gusztáv szabadságolt katona kezelte. Rédey a gépkezelésénél nem volt eléggé óvatos, megcsúszott és az ekék közé esett, amelyek a lábát súlyosan összeroncsolták. Vizsgálat indult meg, hogy a balesetért kit terhel a felelőség.

Az elveszett és megkerült podgyász. Még ez év nyarán történt, hogy Kubnyi Zoltán nyírbaktai főszolgabíró felesége Bártfa-fürdőről hazafelé utaztak. Bártfán több nagy utazókosárban föladták ruháikat, azonban nagy volt meglepetésük, mikor Nyíregyházára érkezve, sehol sem találták podgyászukat. Kubinyi Zoltán azóta mindenfelé kerestette a 12—13.000 korona értékű podgyászt, de sehol sem akadt rá. A napokban aztán megbízta Csordás Ferenc detektívet, hogy indítson nyomozást az elveszett podgyász után. Csordás fölutazott Budapestre és előbb a nyugati, majd a keleti pályaudvar hatalmas raktárait kutatta át. Több napig tarló fáradságos munka után Csordás az egyik raktárban ráakadt a két podgyászra, amely egész podgyászhegy alá volt temetve. Csordás most hozta haza a podgyászokat, amiket Kubinyiék természetesen nagy örömmel fogadtak. — Ugyancsak Csordás Ferenc kutatta föl a napokban Elekes Aladár dr. ügyvédnek két elveszett lovát, amelynek az értéke 6000 korona.

Kép: DigitaltMuseum

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22