Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Röviddel ezelőtt megjelent a kormánynak az az intézkedése, amely a dohánybeváltási árakat a békeidőbeli árakhoz képest háromszorosára emelte fel. A rendelkezés értelmében azonban ezek az új árak csak a jövő évi termésre vonatkoznak és ezért a dohányt termelő gazdák mozgalmat indítottak, hogy a fölemelt árakat bizonyos megszorításokkal már az idei termésért is kifizessék. Ez ügyben a napokban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület dohánytermelési szakosztálya ülést is tartott és az ülés határozatából kifolyólag terjedelmes felterjesztést intéztek a pénzügyminiszterhez – Nyírvidék. 1917. november. 28.

Az ülésen a szabolcsi dohánytermelők is képviseltették magukat és az ülés határozatáról Szilassy Zoltán országgyűlési képviselő, az OMGE helyettes igazgatója és az OMGE dohánytermelési szakosztályának előadója, a következőkben informált:

— A felemelt dohányárak csak az 1918. évi termésre vonatkoznak és arra való tekintettel, hogy az idei dohánytermés nagyon gyenge volt, a pénzügyminisztériumtól azt kérjük most, hogy az 1918 évi termésű dohány beváltására megállapított árakat már a folyó évi termés beváltásánál is alkalmazzák. Hogy azonban e kérés teljesítésével a kincstár érdekei is kielégítést találjanak, mi azt javasoltuk, hogy a magasabb árat csak azon termelőknek fizessék ki, akik a jövő évben legalább olyan nagy területet vetnek be tényleg dohánnyal, mint amekkorát az idén bevetettek.

— Ennélfogva az idei termésű dohány beváltásánál csak a régi árat fizessék ki a gazdáknak, a régi ár és a felemelt ár közötti különbséget pedig tavasszal adják ki a gazdáknak, ha azok igazolni tudják akkor, hogy valóban akkora területet vetettek be dohánnyal, mint az idén. Ezenkívül felterjesztésünkben kértük a dohánykertészeknek a katonai szolgálat alól való felmentését és azt, hogy engedtessék meg a gazdáknak, miszerint úgy, miként azt az idevonatkozó 1868. évi törvény is megengedte, hogy húsz négyszögöl területen saját szükségletükre is termeljenek dohányt.

Kilátás van rá, hogy az OMGE-nek ezt a felterjesztését a pénzügyigazgatóság teljesíteni is fogja.

-Paál Jób-

Az antant jegyzékben közli Oroszországgal a szakítást

Berlinból jelentik: Párisból érkező hírek szerint a francia külügyi kormány az antant nevében jegyzéket intéz az orosz kormányhoz és tiltakozik a fegyverszünet és a különbéke megkötése, valamint a titkos szerződések megkötése ellen. A francia sajtóval a külügyminisztérium közölte, hogy a titkos szerződések érvényessége megszűnt és azok különben is olyan megállapodásokat tartalmaznak, amelyek egyedül Oroszország javát szolgálják és a franciáknak nem kell szégyenkezniük azok nyilvánosságra hozatala miatt. Ha a központi hatalmak és Oroszország között tényleg bekövetkezik a különbéke, annak egyedül Oroszország fogja kárát vallani.

Stockholmból jelentik, hogy Lenin kormánya eddig 11 titkos szerződést és 60 megállapodást tett közé.

Stockholmból jelentik, hogy Troczkij a munkás- és katonatanácsban nyilatkozott a titkos szerződések tartalmáról és kijelentette, hogy azoknak a hangja meglepően cinikus és egyben alázatos. A kormány a titkos szerződések terén, sem más téren nem követheti Kerenszkiék példáját. Kerenszkiék a szó teljes értelmében könyörögtek az antanthoz, hogy folytathassák a háborút. Mi a békére törekszünk és ha az ellenséges népek nyomása a béke érdekében nem lesz eléggé erős, mi erősíteni fogjuk nyomásunkat.

Haparandából jelentik: Az angol nagykövetség személyzete 23-án elutazott Pétervárról és azóta semmi hír felőlük. Azt hiszik, hogy Finnországban föltartóztatták őket.

A Dayl Mayl jelenti: Kerenkeszki tábornokot, a délnyugati front katonái leütötték. Kerenkeszki egy orosz-román formuláció parancsnoka volt.

Londonból táviratozzák, hogy a Daily Mayl jelenti Pétervárról: Kerenszki és Terescsenkó ellen bírói eljárást indítottak a háború bűnös folytatásáért május 31-én túl, amikor a munkástanács meghozta ismert békerezolucióját. Kerenszki és Terescsenkó vagyonát elkobozták.

300.000 olasz fogoly

A sajtóhadiszállásról jelentik: Diaz tábornok utasította csapatait, hogy a Monté Craffát a legszívósabban védjék és a hegyet minden áron tartani kell. Az olasz harctéren eddigi offenzívánkban ejtett foglyok száma meghaladja a háromszázezret.

Offenzívát kell kezdeni az olaszoknak

Luganóból jelentik, hogy az olasz katonai kritikusok írják: Az olasz hadseregnek egy szélesebb folyó partjára kell vonulnia, vagy pedig offenzívát kezdenie, hogy az ellenséget átkergessék az Alpeseken. Erre az offenzívára azonban a szövetségeseknek túlnyomó erőt kell összeállítaniok.

 

Fehérneműt a hadseregnek

Megindul a gyűjtés Nyíregyházán

A hadrakelt seregnek fehérneművel és alsóruhával való ellátása szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik. Ezért a Hadsegélyező Hivatal a magyar népnek három éve lángoló lelkesedésébe és minden más nemzetét felülmúló áldozatkészségébe vetett szilárd bizalommal fordul mindazokhoz, kik nyugodt munkában tölthetik itthon napjaikat, mert hős seregünk ércfala övezi a haza szent földjét.

A sereg szükségletéről van szó. Nem jótékonyságot kérünk, hanem kötelességteljesítést, melyet senki sem fog megtagadni, akinek gyermeke, hitvese vagy szülője messze idegenben, ellenséges földön, esőben és fagyban küzd érette és mindnyájunkért.

A hadsegélyező Hivatal férfi és női fehérneműt, harisnyát, inget, lábbelit, szoknyát, törülközőt, asztalkendőt, ágyneműt, zsebkendőt, mindenféle fehér, színes, tarka vászon, pamut, karton és barchet-holmit kér, amely alsóruhaként viselhető vagy alsóruha készítésére vagy javítására alkalmas.

Az adományokat fényképes igazolvánnyal ellátott katonák részletes elismervény ellenében fogják egybegyűjteni.

Adjon mindenki még nélkülözések árán is, mert csak így róhatjuk le a hőseinkkel szemben köteles hálánk egy csekélyke részét és csak így mutatkozunk méltóknak azokhoz, kik vérük hallásával, ezer veszélyben és szenvedésben egy világot csodálatba ejtő hőstettek közepette szeretettel gondolnak a honmaradottakra.

Kirchner, altábornagy,

a Hadsegélyező Hivatal vezetője.

A szakaszvezető támadói

Egy zajos éjszaka emlékei

Most két éve történt, hogy Áron Endre 65. gyalogezredben szakaszvezető huszadmagával keresztülutazott Nyíregyházán. Mivel itt nem kaptak csatlakozást, Áron az embereit egy délutánra hazabocsátotta a környékbeli falvakba, maga pedig betért az Abbázia-kávéházba, ahol összetalálkozott Paczauer Lajos nyíregyházi kereskedővel. Áron pár parti kalábriászt indítványozott, vacsora után azonban, mikor a kávéházba került Kóka Poldi lókereskedő is, előbb ferblire, majd huszonegyre fordították a játékot. Paczauer és Kóka Poldi rövid idő alatt mintegy 90 koronát nyertek a szakaszvezetőtől, aki ezen nagyon megijedt, mert a pénz legnagyobb része hivatalos pénz volt. Éppen ezért elpanaszolta a dolgot a kávéházban Polónyi Gyula élelmezési katonának, aki erre fölszólította Kóka Poldit, hogy adja vissza a pénzt. Kóka Poldi nem akart magának kellemetlenséget szerezni és szó nélkül visszaadta a pénzt, Paczauer azonban vonakodott visszaadni a nyereséget, mire Áron Endre Paczauert kétszer arculütötte, sőt Polónyiaz erőszakos föllépésre Paczauer is visszaadta a pénzt.

Azután mindannyian elmentek a kávéházból, Paczauer útközben összeakadt Gombos Gyula és Hot Gyula huszárokkal, akiknek elpanaszolta az esetet, Áron pedig egy másik kávéházba vetődött el, ahol tovább mulatott. Éjfél után az egész társaság újra összekerült az egyik éjszakai mulatóhelyen, ahol Áron Endre is hamarosan megjelent.  Mikor a két huszár meglátta Áront, nekimentek a védtelen szakaszvezetőnek, aki egyik szobába menekült, azonban az ajtót már nem volt ideje becsukni maga után.  A huszárok az ajtó keskeny résén bedugták a kardjukat, és az egyik kard oly szerencsétlenül ment be Áron gyomrába, hogy azonnal elvesztette az eszméletét, a kórházban pedig, ahová beszállították, az orvosok teljesen lemondtak az életéről. Hosszú hónapokig tartó betegség után azonban fölgyógyult Áron és följelentést tett a huszárok mint tettesek és Paczauer, valamint Kóka Poldi, mint fölbujtók ellen.

A huszárok fölött a hadbíróság ítélkezett és Hok Gyulát két évi börtönre ítélte, Gombos pedig megszökött a vizsgálati fogságból. Paczauer Lajos és Kóka Poldi mint fölbujtók most álltak a bíróság előtt, a bíróság azonban a kihallgatott tanuk vallomása alapján nem láttak bebizonyítva, hogy ők biztatták volna a két huszárt a merényletre, ellenkezőleg az bizonyult be, hogy ők csitították a huszárokat. A bíróság éppen azért a vádlottakat fölmentette a vád alól.

A tej új ára. Hadik János gróf közélelmezési miniszter leiratban értesítette Mikecz Dezső alispánt, hogy a tej árát országosan fölemelte. Az új árak rendezett tanácsú városokban a következők: A termelő és kereskedő közötti viszonyban 72 fillér, a termelő és fogyasztó közötti viszonyban 76 fillér, végül a kereskedő és fogyasztó közötti viszonyban 80 fillér literenként.

Meglopta a mesterét. Egyik nyíregyházi cipész följelentést tett a rendőrségen, hogy fiatalkorú inasa ellopott egy pár teljesen kész, 260 koronát érő csizmát, azonkívül pedig több rendelőt megkárosított, végül pedig megszökött. A rendőrség körözőlevelet bocsátott ki az inas ellen.

Hadseregszükségleti cikkek behozatala. A hadseregszükségleti cikkek Németországból való kibocsátásának kieszközlésére irányuló kérvények benyújtásánál használandó új nyomtatványok a kamaránál betekinthetők s az Athenaeum nyomdavállalatánál megrendelhetők.

Újabb betörések a sóstói villákba. Az elmúlt éjszaka ismét betörök jártak a sóstói úton levő villasoron. A betörők három villát feszítettek föl és nagymennyiségű élelmiszert, bort és ruhafélét loptak el.

Novellák a táviratok közt. A világháború esztendei alatt a külpolitikai eseményekről szóló táviratok jutottak túlnyomó többségre a magyar napilapok hasábjain. Ez nem is csodálni való, mert hiszen éppen a háború mutatta meg, hogy milyen végzetesen döntő jelentőségük van azoknak a nyilatkozatoknak és híreszteléseknek, melyek a külföld diplomáciai és politikai testületeiből kiindulnak. Mindez azonban Az Estnél nem megy a lap belső, irodalmi értékének rovására. Sőt ellenkezőleg : éppen most, a világesemények legzajosabb torlódása idején vezette be Az Est, hogy hetenkint kétszer, Európa minden részében működő külön tudósítóinak táviratai közt rövid, egy-kéthasábos novellákat közöl. A magyar bellotrisztika olyan kiválóságai, mint Herczeg Ferenc, Bródy Sándor, Ambrus Zoltán, Heltai Jenő, Szomori Dezső, Szép Ernő és mások bocsájtották tollukat Az Est rendelkezésére. Olyan névsor ez, mely méltóan egészíti ki irodalmi tekintetben azt, a mi hírszolgáltatás terén Az Est többi hasábját oly páratlan népszerűségre emelte.

Új műsor a Diadal Mozgóban. A Diadal Mozgó szerdán és csütörtökön új mű sort mutat be, amelynek kimagasló érdekessége a „Kismet” című bűnügyi dráma. Különös műfajhoz tartozik a dráma cselekménye. Valami nehezen megjelölhető rokonság van közte és az antik sorstragédiák között. Rejtelmes életek furcsa tragikumai keverednek össze és ütköznek egymásnak ebben a darabban és éppen ez a misztikusság az, ami különös értékűvé teszi e filmet. S ha ehhez hozzávesszük a stílusos rendezést és a szereplő színészek tökéletes játékát, meg kell állapítanunk, a „Kismet” diadalmas alkotása a drámai műfajnak.

Fürst Berta ondolál és manikűröz (Sólyom-utca 6.) Meghívásra házhoz megy.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22