Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A honvédelmi miniszter tegnap üdvös rendeletben szünteti meg azokat az anomáliákat, amelyeket a felmentések végrehajtása körül lépten-nyomon tapasztalunk. Az összes katonai hatóságokhoz intézett rendeletében elrendeli a felmentések azonnali foganatosítását – Nyírvidék. 1917. december 6.

A miniszter rendelete, amely általános megnyugvást fog kelteni, másolatban tegnap érkezett le Meskó László dr. főispánhoz is. A honvédelmi miniszter a főispánoknak- a rendelet megküldése kapcsán ezeket írja:

Van szerencsém felkérni, hogy az ezen rendeletek ellenére esetleg előforduló hanyagságokat vagy mulasztásokat a konkrét adatok fel említésével, a szükséges felelősségre von ás eszközölhetése végett velem közölni méltóztassék.

Maga a rendelet, amely az összes katonai hatóságokhoz érkezett, így szól:

Állandó a panasz az engedélyezett felmentések késedelmes végrehajtása miatt.

Egyáltalán nem engedhető meg és többé nem hagyható felelősségrevonás nélkül, hogy alárendelt katonai hatóságok és legtöbb esetben azok alárendelt közegei által az itt kellő megfontolás után engedélyezett felmentések igen gyakran, csak késedelmesen vagy csak sürgetés után és sok esetben csak újabb rendeletre hajtatnak végre.

Az összes felmentési rendeletek beérkeztük után azonnal végrehajtandók, illetőleg a közbenső katonai hatóságok által a felmentés végrehajtására hivatott parancsnoksághoz haladéktalanul továbbítandók.

A felmentések végrehajtásának gyorsítása érdekében elrendelem, hogy az engedélyezett felmentések az esetben is azonnal végrehajtandók, ha a felmentési rendelet a felmentés végrehajtására hivatott katonai hatóságokhoz még nem érkezett meg, de a felmentés engedélyezéséről szóló — a közigazgatási hatóságoknak leadott — hivatalos értesítése  felmentési igazolványt az illetékes parancsnokságnak, a közigazgatási hatóság beküldi, vagy azt maga a felmentett egyén bemutatja.

Ha a megküldött, vagy bemutatott felmentési irat valódisága tekintetében kétely merülne fel, annak valódisága tekintetében, — a felmentés számának bejelentése mellett— a honvédelmi minisztérium táviratilag megkérdezendő.

Elrendelem továbbá, hogy a felmentési ügyekben folytatandó összes levelezések, a felmentettek ki nyomozására irányuló puhatolások végre nem hajtható felmentések visszajelentése, a felmentési rendeletnek az illetékes állománytesthez való áttétele stb. a legsürgősebben eszközlendők.

A jövőben felmentések végrehajtására, illetőleg a felmentési rendeletek továbbítására hivatott katonai hatóságok, intézetek stb. parancsnokai, — elöljárói — az esetleg előforduló szabálytalanságokért személyesen fognak felelősségre vonatni.

Elvárom azonban, hogy az összes arra hivatott hatóságok a felmentések végrehajtására kellő gondosságot fognak fordítani és nem fog felmerülni a szüksége annak, hogy hanyagság vagy mulasztás miatt teljes szigorral kelljen eljárnom.

A közös hadseregbeli egyénekre vonatkozólag a cs. és kir. hadügyminiszter úr hasonlóan intézkedett.

A románok is fegyverszünetet kérnek

A főhadiszállásról jelentik:

Keleten Lipót herceg tábornagynál a fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások az orosz meghatalmazottakkal tovább folynak,

A Dnyeszter és a Fekete-tenger között álló román és orosz csapatok főparancsnoksága avval fordult József főherceg vezérezredeshez és Mackensen vezértábornagyhoz, hogy tárgyalást kívánnak folytatni a fegyverszünet dolgában. A hadvezetők beleegyezően válaszoltak a román és az orosz kiküldötteknek, akik a folytatandó tárgyalások színhelyéire utaztak.

A Hétközség fensíkján Conrád vezérezredes csapatai elfoglaltak néhány magaslati állást

A vezérkar főnöke.

Bécsből telefonálják, hogy oda érkezett jelentések szerint a román csapatok a fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt már beszüntették a tüzelést.

Az Ántánt szakított Oroszországgal

Pétervárról jelentik, hogy az ántánt pétervári követei közölték az orosz kormánnyal, miszerint a háború tartamára fölbontják az Oroszországgal államaik részéről kötött gazdasági, politikai és pénzügyi viszonyt.

Bécsből jelentik, hogy a delegációk tegnapi fogadásánál, mikor a király az osztrák miniszterelnökkel beszélt, kitudódott, hogy az oroszoknak a főhadiszálláson tárgyaló követei között egy nő is van.

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügynökség jelentése szerint Krilenko főparancsnok tegnap megérkezett az orosz főhadiszállásra.

Péter várról jelentik: Az orosz alkotmányozó gyűlést december 11-én, délután három órára hívták egybe.

Pétervárról jelentik, hogy a Pétervárról kiküldött csapatok körülzárták a főhadiszállást. Krilenkonak ma érkezett távirata ezt jelenti:

A főhadiszállás megadta magát, szétromboltuk tehát ama fészket, a mely megakadályozhatta volna a fegyverszünetet.

Hivatalosan jelentik: Az Oroszországgal való fegyverszünetről megkezdett tárgyalást tegnap folytatták. Általános megbeszélés volt. Az egyes pontokról délután külön bizottsági tárgyalásokat tartottak. A legközelebbi együttes ülést december 5-én délelőttre tűzték ki.

 

Január 8-án lesz a polgármester választás.

Mikecz Dezső udvari tanácsos, alispán most írta ki a Balla Jenő nyugdíjazásával megüresedett polgármesteri állásra a pályázatot. A hetedik fizetési osztályba sorozott polgármesteri állásra 1918. évi január negyedikén délutáni öt óráig lehet beadni a pályázati kérvényeket az alispáni hivatalhoz, a választás pedig január 8-án kedden délelőtt 10 órakor lesz «a városháza nagytermében.

Drágább lett a hús és a zsír. A vármegyeházán tegnap értekezlet volt, amelyen Mikecz Dezső udvari tanácsos, alispán elnökölt. Ezen az értekezleten, a melyen résztvettek Mikecz István főjegyző Olchváry Pál közélelmezési biztos, Kausay Tibor biztoshelyettes, Mezey Béla tvh. állatorvos, Figura György gazdasági fölügyelő, Oltványi Ödön helyettes polgármester, Klein Dezső állatorvos, a hentesek részéről pedig Kiss Sámuel és Prok Pál hentesek, megállapították az új sertéshús és zsír árakat. Eszerint úgy a sertéshúsnak, mint mindennemű termékének fölemelték az árát, még pedig a nyers sertéshús ára 9 korona 60 fillér, a zsír ára 10 korona, a szalonna ára pedig 11 korona lett.

Enyvkészletek bejelentési kötelezettségére felhívja a debreczeni kereskedelmi és iparkamara a kereskedők figyelmét. A készletek minden hó elsején jelentendők. Bejelentési ívek és forgalomba bocsátást kérő ívek a kereskedelmi és iparkamaránál kaphatók.

A nyírbogdányi választás. Ma délelőtt tartott ülést a vármegye központi választmánya Mikecz Dezső udvari tanácsos, alispán elnöklése mellett, hogy a nyírbogdányi kerületben megtartandó képviselőválasztásra intézkedjék. Az alispán bemutatta a képviselőház elnökségének a leiratát, amely tudatja, hogy Horváth József dr. halálával a nyírbogdányi kerületben megüresedett a mandátum és fölhívja a központi választmányt az intézkedések megtételére. A választást december 17-ére, hétfőre tűzte ki a központi választmány. Választási elnök Mikecz István vármegyei főjegyző lesz, a második szavazatszedő küldöttség elnöke ifj. Okolicsányi Lajos, helyettes elnökök Jármy Menyhért és Szikszay András, jegyzőül Réthy Gyula és Gonda Béla, helyettes jegyzők pedig Andrássy Béla és Szikora Péter lettek. A választmány azután a községek szavazási sorrendjét állapította meg.

Agyonlőtte az anyját. Csépke Gyula anarcsi születésű őrvezető pár napi szabadságra haza jött a harctérről. Itthontartózkodásának második napján, a szobában brovningját kezdte tisztogatni és mivel azt hitte, hogy nincs benne töltés, nem nagyon ügyelt a tisztogatásnál. A szobában tartózkodott a katona anyja is, Csépke Jánosné, aki érdeklődéssel nézte fia munkáját. Tisztogatás közben azonban véletlenül elsült a fegyver és a golyó mellén találta Csépkénét, akinek a tüdejébe hatolt a golyó, úgy, hogy pár órai szenvedés után meghalt. A gondatlan katona ellen megindították az eljárást.

Egy új csillag tűnt fel s vakító fénye és pályafutása méltán keltett óriási feltűnést. A neve: Magda Sonja. . . Akik látták, azt mondják, hogy Borelli a sóhajok és Clara Kimball a minden érzések csodálatos jellemző kifejezője közötti párhuzam képezi a Magda Sonja originális tehetségét. Nálunk a Városi Színház Mozgó szerda—csütörtöki délutáni és esti előadásain fog bemutatkozni „Az élet éjszakája” címü megkapó drámai színjátékban.

A „Kilencek clubbja” E címen az Apolló szerda, csütörtöki előadásaiban az idény legsikerültebb detektívszenzációját hozza színre Tom Schark amerikai mesterdetektív legizgatóbb, legérdekesebb kalandját mutatja be ez a darab, melynek főszereplője a kitűnő Alwin Neuss kiváló jellemző erejéről tesz újabb tanúságot. Izgalmas jelenetek kergetik egymást ezen a filmen a legszenzációsabb trükkökkel.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22