Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Bécsből jelentik a Magyar Távirati Irodának: Lenin közölte a csapatokkal, hogy a népbiztosok tanácsa e hó 20-án megparancsolta a főparancsnoknak, hogy a népbiztosok tanácsa e hó 20-án megparancsolta a főparancsnoknak, hogy tegyen javaslatot a hadviselő feleknek a fegyverszünet megkötésére. Duchonin főparancsnok 21-én estig nem válaszolt, mire Lenin fölvilágosítást követelt tőle. Minthogy Duchonin kitérő választ adott, megparancsolták neki, hogy haladéktalanul kezdje meg a tárgyalást a fegyverszünet dolgában – Nyírvidék. 1917. november  25.

A főparancsnok határozottan kijelentette,   hogy nem teljesíti ezt a megbízást, mire a népbiztosok tanácsa fölmentette állásától. Utódává Krilenkot nevezték ki, ugylátszik azonban, hogy Duchonin vonakodik Krilenkonak átadni a főparancsnokságot.

Koppenhágából jelentik, hogy a francia szocialisták hódoló táviratokban üdvözlik a forradalmi orosz kormányt. Lyonban annexió ellenes béketüntetések voltak.

Pétervárról jelentik a Reuter-ügynökségnek: Verchovszky ex-hadügyminiszter az orosz hadsereg főparancsnokának a főhadiszállására utazott. Verderevsky tengerészeti miniszter lemondott. Trockij kijelentette, hogy a birtokában levő titkos diplomáciai levelezést legközelebb közzéteszi.

Bécsből telefonálják: A Reichsratban egy interpellációra az osztrák miniszterelnök kijelentette, hogy eddig nem történt a keleti arcvonalunkon meg a fegyverszünet megajánlása, ha azonban bekövetkezik, akkor külügyi kormányunk a szövetségesekkel jóakaratú megvizsgálás tárgyává teszik az ajánlatot.

Pétervárról jelentik hivatalosan: A . népbiztosok tanácsának Duchonin tábornok főparancsnokhoz intézett parancsa a következőkép szól:

A népbiztosok tanácsa kötelességének tartja, hogy kihirdesse, miszerint hajlandó a fegyverszünetre és kész béketárgyalásokba  kezdeni. Önt, a hadsereg főparancsnokát ezennel megbízzuk, hogy azonnal lépjen érintkezésbe az ellenséges hadseregparancsnokokkal, hogy szüntessék meg az ellenségeskedést a béketárgyalások megkezdése céljából.

Felhatalmazzuk, hogy az így kezdeményezett tárgyalások minden részletéről értesíthesse az ellenséget, meghagyjuk azonban, hogy csak akkor kössön fegyverszünetet, ha ehhez a népbiztosok tanácsa hozzájárul.

Berlinből táviratozzák, hogy a Pravdának a forradalmi központi bizottságtól szerzett információi szerint azok a hírek, amelyek arról szólanak, hogy Kaledin Pétervár ellen vonul, alaptalanok.

Amsterdamból jelentik: A Reuter-ügynökség egy közleményében megállapítja, hogy a makszimálisták uralma egyáltalán nem oly erős, mint azt híresztelik. Kaledin uralma sokkal erősebb és pártja nagyobb mint a Kerenszkié.

Stockholmból jelentik, hogy orosz újságok írják: Anglia lefoglalta az összes orosz kereskedelmi hajókat, amelyek angol kikötőkben, vagy angol vizeken voltak. A Földközi-tengeren egy orosz cirkálót angol tengerészeti fegyelem alá helyeztek.   Eme intézkedések célja az, hogy Anglia legalább azt mentse, ami menthető.

Stockholmból jelentik, hogy Oroszország új külügyminiszteri híir szerint báró Rosen, a volt washingtoni követ lesz.

Az Est értesülése szerint az antant és az orosz kormány között, a fegyverszünet fölajánlása miatt megtörtént a szakítás.

A főudvarmester távozása

Bécsből telefonálják: Lobkovitz herceg főudvarmester állítólag a cseh amnesztia-rendelet miatt távozik állásából. — Utóda Kraus Alfréd tábornok lesz.

Az Unió hadüzenete előtt

Rotterdamból jelentik, hogy Wilson a kongresszustól a legközelebb fölhatalmazást kér, hogy Ausztria-Magyarországnak és Németország többi szövetségesének is hadat üzenhessen. Wilson ezt azzal indokolja, hogy egy Amerikában kiderült összeesküvésben magyarok és osztrákok is részt vettek, az egységes hadvezetés különben is megkívánja a hadüzenetet.

Közgyűlés a városházán

A szeszgyár dolgai

Örömmel vette tudomásul a közgyűlés, hogy a városi szeszfőzde már a közeli hetekben megkezdi működését, mivel az építkezési munkálatok szorgalmasan haladnak előre. A megnyitással kapcsolatban teendő intézkedések között elhatározta a közgyűlés, hogy a szesztermelési adó félévi hitelezésére kérelemmel fordul a pénzügyminiszterhez, továbbá lépéseket   tesz, hogy a város jogot kapjon a gyárában termelt szesz kismértékben való árusítására is, hogy így azoknak a termelőknek tudjon szeszt adni, akiktől a törkölyt vásárolta.

A büdszentmihályi gyümölcsértékesítő és szeszfőző szövetkezet avval a kérelemmel járult a város elé, hogy a város központi szeszfőzdéjének a körletéből bocsássa ki azokat a községeket, amelyek Büdszentmihály körül vannak. A város vezetősége a lefolytatott tárgyalások alapján azt javasolta a közgyűlésnek, hogy a város engedje ál a kért községek törkölytermését, ha a kérelmező szövetkezet hajlandó az általa termelt szeszmennyiség tíz százalékát adómentesen és díjtalanul átengedni a városnak. Mivel a büdszentmihályiak ebbe belementek, a város átengedi körzetéből azokat a községeket, amelyekből úgyis nagyon nehéz lett volna behozni a termést és evvel szemben költség nélkül tekintélyes mennyiségű szeszt kap Büdszentmihálytól.

A közgyűlés azután haszonbérleti ügyeket intézett el és kérvényeket tárgyalt.

Nyugdíjazták a polgármestert

Balla Jenő érdemeit méltatja a képviselőtestület

Nyíregyháza város nagybeteg polgármesterét, Balla Jenőt tegnap nyugalomba helyezte a város képviselőtestülete. Komoly megindultság uralkodott a közgyűlési teremben, ahol a polgármester hervadhatatlan érdemei nyertek mindenképpen méltó elismerést. A várost ért veszteséget teljes mértékben átérezte a képviselőtestület és míg a tanács és az előkészítő bizottságok a nyugdíj kedvezményes megállapítására való előterjesztésben rótták le hálájukat, addig a képviselőtestületben emellett elismeréssel is adóztak Balla Jenő két évtizedes, érdemekben és munkában olyannyira dús tisztviselői pályájának.

Garay Kálmán dr. tanácsos jelentette a közgyűlésnek, hogy azok a sajnálatos körülmények, amelyek a város nagyrabecsült polgármesterét megfosztották a munkaképességétől, azt eredményezték, hogy a bíróság gondnokság alá helyezte a polgármestert. Mivel nincs remény arra, hogy munkaképességét rövid időn belül visszanyerje, gondoskodni kell a nyugalomba helyezéséről. A nyugdíjválasztmány és a szakosztályok úgy látják, hogy a polgármesternek idegölő tevékenysége okozati összefüggésben van a betegségével, amely vélemény alapján a tanács a kedvezményes nyugdíj megállapítását indokoltnak látja annál is inkább, mert így róhatja le a város közönsége némileg háláját a város szolgálatában oly súlyosan megbetegedett polgármestere iránt.

Geduly Henrik szólalt föl a javaslathoz a képviselőtestületi tagok részéről. Teljes mértékben hozzájárul a javaslathoz és mindenben magáévá teszi annak indokolását is. Mindemellett pótlást lát szükségesnek az előterjesztéshez. Ebben a szomorú órában, amikor meg kell válnia a városnak érdemes polgármesterétől, úgy érezzük, mintha a közéletünk égboltjáról nagyon fényes csillag hullana le. Lehettek emberi hibái, de az bizonyos, hogy a közszolgálat iránt érzett kötelességek szempontjából vajmi kevés árny tapadt tiszta egyéniségéhez. Páratlan vonása, egész lénye a törhetetlen munkakedv és a kötelességérzet volt. Mi, akik barátai voltunk kérve kértük, hogy ne tegye az éjszakát nappallá, ne végezzen olyan folytonos, pihenés nélküli munkát, de a munkaszeretet, a város dolgai iránt való lelkesedés sajnos azt sem engedte meg neki, hogy a minden tisztviselőtársának kijáró szabadságot igénybe vegye.

Szeretjük azt hangoztatni, — mondotta a püspök, — hogy városunk fejlődése az elmúlt két évtized alatt páratlanul rohamos volt. Ő ezt a fejlődést nem tartja páratlannak, mert az utóbbi években valamennyi magyar város jelentékeny fejlődést mutat, de az bizonyos, hogy Nyíregyháza fejlődése szép arányokban indult meg. Ha ezt jogos büszkeséggel szögezzük le, adjuk meg az igazságnak azt, hogy ebben a polgármester ritka átfogó képességének és két évtizedes munkájának tekintélyes, sőt oroszlánrésze van és hogy ez a fejlődés jórészt a Balla Jenő nevéhez, páratlan vezetéséhez fűződik. Meggyőződése, hogyha Balla Jenő nem ilyen ritka és erejét túlfeszítő munkát végez, még ma is itt üdvözölhetnénk Nyíregyháza polgármesteri székében. Azt indítványozza,  hogy ne csak anyagiakban menjünk el az elismerés határáig, hanem a szívekben is adjuk meg Balla Jenő polgármester érdemeinek az elismerést.

Általános helyesléssel találkoztak Geduly Henrik püspök szavai és a közgyűlés egyhangúlag kimondotta, hogy a polgármestert kedvezményes nyugdíj megállapítása mellett nyugalomba helyezi és ebből az alkalomból a polgármester tisztviselői munkássága iránt érzett hálájának és elismerésének ad kifejezést.

A haszon kötelez

Azokhoz és azokról szólunk, akiknek a háború hasznot hajtott. Amíg a fronton és a front mögött milliók véreztek és szenvedtek, százezrek pedig életüket áldozták, csakhogy a haza szorongatott helyzetén segítsenek, addig ők a háborúból semmi egyébbel nem ismerkedtek meg, mint annak a hasznával, melyet a véres konjunktúrák számukra hihetetlenül megnöveltek. Velük akarjuk most megértetni meg kell érteniök, hogv a hadíkölcsön alkalmából irányukban állanak fenn a legmesszebb menő és egyúttal a legjogosultabb várakozások, melyeknek bőkezű teljesítése elől lehetetlen elzárkózniok.

Termeléssel vagy közvetítő munkával érték légyen el a hasznukat és tettek szert vagyonra, egyikért sem illethetjük szemrehányással őket. Sőt inkább örülni tudunk azon, hogy a mérhetetlen pusztulásból nemcsak keservek és nyomorúság, hanem jólét is támadt magyar emberek számára. Azonban fellázadunk a puszta gondolatától is annak, hogy ebben a rettenetes pusztulásban épen csak ez a háborúból kisarjadzott jólét maradhasson közönyös a hazafias kötelességek iránt,  s ha már véráldozattól megkímélte a véletlen, hálából és kárpótlásul legalább az anyagi áldozatokból vegye ki annál fokozottabb mértékben a részét. Látjuk a földhöz ragadt szegénységet, amint ízzé porrá töri magát, csakhogy valamelyes módon szolgálatra lehessen, hát akkor a kipárnázott kényelem iránt hogyan lehelnénk kíméletesek és elnézők.

A haszon kötelez. Legfőképpen az a haszon, melyet minden más forrásnál százszor bőségesebben és kevesebb fáradtság árán a háborús konjunktúrák ontottak magukból. Az egész ország szeme feszülten szegződik a háborús jövedelmeknek kiváltságosaira. Nem tehetjük fel, nem szabad föltennünk róluk, hogy a nemzet mai válságos helyzetében érzéketlenek maradhatnának azok iránt a fontos érdekek iránt, melyek a hadikölcsön minél nagyobb eredményéhez fűződnek s amelyeknek támogatására ők hivatvák elsősorban, mint akik eddig egyedül húztak hasznot a háborúból.

A magyar filmgyártás szenzációja. „Az obsitos” a fővárosi mozgószínházakat is megelőzve, hétfőn és kedden kerül bemutatásra a Diadal Mozgóban. Ezúttal a csodaszép, poétikus Bakonyi—Kálmán operett filmváltozatában lesz alkalma gyönyörködni a nyíregyházai közönségnek. Szomorúan hangulatos aktualitást ad e filmnek a még mindig dúló világháború. Az operettben egykor csak a múltat láttuk, de most filmváltozatában mindnyájan átérezzük a keserveket, amelyeket a háború okozhat. A film már magában véve is korszakalkotó a filmgyártás történetében. Fényes kiválóságai a magyar „Astra” filmgyár nagy teljesítőképességét dicséri. A film érdekesen csoportosítva adja vissza az operett megindító, erősen drámai cselekményét. A megindító jelenetek hosszú sora váltakozik benne a melegen hangulatos, rendezői zsenialitással beállított gyönyörködtető képekkel. A darab bemutatása szenzációs eseménye a város moziéletének.

Egy élet ára. Emilia Sannom, az érdekes szép nők ama táborába tartozik, ahol a művészet maga a hatás, s ha még oly szépség és merész rutinos játék egyesül, mint az Emilia Sannomé, úgy biztos a látványos és művészi siker. A modern társadalmi életnek egy megkapó rajzú drámájában látjuk őt, melyben a felsőbb osztálybeli szerelmi ellentétek problémája jut kifejezésre. Emilia Sannom oly merész és distingváltan játszik, hogy nem csodálhatjuk, ha a híres dán színésznők között övé mindig a legnagyobb siker. A vidámságról, „A csukaszürke kisasszony” rendkívül mulatságos háborús vígjáték gondoskodik. Bemutatásra kerül a Városi Színház Mozgó péntek, szombat, vasárnapi előadásain.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22