Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Megérkeztek az orosz parlamenterek – Nyírvidék. 1917. december  2.

Stockholmból táviratozzák Az Estnek : Haparandában levő bizalmi emberem értesít, hogy tegnap délelőtt 11 órakor megkezdődtek a tárgyalások a fegyverszünetről. Az orosz parlamenterek a kővetkező írást vitték az ellenséges vonalakba :

„A népbiztosok tanácsa fölhatalmazza Vladimír Medra huszárhadnagyot, az V. hadsereg katonatanácsának tagját, Sapulovics Mihály dr. hadnagyot és Meren György zászlóst, mint parlamentereket, és azzal bízza meg, forduljanak a német főparancsnoksághoz és kérdezzék meg, hajlandók-e megbízottakat kiküldeni, hogy az összes frontokon való fegyverszünetről az általános békekötés érdekében tárgyaljanak. Ha a németek egyetértenek velünk ebben, egy közösen megjelölendő helyen mielőbb megkezdik a tárgyalásokat”.

 Pétervárról táviratozzák, hogy Krilenkó utasította a hadseregparancsnokságokat, hogy valamennyi fronton hagyjak abba az ellenségeskedést és szüntessék meg a tüzelést.

Londonból jelentik, hogy a Daily Telegraph szerint csak három hadsereg ismerte el Krilenkó főparancsnokságát, a déli front, a román-front és a kaukázusi-front nem ismeri el és nem engedelmeskedik.

Koppenhágából táviratozzák, hogy a Sociáldemokratennek jelentik Pétervárról: Az orosz kormány elhatározta, hogy Londonba, Parisba és Rómába új nagyköveteket küld és eme állásokat bolseviki érzelműekkel tölti be. Az antant valamennyi diplomatája tiltakozik a titkos szerződések közzététele ellen és elhatározták, hogy Stockholmba utaznak, hivatalukat pedig rendkívüli megbízottaknak adják át.

Pétervárról jelenti a Reuter ügynökség, hogy Krilenko megszakította Déloroszországi útját és visszatért Pétervárra.

Zürichből jelentik, hogy a Vatikán november 27 én vette kézhez az orosz békeajánlatot.

Wilson új hadüzenete

Washingtonból táviratozzák: Wilson új háborúüzenetet dolgozott ki, amelyet december 24 én terjeszt a kongresszus elé. Az üzenetnek ép oly nagy jelentősége lesz, mint a Németországnak küldött üzenetnek volt.

Fényes László két interpellációja

A képviselőház ülése

A képviselőház tegnap esti ülésén Bakonyi Samu előadó ismertette az Osztrák-Magyar Bank hadinyereségadóját, illetve az erre vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet vita nélkül tárgyaltak le. A javaslatokat harmadszori olvasásban ma dél után szavazzák meg.

Azután áttértek a sürgős interpellációkra. Elsőnek Fényes László interpellált a telefonkezelőnők sérelmei dolgában. Vázolja a kezelőnők súlyos szolgálatát, (amelynek az a következménye, hogy közülük 30—32 százalék tüdőbeteg lesz. Törzsfizetésük három korona, azonban 6—10 évig mint napidíjasok szolgálnak ilyen fizetés mellett. Igaz, hogy fizetésük összege napi hét-nyolc koronára is fölmegy, de nem szabad elfeledni, hogy legnagyobb részük családfenntartó és ezért a pénzért emberfölötti munkát végeznek. Ha megbetegednek, pótlékukat elveszítik. A telefonkezelőnők, akik régóta némán tűrik ezeket az állapotokat, végre memorandumot szerkesztettek és egy tízes bizottság vitte el Demény főigazgatóhoz, aki azzal utasította őket ki, hogy ötnél többet nem fogad a bizottságból. Erre mind a tíz elhagyta a termet és elhatározták, hogy másnap demonstratív sztrájkot rendeznek. Egyik központban simán ment a dolog, de a József-központba rendőröket vittek, akik borzasztóan bántak el a nőkkel. Erről ő személyesen győződött meg, mikor a sztrájk után rövid idővel fölment a hivatalba. Egy bizottság kiküldését sürgeti, mely a telefonkezelőnők ügyét rendezze. Különösen azt kéri, hogy természetben lássák el, nemcsak a kezelőnőket, hanem az összes tisztviselőket.

Az interpellációra Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter válaszolt. Elismeri, hogy a telefonkezelőnők helyzete nem felel meg a mai súlyos viszonyoknak, különösen az nem helyes, hogy hét-nyolc évig maradnak napidíjasok. Ez mindig elvei ellen volt és a díjnoki osztályt mindig megszüntetni igyekezett. Most is kötelező Ígéretet tesz, hogy a napidíjas kezelőnők kinevezését a legrövidebb időn belül elrendeli, illetve a jövő büdzsébe ezt beilleszti. Államtitkárja többször tárgyalt a küldöttséggel, amely a memorandumot átadta és meg is ígérték helyzetük javítását, de csak a tegnapi minisztertanácson terjesztette elő a javaslatát. Eddig 2400 korona volt az alapfizetés, most 3000 korona lesz, de disztingválni kell az olyan kezelőnők között, akik szüleiknél, vagy testvérüknél laknak, — amely esetben, ha nem is sok, de elegendő ez a fizetés, és olyanok között, akik családfenntartók, — Ezeknél mindenesetre kevésnek bizonyulna ez az összeg, ezért statisztikát fog össze állítani. A levonások dolgában megígéri, hogy a személyzet sorsának könnyítésére mindent elkövet. Ahol a posta orvosa konstatálja a betegséget, ott el fognak tekinteni a levonástól. Bejelenti végül, hogy a tegnapi minisztertanácson a többi posta és távirdatisztviselőkre is nagyszabású segítséget terjesztett elő és ezek december elsejétől 9,300.000 korona segítségben fognak részesülni, de kéri egyben a társadalmat, hogy ne sokallják az áldozatokat, amelyeket a tarifa emelése által a társadalomra ál kell hárítani. Fényes rövid fölszólalása után a választ tudomásul vették.

Ugrón belügyminiszter szólalt föl azután és elmondotta, hogy a telefonközpontból a kitört sztrájk ellen segítséget kértek, mire a rendőrség utasítására kivonult, hogy a dolgozni akarókat megvédjék és a sztrájkolókat bántalmazás nélkül eltávolítsák. Ha azt jelentették volna, hogy csak demonstratív sztrájk van, nyugodtan megvárták volna lefolyását. A vizsgálat megállapította, hogy egyetlen sérülés sem történt, de a dulakodásban többen elájultak.

— Hát dulakodtak? kérdezték többen jobbról.

Ugrón: Igen, mikor a dolgozni akarókat be akarták vinni. Tóth Jenőnéhez, akit állítólag a karján megsértettek, saját vallomása szerint hozzá sem nyúltak. Senki sem vallotta, hogy őt bántották. — mindenki azt vallotta azonban, hogy a többieket ütötték. Megállapították ellenben, hogy egy detektívet megvertek. (Derültség.) Különben az összes iratokat áttették az ügyészséghez, hogy kiderítse mi történt.

Fényes László azután második interpellációját terjesztette elő. Az államvas utak 32 bizalmi férfiát bevonultatták,  mert részt vettek egy memorandum szerkesztésében, amelyben helyzetük javítását kérték. A miniszter megígérte, hogy a bizalmi férfiakat a hadügyminisztertől visszakéri, de ez máig sem történt meg.

Serényi miniszter kijelenti, hogy a munkásokról, akikről utólag tudták meg, hogy bizalmi férfiak, jegyzéket küldtek a hadügyminiszternek, aki megígérte,  hogy visszaküldi őket. Tegnap is érdeklődött a hadügyminiszternél, aki azt az értesítést küldte, hogy a munkások közül kilenc már útban van, húszan pedig a legközelebbi napokban jönnek haza. Azokat, akik a behívási parancsnak ellenszegültek, kirekesztették. Fényes László válaszában kijelenti, hogy nem tartja elég erélyesnek a miniszter intézkedését. A választ tudomásul vették. Azután Kóler Tibor interpellált a tátrai fürdők dolgában, mire az ülés este kilenc órakor Véget ért.

 

Mikulás délután. Egészen fölvillanyozta Nyíregyháza város közönségét, kicsinyeket, és nagyokat egyaránt az a hír, hogy a leányegylet két napos Mikulás délutánt rendez, amelyen vége-hossza nem lesz a jóízű tréfáknak, mulatságos képeknek és nem fog kifogyni a közönség a nevetésből. A rendezőség már összeállította a műsort és módunkban van közölni a szereplők névsorát, akik a következők:

Prólog: Klár Rózsi.

Mikulás az utcán. Pancsika: Dalos Pirike, Juliska: Frankfurt Olga. Tündér baba: Jóba Sárika,

Mikulás: Eöhm Egon, Mikulás babák: Jakabffy Magdus, Sebőn Sárika, Bodor Bandika, Reök Pisti, Haisinger Zoli, Osgyáni Boriska, Novák Editke, Késmárky Ferike, Palitz Jenő, Heintz Klárika. Palitz Rózsika, Leschák Annus,

Mikulás a zárdában. Tanítónő: Rancsák Sári. Növendékek: Elmer Irén, Sárberl Anna, Rancsák Lili, Kovács Micy, Batta Juliska, Battary Judith, Weisz Terike, Weisz Kató, Pirker Olga, Csengeri Teca Oltványi Marcsa, Nagy Margit, Kovács Margit, Rittli Irén, Gonda Gizi, Sándorffy Olga, Gönczy Irénke. — Mikulások: Schőn Rózsika, Szakolczay Baba, Kovács Bözsike, Jóba Sárika, Kovács Bözsi, Mittelmann Irénke, Sárossy Mancy, Bodor Mici, Ungár Évike, Török Sárika, Osgyáni Erzsike, Stépán Marcsa.

Az irodalmi estély elszámolása. A napokban tartott jótékony célú irodalmi este rendező bizottsága lezárván számadásait, a tiszta jövedelmet, 902 korona 10 fillért átadta Struncz Jenő alezredesnek, aki ezt a tekintélyes összeget a nyíregyházi ezredek rokkant katonái között fogja szétosztani. Ugyanekkor az alezredes szíves szavakkal köszönte meg a rendezőség buzgó munkálkodását, amely a rokkant katonáknak ilyen tekintélyes összeget juttatott ugyanakkor, amikor Nyíregyháza közönségét ilyen nívós művészi élvezethez juttatta.

A Diadal-mozgó vasárnapja. A szénhiány okozta áramszolgáltatási nehézségek miatt a Diadal-mozgó vasárnapi játékrendje akként módosul, hogy az első előadás pontban 4 órakor, a második fél 6-kor, a harmadik 7 órakor, a negyedik fél 9 órakor kezdődik. Színre kerül a Joghi — ejtsd Dsogi — háza című fantasztikus 6- felvonásos film Wegenerrel a főszerepben.

Értesítés a vármegye által beszerzett tűzifa elosztásáról

Szabolcsvármegye s különösebben Nyíregyháza város faszükséglete biztosítására sikerült nagyobb mennyiségű, jó minőségű bükkfát beszereznem, mely fa fokozatos szállítása most van folyamatban.

Az érkező famennyiségből első sorban a közintézetek, másodsorban a köztisztviselők és nyugdíjasok s ezt követőleg az erre reáutalt közönség jogos szükségletét óhajtom kielégíteni.

A fa ára a nyíregyházi vasúti állomáson 100 mm. vasúti kocsinként 930 korona.

Fölhívom azért mindazokat, kik faszükségletüket általam kívánják biztosítani, hogy abbeli igényüket saját érdekükben mielőbb jelentsék be hozzám, mert a fa a bejelentés sorrendjében fog kiadatni. Akik egy egész vagy egy fél vasúti kocsi rakományt óhajtanak átvenni, kötelesek a fát, haladéktalanul értesítésem vétele után, saját költségükön a vasúti állomásról beszállíttatni, késedelem esetén a netaláni fekbér őket terheli s ha a fát 3 nap alatt el nem vitetik, költségükre másnak fog az eladatni. Akik közösen vesznek egy kocsirakományt, jelentsék be hozzám e körülményt, ellenkező esetben én fogom kijelölni azon 2 vevőt, akik az általok vett fél —fél vasúti kocsi fát együtt és egyszerre átvenné és az érkező vasúti kocsiból kirakatni kötelesek. (Egy 10.000 kg súlyú vasúti kocsiban 5 és fél öl fa van)

Azok részére, kik egy méteröl vagy ennél kevesebb fát kívánnak bejegyezni, egyelőre 30 vasúti kocsi fát bocsátok

Nyíregyháza r.-t város Polgármesterének rendelkezésére, aki is ugyancsak a jelentkezés sorrendjében fogja azt méterölenként, készpénzfizetés ellenében kiosztatni. A polgármester a vasúti beszállítási és kirakási költséget jogosítva lesz vevő terhére beszámítani.

A fa érkezésének idejéről s a fa minősége tekintetében szavatosságot nem vállalok s amennyiben a jegyzett famennyiséget fa híján kiadatni nem tudnám, a fára adott előleg a vevő részére vissza fog utaltatni.

Senki többet nem jegyezhet tényleges faszükségleténél, s az ily irányú bejelentéseket a városi fabejelentési ívek nyomán ellenőrizni s ehez képest a jegyzett famennyiséget mérsékelni, esetleg törölni fogom.

A fél- vagy egész kocsi jegyzett, fa vételárának fele előre befizetendő a nyíregyházi takarékpénztár egyesületnél Szabolcsvármegye favételi folyószámlájára, a vételár másik fele a fa átvételekor, illetve a vasúti fuvarlevél kézbesítése ellenében lesz kifizetendő.

A jegyzést eszközlő a bejelentés alkalmával a nyíregyházi takarékpénztár elismervényével kell hogy igazolja, hogy a vételár felerésze ott befizetve lett s kijelenteni tartozik, hogy az eladásnak a felhívásban részletezett feltételeit ismeri és azoknak magát aláveti.

Nyíregyháza, 1917. november 30-án.

Mikecz Dezső,

udv. tan., alispán

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22